Risk Intelligence genomför nyemission i juli 2018 samt planerad notering på Spotlight – Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare

Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence”) är en global leverantör av riskunderrättelse för kust-, hav-, och hamnområden. Bolagets aktuella kundbas bedöms uppgå till cirka 12 procent av världens totala handelsflotta. Risk Intelligence har utvecklat en abonnemangsbaserad teknologiplattform som utgör grunden för god tillväxt. Med emissionslikviden och den planerade noteringen kommer Risk Intelligence kunna öka sin marknadsföring och samtidigt utöka sin marknad till att täcka risker på land, vilket utgör en betydligt större marknad än för kust, hav och hamn. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare.

Tillsammans med Sedermera Fondkommission pågår arbetet med nyemissionen samt planerad notering på Spotlight Stock Market. Mer information kommer att presenteras i det memorandum som kommer att publiceras före planerad nyemission, vilken är avsedd att genomföras i juli 2018. För mer information om Risk Intelligence, vänligen besök bolagets hemsida www.riskintelligence.eu.

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta:
Hans Tino Hansen, VD
Telefon: +45 7026 6230
E-post: info@riskintelligence.eu 

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar