Delårsrapport januari - september år 2001

Delårsrapport januari - september år 2001 - Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. - Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. - En fortsatt konjunkturförsvagning förväntas i Europa. Marknad Industrikonjunkturen i världen försämrades under perioden. En försvagning i efterfrågan skedde i Europa från en hög nivå kombinerat med en fortsatt svag utveckling i USA. Kvartalets försäljning och resultat [REMOVED GRAPHICS] Försäljningen ökade under senaste kvartalet på flertalet europeiska marknader jämfört med samma period föregående år. Trendmässigt var efterfrågan i Europa starkast i inledningen på kvartalet och har sedan successivt avtagit. Försäljningsökningen i Europa i fast valuta för perioden var 9 procent. Försäljningen i lokal valuta fortsatte att minska i NAFTA under perioden, beroende på de svaga marknadsförutsättningarna i regionen. Utvecklingen har på flertalet av marknaderna i Asien i huvudsak varit stabil. I Brasilien sjönk efterfrågan påtagligt i takt med försämrade lokala förhållanden. Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. Koncernens resultat efter finansiella poster var detsamma som motsvarande period föregående år och uppgick till 156 MSEK (156). Rörelsemarginalen uppgick till 16,4 procent (17,4). Resultatet påverkades dels positivt tack vare valutaeffekter, dels negativt på grund av lägre försäljnings-volymer och av stigande finansiella kostnader beroende på en ökad upplåning. Fakturering - marknadsområden 2001 2000 2001 2000 2001/20 2001/20 juli- juli- jan- jan- 00 00 sept sept sept sept juli- jan- sept sept MSEK MSEK MSEK MSEK %1) %1) Sverige 47 43 172 163 9 5 EU exkl Sverige 464 381 1 517 1 219 9 11 Övriga Europa 83 65 271 201 11 19 Europa totalt 594 489 1 960 1 583 9 11 NAFTA 256 264 796 784 -16 -12 Sydamerika 33 35 102 94 -18 -5 Afrika, 20 20 61 50 5 26 Mellanöstern Asien, Australien 102 88 295 251 5 10 Koncernen totalt 1 005 896 3 214 2 762 0 5 1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Årets försäljning och resultat Efterfrågan var särskilt stark i Europa under året, främst i Tyskland men även på de övriga större marknaderna. I USA har försäljningen i dollar klart understigit fjolårets nivå. I Sydamerika var trenden negativ, men försäljningen var i huvudsak jämförbar med fjolåret. I Asien låg försäljningen på en högre nivå än föregående år. Koncernens fakturering uppgick till 3 214 MSEK, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med föregående år, varav valutaeffekter utgjorde 10 procentenheter. Struktureffekter påverkade faktureringen positivt med 1 procentenhet. Ökningen för jämförbara enheter i fast valuta var 5 procent. Årets resultat efter finansiella poster blev 608 MSEK (538 exklusive jämförelsestörande poster). Rörelsemarginalen var 19,4 procent (19,7). Resultatökningen kan främst härledas till en positiv försäljningsutveckling i Europa samt till valutaeffekter. Positiva valutaeffekter påverkade resultatet med 80 MSEK. Vinsten per aktie före utspädning för de senaste 12 månaderna var 19,00 SEK (18,80). Avkastningen på sysselsatt kapital var 34,4 procent (35,2). Avkastningen på eget kapital uppgick till 28,1 procent (30,3). [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Koncernens resultaträkning (MSEK) 2001 2000 2001 2000 juli- juli- jan- jan- sept sept sept sept Fakturerad försäljning 1 005 896 3 214 2 762 Kostnad för sålda varor -517 -438 -1 578 -1 293 Bruttoresultat 488 458 1 636 1 469 Administrations- och -329 -316 -1 037 -944 försäljningskostnader Jämförelsestörande poster - - - 38 Övriga intäkter och kostnader 6 14 26 18 Rörelseresultat 165 156 625 581 Finansiella poster -9 - -17 -5 Resultat efter finansiella poster 156 156 608 576 Skatter -50 -48 -194 -175 Resultat efter skatter 106 108 414 401 Minoritetsandel - - - - Årets resultat 106 108 414 401 Koncernens planenliga avskrivningar uppgick till 214 MSEK (196). Moderbolagets fakturering var 1 741 MSEK (1 464) och rörelseresultatet 452 MSEK (409). Likvida medel minskade från årets början med 375 MSEK och uppgick vid periodens slut till 29 MSEK. Moderbolagets räntebärande lån, inklusive det konvertibla förlagslånet, uppgick till 172 MSEK. Nyckeltal 2001 2000 2001 2000 juli- juli- jan- jan- sept sept sept sept Rörelsemarginal, % 1) 16,4 17,4 19,4 19,7 Vinstmarginal, % 1) 15,5 17,4 18,9 19,5 Vinst per aktie före utspädning, 3,70 3,80 14,40 13,90 SEK Vinst per aktie efter 3,70 3,70 14,30 13,80 utspädning, SEK Avkastning på sysselsatt kapital 34,4 35,2 34,4 35,2 före skatt, % 2) Avkastning på eget kapital efter 28,1 30,3 28,1 30,3 skatt, % 2) Eget kapital per aktie före 69,15 66,15 69,15 66,15 utspädning, SEK 2) 1) Jämförelsestörande poster är exkluderade. 2) Nyckeltalen är beräknade på rullande 12-månaders basis. Antalet aktier före utspädning uppgick vid kvartalets slut för både år 2001 och 2000 till 28 832 898, vilket även gällde för det genomsnittliga antalet för båda perioderna. Efter tillägg för en full konvertering av det konvertibla förlagslånet med 274 160 aktier uppgår antalet aktier vid kvartalets slut för både år 2001 och 2000 till 29 107 058 aktier. Det genomsnittliga antalet aktier efter utspädning uppgick till 29 107 058. Balansräkning (MSEK) 2001-09-30 2000-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 132 139 Övriga anläggningstillgångar 1 509 1 453 Varulager 932 761 Kortfristiga fordringar 957 872 Likvida medel 366 634 Summa tillgångar 3 896 3 859 Eget kapital 1 994 2 041 Räntebärande avsättningar och skulder 689 627 Icke räntebärande avsättningar och skulder 1 213 1 191 Summa eget kapital och skulder 3 896 3 859 Förändring av eget kapital (MSEK) 2001-09- 2000-09- 30 30 Eget kapital, 31 december 2000 respektive 1999 2 006 1 875 Effekt av ändrade redovisningsprinciper 35 39 Justerat eget kapital, 1 januari 2001 respektive 2000 2 041 1 914 Valutakursdifferenser 116 82 Årets resultat 414 401 Utdelning -577 -490 Eget kapital, 30 september 2001 respektive 2000 1 994 1 907 Kassaflödesanalys (MSEK) 2001-09-30 2000-09-30 Resultat efter finansiella poster 608 576 Återläggning av avskrivningar 214 196 Övrigt -12 -63 Betald skatt -145 -140 Förändring av rörelsekapital -215 -12 Investeringsverksamhet -172 -252 Finansieringsverksamhet inkl utdelning -572 -381 Kassaflöde -294 -76 Rullande 12-månaders uppföljning Fakturering Förändring Rörelseresultat Rörelsemarginal MSEK % MSEK % Kv 4, 2000 1 030 22 197 19,1 Kv 1, 2001 1 108 21 240 21,7 Kv 2, 2001 1 101 16 220 20,0 Kv 3, 2001 1 005 12 165 16,4 Rullande 12M 4 244 822 19,4 I rörelseresultatet och rörelsemarginalen är jämförelsestörande poster exkluderade. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har anpassats till Redovisningsrådets rekommendationer. Dessutom tillämpas Redovisningsrådets rekommendation för inkomstskatter, varför omräkning av tidigare perioders jämförelsetal har skett. Förändringen redovisas i eget kapital. Inverkan på resultatet är obetydlig. Likviditet och soliditet Koncernens likvida medel i form av kortfristiga placeringar och banktillgodohavanden minskade från årets början med 268 MSEK och uppgick vid periodens slut till 366 MSEK. Huvudorsaken till minskningen var utdelningen till aktieägarna i maj månad med 577 MSEK. Koncernens räntebärande lån, inklusive det konvertibla förlagslånet, var 568 MSEK. Koncernens soliditet var 51 procent. Vid årsskiftet var soliditeten 53 procent. Personal Antal anställda i koncernen var vid utgången av perioden 3 958 (4 059 vid föregående års slut). Pensionsstiftelse Den svenska delen av koncernen, Seco Tools AB, som omfattas av ITP/PRI- planen överförde i augusti månad pensionsavsättningar på 111 MSEK till en pensionsstiftelse. Överföringen finansierades med upplåning. De anställdas förmåner påverkas inte av att en stiftelse införs och inte heller påverkas Secos ansvar gentemot anställda och pensionärer. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningar under perioden uppgick till 188 MSEK (161). För 2001 beräknas anläggningsinvesteringarna bli cirka 300 MSEK, vilket kan jämföras med 261 MSEK för helåret 2000. Marknadsutsikter Under det närmaste kvartalet förväntar vi oss en ytterligare försvagning på de flesta större marknader i Europa. I USA förutses marknaden vara fortsatt svag under samma period. Marknadsutsikter publicerade den 6 augusti 2001 För det första halvåret räknade vi tidigare med en fortsatt avmattning i USA medan utsikterna i Europa då såg goda ut. Vi förväntar oss ingen förbättring i USA, men ser framöver en konjunkturavmattning i Europa från en hög nivå. Den aktuella rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapport offentliggöres den 13 februari 2002 och avser helåret 2001. Fagersta den 7 november 2001 SECO TOOLS AB; (publ) STYRELSEN För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Stefan Sjödahl, koncerncontroller, tel 0223-401 32. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.se Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00830/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00830/bit0001.pdf

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar