Extra bolagsstämma i Semcon AB (publ.)

Vid den extra bolagsstämman i Semcon AB den 20 december 2004 beslutade stämman om: Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande. 1.Förvärv och överlåtelse får endast ske på Stockholmsbörsen. 2.Bemyndigandet får utnyttjas längst intill nästa ordinarie bolagsstämma. 3.Högst 1.739.000 aktier om nominellt en krona, får förvärvas samt att överlåtelse får avse högst samtliga egna aktier som bolaget vid tidpunkten för beslutet innehar. 4.Förvärv och överlåtelse på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandena är att: •Främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna. •Fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde. •Erbjuda styrelsen möjlighet att åstadkomma en kostnadseffektiv värdesäkring mot den finansiella exponering som skulle kunna uppkomma i samband med ett incitamentsprogram. Sådant incitamentsprogram skall föreläggas bolagstämma för beslut. Vid den extra bolagsstämman informerades om att Semcons nomineringskommitté nu består av Christian W Jansson, Semcon AB’s styrelseordförande, Erik Sjöström från Skandia Liv samt K G Lindvall från Robur. För ytterligare information, kontakta: Bengt Nilsson, finanschef. telefon + 031-721 03 11 eller mobiltelefon 070-447 28 68

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar