Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 *Försäljningen ökade med 18%, varav förvärv står för 8 procentenheter. *Rörelseresultatet ökade till 581 MSEK (377). Engångsposter ingår med +38 MSEK. *Efterfrågan förväntas vara fortsatt god. Marknad Industriproduktionen har under perioden varit fortsatt stark. För Europa stärktes konjunkturen samtidigt som marknaden har varit fortsatt gynnsam inom NAFTA-området. Tillväxten i Asien och Sydamerika har också varit fortsatt god. Försäljning För Secos del har försäljningen ökat under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningstrenden i Europa, rensat för valutaeffekter, är positiv på flertalet större marknader, samtidigt som efterfrågan i USA är stark. Efterfrågan i Asien och Sydamerika ökar fortsatt. Försäljningen steg med 18% jämfört med samma period föregående år, varav nya förvärv står för 8 procentenheter. Koncernens fakturering, som uppgick till totalt 2 762 MSEK, påverkades positivt av valutaeffekter med +1% under perioden. Försäljningsökningen för jämförbara enheter och rensat för valutaeffekter uppgick till 9%. Fakturering - marknadsområden 2000 1999 Januari - Januari - September September Förändring 1) MSEK Andel % MSEK Andel % % % Sverige 163 6 157 7 4 4 EU 1 219 44 1 132 48 8 6 Övriga Europa 201 7 103 4 95 17 Europa totalt 1 583 57 1 392 59 14 6 Nordamerika 784 28 666 29 18 9 (inkl Mexiko) Sydamerika 94 4 63 3 49 37 Afrika, 50 2 43 2 16 14 Mellanöstern Asien, Australien 251 9 171 7 47 21 Koncernen totalt 2 762 100 2 335 100 18 9 1)Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster blev 576 MSEK (377). I resultatet ingår överskottsmedel från SPP på motsvarande 38 MSEK. Rörelseresultatet exklusive jämförelse-störande poster ökade med 43% och rörelsemarginalen ökade till 19,6% (16,1). Resultatet påverkades positivt framförallt av starkt ökande försäljningsvolymer samt av ett högre kapacitetsutnyttjande i koncernens tillverkande delar jämfört med motsvarande period 1999. Valutapåverkan på resultatet för hela perioden var +3 MSEK. Vinstmarginalen för perioden, exkl jämförelsestörande poster, blev 19,5% (16,1). Resultat per aktie för de senaste 12 månaderna var 18,80 SEK (12,30). Avkastningen på sysselsatt kapital var 35,2% (28,4). Avkastningen på eget kapital uppgick till 30,3% (21,1). Koncernens resultaträkning (MSEK) 2000 1999 1999 Jan - Sept Jan - Sept Hela året Fakturerad försäljning 2 762 2 335 3 181 Kostnad för sålda varor -1 293 -1 134 -1 489 Bruttoresultat 1 469 1 201 1 692 Administrations- och -944 -808 -1 106 försäljningskostnader Jämförelsestörande poster 38 - - Övriga intäkter och kostnader 18 -16 -14 Rörelseresultat 581 377 572 Finansiella poster -5 0 -1 Resultat efter finansiella 576 377 571 poster Skatter -174 -108 -161 Resultat efter skatter 402 269 410 Minoritetsandel - - 0 Nettoresultat 402 269 410 Planenliga avskrivningar uppgick till 196 MSEK (166). Nyckeltal Senaste 12 1999 Månaderna Hela året 1) Rörelsemarginal, % 20,5 18,0 1) Vinstmarginal, % 20,3 18,0 Avkastning på 35,2 26,9 sysselsatt kapital, % Avkastning på eget 30,3 22,6 kapital, % Nettovinst per 18,80 14,20 aktie, SEK 1) I rörelse- och vinstmarginalen har jämförelsestörande poster exkluderats. Balansräkning (MSEK) 2000-09-30 1999-12-31 Anläggningstillgångar 1 549 1 437 Varulager 686 642 Kortfristiga fordringar 885 695 Likvida medel 499 554 Summa tillgångar 3 619 3 328 Eget kapital 1 870 1 875 Minoritetens andel i eget - 3 kapital Räntebärande avsättningar och 584 416 skulder Icke räntebärande avsättningar 1 165 1 034 och skulder Summa eget kapital och skulder 3 619 3 328 Kassaflödesanalys (MSEK) 2000-09-30 1999-12-31 Resultat efter finansiella 576 571 poster Återläggning av 196 229 avskrivningar Övrigt -63 -18 Betald skatt -140 -154 Förändring av -12 37 rörelsekapital Investeringsverksamhet -252 -295 Finansieringsverksamhet -381 -218 inkl utdelning Kassaflöde -76 152 Likviditet och soliditet Koncernens likvida medel i form av kortfristiga placeringar och banktillgodohavanden minskade från årets början med 55 MSEK och uppgick vid periodens slut till 499 MSEK. Koncernens räntebärande lån var 379 MSEK, inklusive det konvertibla förlagslånet. Koncernens soliditet var 52%. Vid årsskiftet var soliditeten 56%. Överskott från pensionsmedel Secos andel av SPP:s överskott avseende pensionsmedel för ITP-försäkringar uppgår till ca 38 MSEK. Baserat på de utbetalningsregler som nu fastställts av SPP beräknas dessa överskottsmedel betalas ut i sin helhet innan årets slut. Av denna anledning har hela beloppet redovisats som en rörelseintäkt under rubriken "Jämförelsestörande poster". Personal Antal anställda i koncernen var den 30 september 2000 4 010 (3 885 vid föregående års slut), varav under året förvärvade bolag tillförde 172. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 305 MSEK (228), varav anläggningar utgjorde 161 MSEK (118). Anläggningsinvesteringarna består i huvudsak av kapacitetsökningar i framförallt Sverige, USA och vid de nyligen förvärvade bolagen. Utsikter för 2000 Vi räknar med en fortsatt god efterfrågan på Secos produkter. Den aktuella rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapport offentliggöres den 14 februari 2001 och avser helåret 2000. Fagersta den 31 oktober 2000 STYRELSEN För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef, tel 0223-401 10, eller Håkan Bergström, vice verkställande direktör, tel 0223-401 20. Se även avsnittet "Investor Relations" på Seco Tools hemsida för information: www.secotools.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar