Bolagsstämma 2003

Bolagsstämma 2003 Lars Renström, verkställande direktör, kommenterade i sitt anförande vid Seco Tools ABs bolagsstämma den 5 maj betydelsefulla händelser under fjolåret och utvecklingen för det första kvartalet 2003. Världskonjunkturen var svag under föregående år, särskilt i USA, men Seco Tools stod stabilt och sammanfattningsvis konstaterades att bolaget parerat konjunkturnedgången väl och bibehållit lönsamheten på en tillfredsställande nivå. Försäljningsökningen räknat i fast valuta under första kvartalet 2003 förklarades med en positiv försäljningsutveckling i Europa och delar av Asien. En beskrivning följde av de aktiviteter för tillväxt som bedrivits avseende marknadssatsningar och produktutveckling. Secos strategi att i största möjliga mån ha direktkontakt med kunderna innebar bl a att marknaderna i Rumänien och Finland från 2003 bearbetas via egna säljbolag. Kontinuerliga lanseringar av nya produkter är av yttersta vikt för att Seco skall kunna nå sina tillväxtmål. Kurt Nordlund, teknisk direktör, presenterade inför bolagsstämman den satsning som bedrivs inom Seco avseende skärverktyg av polykristallin kubisk bornitrid (PCBN). Lars Renström konstaterade avslutningsvis i sitt anförande vikten av att vara först på marknaden med nya produkter, vilket exemplifierades med pågående framgångsrik lansering av ny sortkedja för svarvprodukter. Bolaget förbereder sig nu för att på ett bra sätt klara av en uppgång i efterfrågan när den väl kommer. Stämman fastställde lämnat förslag att nomineringskommittén intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utgörs av styrelsens ordförande samt representanter från de fyra största aktieägarna, varav representanterna ej får vara styrelseledamöter i bolaget. Sammansättningen av kommittén inför styrelsevalet 2004 skall offentliggöras så snart den är utsedd, vilket beräknas ske i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2003. Inget arvode utgår till kommitténs medlemmar. Bolagsstämman beslöt även att frågor rörande revisionsupphandling, förberedelse av revisorsval o dyl skall handläggas av styrelsen i dess helhet. Stämman fastställde styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning för 2002 av 14,00 SEK per aktie, totalt uppgående till 404 MSEK (14,00 SEK per aktie för 2001, totalt 404 MSEK). Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 8 maj, vilket innebär att utsändning av utdelningen beräknas ske den 13 maj 2003. Vid stämman omvaldes Gunnar Björklund, Magnus Brändeskär, Tom Erixon, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Hans Harvig och Lars Renström. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Anders Ilstam som är affärsområdeschef för Sandvik Mining and Construction, ordförande i Grimaldi Industri AB och styrelseledamot i Beijer Electronics AB. Ordinarie ledamoten Rune Nyberg hade undanbett sig omval. Rune Nyberg har varit styrelseledamot i Seco Tools sedan 2002. Vid bolagsstämman år 2000 utsågs för en tid av fyra år auktoriserade revisorerna Jan-Olof Lindberg och Bernhard Öhrn till ordinarie revisorer med auktoriserade revisorerna Robert Barnden och Owe Wallinder som suppleanter. Ingen av dessa hade anmält önskan om frånträde av sitt uppdrag. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter bolagsstämman omvaldes Gunnar Björklund till ordförande i styrelsen. Fagersta den 5 maj 2003 SECO TOOLS AB; (publ) STYRELSEN För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef, tel 0223-401 10, Tomas Eliasson, CFO, tel 0223-401 20 eller Stefan Sjödahl, Investor Relations, tel 0223-401 32. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar