Delårsrapport januari-sept 2000

FORTSATT EXPANSION INOM SEMCON, -KONSULTRÖRELSEN VÄXER MED 34 % * Försäljningen ökade med 17 % till 728,8 Mkr 623,9). Kärnverksamheten växer med 34 %. * Rörelseresultatet uppgick till 50,7 Mkr (59,1). * Verksamheten fokuseras till områdena telekom, medicinteknik och fordon. * Resultatet förväntas bli lägre än föregående år beroende på att Semcon avvecklar olönsamma delar. Affärsområdet Competence development omorgani- seras. Inledande citat av VD Hans Johansson: - Semcon har haft en stark och stabil tillväxt med uthållig lönsamhet un- der tjugo år. En utveckling som är unik i branschen. - Under innevarande år har lönsamheten varit otillfredsställande inom vis- sa områden, varför vi ser över verksamheten. Vi renodlar Semcon, växer där vi tjänar pengar och där tillväxtpotentialen är störst. - Semcons nya strategi innebär en tydligare fokusering på kompetens och branscher. - Visionen är att Semcon skall bli ett globalt ledande design och utveck- lingsföretag. Vi utvecklar produkter, processer och människor. - Fokus är på produktutveckling och processerna runt omkring, och på män- niskorna som skall utveckla och ta fram de nya produkterna. Branscher som vi arbetar med är de tillväxtbranscher där det satsas mest på R&D och pro- duktutveckling, dvs. telekom, medicinteknik och fordon. - Våra kunder är globalt ledande industriföretag inom dessa branscher. De lägger delar av produktutvecklingen utanför Sverige och vi kommer därför att följa med våra största kunder utomlands. Vi är redan idag en ledande leverantör till Volvo, Ericsson, Saab Automobile, Adtranz, Gambro mfl. Detta ger också våra medarbetare en chans att utvecklas både på det per- sonliga och professionella planet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN * Semcon lanserar en ny strategi och fokuserar på telekom, medicinteknik samt fordon. * Semcon avvecklar olönsamma delar. Affärsområdet Competence deve- lopment omorganiseras. * Semcon har valts till huvudleverantör till Gambro och Adtranz. * Semcon tecknar Letter of Intent med Besam gällande teknikinformation. i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00540/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00540/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar