Ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ) Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 8 april 2003, kl 17.00 i Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm, ingång via "Royal entré", Stallgatan 6. Registrering till bolagsstämman börjar kl 16.15. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per lördagen den 29 mars 2003. Införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 28 mars 2003, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, "Bolagsstämma", Box 12307, 102 28 Stockholm, eller per telefon 08-657 74 74 eller per telefax 08-657 74 85, senast onsdagen den 2 april 2003, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste, på grund av mellankommande veckoslut, vara genomförd senast fredagen den 28 mars 2003 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens redogörelse. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2002; b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; c) avstämningsdag för vinstutdelning; d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om arvode till styrelsen. 12. Val av styrelse. 13. Frågor om a) utseende av en nomineringskommitté; b) styrelsens utseende av ersättningskommitté; och c) styrelsens utseende av revisionskommitté. 14. Stämmans avslutande. Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman Förslag till utdelning (punkt 9 (b) och (c) på dagordningen) Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 2.00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg den 16 april 2003. Förslag till val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12 på dagordningen) Aktieägare som tillsammans representerar ca 16 procent av aktierna och 41 procent av rösterna i bolaget har föreslagit följande: Styrelse och arvoden samt revisorer Antalet styrelseledamöter skall vara nio stycken. Omval av styrelseledamöterna: Thomas Berglund, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Philippe Foriel-Destezet, Anders Frick, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna och Melker Schörling. Nyval av Annika Bolin, som är född 1962 och för närvarande styrelseordförande i Enskilda Securities AB, vice VD i SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB samt chef för SEB Corporate and Institutions. Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 3,350,000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut. Vid ordinarie bolagsstämma 2000 utsågs PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Göran Tidström som representant för revisionsbolaget, till revisor för en mandatperiod om fyra år. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå efter räkning för nedlagd tid. Nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté (punkt 13 a - c på dagordningen) Aktieägare som tillsammans representerar ca 16 procent av aktierna och 41 procent av rösterna har föreslagit följande. En nomineringskommitté skall inrättas med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förbereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Nomineringskommittén föreslås bestå av två ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, som skall utses av bolagsstämman. Inför bolagsstämman 2004 föreslås att Gustaf Douglas och Melker Schörling väljs som ledamöter av nomineringskommittén. Styrelsen beslutade under hösten 2002 att inom styrelsen utse en revisionskommitté bestående av Melker Schörling (ordförande) och Anders Frick, och en ersättningskommitté bestående av Gustaf Douglas (ordförande), Berthold Lindqvist och Thomas Berglund, i syfte att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete i dessa frågor. Thomas Berglund kommer ej att delta i överläggningar som rör hans egna ersättningsfrågor. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 25 mars 2003. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att vara tillgängliga på bolagsstämman. Stockholm i mars 2003 Styrelsen SECURITAS AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar