Seko har tecknat avtal för 11 000 medlemmar på statliga området

Seko, Service- och kommunikationsfacket, har idag skrivit på en avtalsuppgörelse med Arbetsgivarverket som innehåller löneökningar i nivå med övriga uppgörelser på arbetsmarknaden. Uppgörelsen innehåller även förbättringar i Avtal om ersättning vid personskada (PSA) och ökat stöd till lokala parter för att sänka sjuktalen.

Avtalet är tre årigt och sträcker sig från 1 oktober 2017– 30 september 2020 och ger minst 6,5 procent i löneökningsutrymme under perioden om man lokalt inte kommer överens om annat.

Lönerevision sker 1 oktober respektive år med följande fördelning 2017 2,2 % dock lägst 528 kr, 2018 2,0 % dock lägst 491 kr, 2019 2,3 % dock lägst 575 kr.

Personskadeavtalet (PSA) förbättras genom att 14 dagars-karensen tas bort. Det innebär att den som på grund av olycksfall i arbetet och blir sjukskriven inte får någon inkomstförlust. Vid arbetssjukdom tas krav om vållande bort.

Parterna fortsätter arbetet för att få ner sjuktalen inom staten med en ny långsiktig satsning som kallas ”Hållbart arbetsliv”. Satsningen innebär att stödja lokala parter med bland annat rehabilitering av långtidssjukskrivna – förebyggande insatser mot ohälsa och friskvårdsinsatser.


Avtalsuppgörelsens viktiga delar:

-        Löneuppgörelsen är treårig med låglönesatsning innehållande minst 6,5% samt krontal.

-        I Personskadeavtalet (PSA) tas karensavdragen vid olycksfall i arbetet bort.

-        Vid arbetssjukdomar tas kravet på vållande bort.

-        Sjukpenningtillägget för långtidssjuka samt vid förebyggande behandling förbättras.

-        Partsgemensamt arbete under perioden kring arbetstid, översyn av Affärsverksavtalet samt villkor internationell arbetsmarknad.

-        Förbättrad avsättning till pension för föräldralediga och graviditetslediga.

-        Fortsatt partsgemensamt arbete kring områdena Lönebildning, Arbetsmiljö, Samverkan samt Innovation och utveckling.

-        Hållbart arbetsliv - ett nytt partsgemensamt arbete för att ge ökat stöd till lokala parter i arbetet med att sänka sjuktalen.

-        Ordningsregler vid tjänstledighet för att inneha annan tidsbegränsad anställning inom staten.

-        Ordningsregler för avstängning med lön i vissa särskilda situationer.

-        Antalet sparade semesterdagar sänks från 35 till 30 dagar.

-        Statistik om tidsbegränsade anställningar ska utvecklas under perioden.

-        Partsgemensamt uppfattning om vilka frågorställningar lokala parter har att ta ställning till i samband med att arbetsgivaren inför integritetspåverkande åtgärder.

-        Arbetstagare med arbetsmarknadspolitiska åtgärder får möjlighet till anställning upp till 24 månader.

-        Partsgemensam information om PA 16 och PSA.


Se www.seko.se för avtalet i sin helhet och bilagor till avtalet.För ytterligare information kontakta Sekos förhandlare:

Helén Thornberg, 08- 791 41 32
Roger Pettersson, 08-791 42 86
Fredrik Bäckström, 08 -791 42 72

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera