Teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 19 april 2018, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s ("SynAct") företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 8 maj 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs SynAct cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader. SynAct har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på SynActs (www.synactpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för nyemissionen 

SynAct Pharma har identifierat en attraktiv möjlighet att vidga det potentiella användningsområdet från psoriasisartrit (PsA) till också att inkludera reumatoid artrit, och därmed öka den kommersiella potentialen för läkemedelskandidaten. Bolaget avser också fortsätta det farmakologiska programmet för att utvärdera potentialen av AP1189 i ytterligare indikationer där melanocortinsystemet är involverat och där ACTH-baserade läkemedel, som också verkar via melanocortinreceptorer, idag används som behandling. ACTH används i dagsläget för svårbehandlade fall av reumatologiska sjukdomar samt indikationerna systemisk lupus (SLE), multipel skleros (MS) och nefrotiskt syndrom (NS). I syfte att expandera de kliniska och prekliniska studierna planerar således SynAct Pharma att genomföra en företrädesemission om cirka 22,4 MSEK.

För mer information om SynActs företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar