Delårsrapport januari - september år 2002

Report this content

SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år 2002 * Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). * Förbättrat operativt kassaflöde jämfört med föregående år. * Oförändrad efterfrågan förväntas under resten av året. Marknad Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. Kvartalets försäljning och resultat [REMOVED GRAPHICS] Generellt sett var efterfrågan på Secos produkter i Europa fortsatt lägre än för jämförande period ifjol med undantag för de skandinaviska länderna. Försäljningen jämfört med tidigare under året var stabil för flertalet av de övriga västeuropeiska marknaderna med en i förhållande till marknadsläget bra utveckling i Italien, Spanien och Tyskland. I Central- och Östeuropa var utvecklingen likartad. Försäljningen i USA förblev svag under perioden på grund av en fortsatt dämpad marknad. Försäljningstrenden i Asien är för de flesta marknaderna stabil och med vissa positiva förtecken i Kina och Korea. Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 943 MSEK (1 005), vilket var en minskning med 6 procent. Struktur- och valutaeffekter påverkade försäljningen med +3 respektive -6 procentenheter. Försäljningen i fast valuta för jämförbara enheter minskade med 3 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 124 MSEK (156). Rörelsemarginalen var 14,0 procent (16,4). Resultatet påverkades negativt främst på grund av minskande volymer och valutaeffekter. Fakturering - marknadsområden 2002 2001 2002 2001 2002/2 2002/2 juli- juli- jan- jan- 001 001 sept sept sept sept juli- jan- sept sept MSEK MSEK MSEK MSEK %1) %1) Sverige 53 47 184 172 1 -2 EU exkl Sverige 449 464 1 448 1 517 -4 -7 Övriga Europa 83 83 269 271 -5 -8 Europa totalt 585 594 1 901 1 960 -4 -7 NAFTA 216 256 710 796 -6 -9 Sydamerika 27 33 92 102 20 11 Afrika, 20 20 57 61 23 13 Mellanöstern Asien, Australien 95 102 282 295 0 -2 Koncernen totalt 943 1 005 3 042 3 214 -3 -6 1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Årets försäljning och resultat En allmänt sett vikande efterfrågan i både USA och Europa under året har medfört en minskande försäljning överlag. Nedgången har till dags dato varit mer markant i USA än i Europa. Inom Asia/Pacific var försäljningen i fast valuta i nivå med föregående år. Koncernens fakturering uppgick till 3 042 MSEK, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med föregående år, varav nettoeffekten av struktur- och valutaeffekter ökade försäljningen med 1 procentenhet. Minskningen för jämförbara enheter i fast valuta var därmed 6 procent. Årets resultat efter finansiella poster blev 455 MSEK (608). Rörelsemarginalen var 16,1 procent (19,4). Lägre försäljningsvolymer är huvudsaklig anledning till ett lägre resultat jämfört med fjolåret. Negativa valutaeffekter påverkade resultatet med 7 MSEK. Vinsten per aktie före utspädning för de senaste 12 månaderna var 14,00 SEK (19,00). Avkastningen på sysselsatt kapital var 24,3 procent (34,4). Avkastningen på eget kapital uppgick till 20,8 procent (28,1). [REMOVED GRAPHICS] Koncernens resultaträkning (MSEK) 2002 2001 2002 2001 juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept Fakturerad försäljning 943 1 005 3 042 3 214 Kostnad för sålda varor -484 -517 -1 470 -1 578 Bruttoresultat 459 488 1 572 1 636 Administrations- och -331 -329 -1 047 -1 037 försäljningskostnader Övriga intäkter och kostnader 4 6 -35 26 Rörelseresultat 132 165 490 625 Finansiella poster -8 -9 -35 -17 Resultat efter finansiella 124 156 455 608 poster Skatter -36 -50 -142 -194 Årets resultat 88 106 313 414 Koncernens planenliga ackumulerade avskrivningar uppgick till 227 MSEK (214). Moderbolagets fakturering var 1 627 MSEK (1 741) och rörelseresultatet 344 MSEK (452). Likvida medel minskade från årets början med 18 MSEK och uppgick vid periodens slut till 55 MSEK. Moderbolagets räntebärande lån, inklusive det konvertibla förlagslånet, uppgick till 292 MSEK. Nyckeltal 2002 2001 2002 2001 juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept Rörelsemarginal, % 14,0 16,4 16,1 19,4 Vinstmarginal, % 13,2 15,5 15,0 18,9 Vinst per aktie före 3,10 3,70 10,80 14,40 utspädning, SEK Vinst per aktie efter 3,00 3,70 10,80 14,30 utspädning, SEK Avkastning på sysselsatt 24,3 34,4 24,3 34,4 kapital före skatt, % 1) Avkastning på eget kapital 20,8 28,1 20,8 28,1 efter skatt, % 1) Eget kapital per aktie före 65,90 69,15 65,90 69,15 utspädning, SEK 1) 1) Nyckeltalen är beräknade på rullande 12-månaders basis. Antalet aktier före utspädning uppgick vid kvartalets slut för både år 2002 och 2001 till 28 832 898, vilket även gällde för det genomsnittliga antalet för båda perioderna. Efter tillägg för en full konvertering av det konvertibla förlagslånet med 274 160 aktier uppgår antalet aktier vid kvartalets slut för både år 2002 och 2001 till 29 107 058 aktier. Det genomsnittliga antalet aktier efter utspädning uppgick till 29 107 058. Det konvertibla förlagslånet har inte till någon del konverterats till aktier under året. Balansräkning (MSEK) 2002-09-30 2001-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 203 111 Övriga anläggningstillgångar 1 510 1 535 Varulager 878 935 Kortfristiga fordringar 946 973 Likvida medel 368 365 Summa tillgångar 3 905 3 919 Eget kapital 1 900 2 072 Räntebärande avsättningar och skulder 812 588 Icke räntebärande avsättningar och skulder 1 193 1 259 Summa eget kapital och skulder 3 905 3 919 Förändring av eget kapital (MSEK) 2002-09-30 2001-09-30 Eget kapital, 31 december 2001 respektive 2000 2 072 2 006 Effekt av ändrade redovisningsprinciper - 35 Justerat eget kapital, 1 januari 2002 respektive 2 072 2 041 2001 Valutakursdifferenser -81 116 Årets resultat 313 414 Utdelning -404 -577 Eget kapital, 30 september 2002 respektive 2001 1 900 1 994 Kassaflödesanalys (MSEK) 2002-09-30 2001-09-30 Resultat efter finansiella poster 455 608 Återläggning av avskrivningar 227 214 Övrigt 23 -12 Betald skatt -156 -145 Förändring av rörelsekapital 9 -215 Investeringsverksamhet -305 -172 Finansieringsverksamhet inkl utdelning -227 -572 Kassaflöde 26 -294 Rullande 12-månaders uppföljning Fakturering Förändring Rörelseresultat Rörelsemarginal MSEK % MSEK % Kv 4, 2001 1 071 4 162 15,1 Kv 1, 2002 1 031 -7 170 16,5 Kv 2, 2002 1 068 -3 188 17,5 Kv 3, 2002 943 -6 132 14,0 Rullande 12M 4 113 652 15,9 I rörelseresultatet och rörelsemarginalen är eventuella jämförelsestörande poster exkluderade. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har anpassats till Redovisningsrådets rekommendationer. Vid årsskiftet infördes ett antal nya rekommendationer från Redovisningsrådet, bl a RR15 avseende immateriella tillgångar. Denna rekommendation innebär att Seco, vid uppfyllandet av vissa kriterier, aktiverar en del av sina utgifter för IT och för utveckling av nya produkter. Rörelseresultatet för innevarande år har påverkats positivt med 38 MSEK. Likviditet, soliditet och kassaflöde Koncernens likvida medel i form av kortfristiga placeringar och banktillgodohavanden ökade under kvartalet med 128 MSEK och uppgick vid utgången av september månad till 368 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats kraftigt gentemot föregående år. Koncernens räntebärande lån, inklusive det konvertibla förlagslånet, var 711 MSEK (568). Koncernens soliditet var 49 procent (51). Personal Antal anställda i koncernen var vid utgången av perioden 3 900 (3 904 vid årsskiftet). Personalförändringarna under kvartalet var obetydliga och uppgick totalt sett till en minskning med 4 personer. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 176 MSEK (188), varav 38 MSEK utgjordes av immateriella tillgångar. Huvuddelen av investeringarna i maskiner och inventarier har gjorts vid produktionsenheterna i Sverige, USA och Tjeckien. Investeringsnivån för 2002 beräknas uppgå till cirka 300 MSEK. Marknadsutsikter på kort sikt Oförändrad efterfrågan förväntas under resten av året. Marknadsutsikter publicerade den 7 augusti 2002 Vi räknar med en stabiliserad efterfrågan på flertalet huvudmarknader jämfört med första halvåret. ------------------------------ Den aktuella rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapport offentliggöres den 11 februari 2003 och avser helåret 2002. ------------------------------ Fagersta den 6 november 2002 SECO TOOLS AB; (publ) Lars Renström Verkställande direktör För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef, tel 0223-401 10, Tomas Eliasson, CFO, tel 0223-401 20 eller Stefan Sjödahl, Investor Relations, tel 0223-401 32. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021105BIT00990/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021105BIT00990/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar