Teckningstiden i Phase Holographic Imaging PHI AB:s företrädesemission av units inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 28 juni 2018, inleds teckningstiden i Phase Holographic Imaging PHI AB:s (”PHI”) företrädesemission av units för att finansiera en utökad direktnärvaro på nyckelmarknader och nå kommersiellt genomslag. Genom emissionen kan bolaget initialt tillföras högst cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan härutöver tillföras ytterligare cirka 18,3 MSEK i det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas. Erbjudandet omfattar därmed sammanlagt högst cirka 64,6 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har även möjlighet att besluta om en överteckningsemission av units i det fall initial emission blir övertecknad. Teckningstiden löper till och med den 17 juli 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt PHI i samband med företrädesemissionen.

Fulltecknad initial emission tillför PHI cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader och ytterligare cirka 18,3 MSEK i det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas. Styrelsen har även möjlighet att besluta om en överteckningsemission av units i det fall initial emission övertecknas, vilken kan tillföra bolaget ytterligare cirka 10,5 MSEK initialt samt cirka 4,2 MSEK om de vidhängande teckningsoptionerna i överteckningsemissionen nyttjas. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 24,2 MSEK. Totalt har således cirka 32,7 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av det initiala emissionsbeloppet på förhand skriftligen avtalats. Garantiteckning avser teckning uppifrån och ner, innebärande att om emissionen inte fulltecknas aktiveras garantiteckning för högst motsvarande det avtalade garantibeloppet. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.aktietorget.se) och bolagets (www.phiab.se) respektive hemsidor. Härutöver kommer det finnas möjlighet att teckna units med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om PHI:s företrädesemission av units, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen av units, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se 
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar