Semcon redovisar en stark ökning av försäljning och resultat första kvartalet

Semcon redovisar en stark ökning av försäljning och resultat under första kvartalet * Koncernens försäljning och rörelseresultat ökade med 19 respektive 14 procent * Gynnsam utveckling i konsultverksamheten med en resultatökning på 57 procent * Vinst per aktie uppgick till 1,02 SEK (0,92) Väsentliga händelser under perioden * Semcon startade en ny verksamhet inom området IT-strategier och infrastruktur * Semcon först i Norden med lång WAP-utbildning * Semcon tecknade outsourcingavtal med Valmet i Karlstad samt med ABB Automation Systems * Letter of Intent tecknades med Volvo Kompetenscenter i Skövde, Volvo Personvagnar Komponenter och Volvo Technology Transfer samt Pelmatickoncernen * Kraftfullt åtgärdsprogram inlett inom Competence Development, ny ledning tillsatt * Nya kontor har öppnats i Malmö, Borlänge, Katrineholm och Uppsala * Christian W Jansson har valts till ny styrelseordförande och ny ledamot är Pia Gideon Väsentliga händelser efter periodens utgång * Semcon tecknar order om ca 20 Mkr avseende konsulttjänster, utbildning samt hård- och mjukvara med SAAB Automobile AB * Semcon startar teknikinformationsavdelningar i Västerås och Karlstad * Semcon Competence Development tecknar ramavtal med Köpenhamns kommun Verksamheten Första kvartalet präglades av en hög efterfrågan där Semcon nådde en stark tillväxt och god marginal. Bidragande var den goda utvecklingen inom konsultrörelsen som redovisade en resultatökning på 57 procent och en marginal på 14 procent. Semcons stabila utveckling fortsatte härmed och koncernens omsättning uppgick till 242,8 Mkr (203,5), en ökning med 19 procent. Rörelseresultatet steg till 25,3 Mkr (22,2) en ökning med 14 procent, vilket ger en god marginal på 10,4 procent (10,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,3 Mkr (22,3). Kapacitetsutnyttjandet inom konsultrörelsen var mycket högt under perioden, samtidigt som Semcon erhöll större helhetsåtaganden från kunderna. Under det första kvartalet 2000 har Semcon arbetat intensivt med prioriterade branscher och områden och gjort inbrytningar av stor betydelse för en fortsatt god tillväxt och lönsamhet under året. Semcon Technology Management har varit framgångsrika i ett flertal strategiprojekt som genererat helhetsåtagande för koncernens samtliga affärsområden. Ett flertal viktiga avtal har tecknats under perioden. Dessa stärker Semcons satsning inom branscherna automotive, telekom och medicinteknik. Nya styrelsemedlemmar Christian W Jansson är vald till ny styrelseordförande och arbetar som professionell styrelseledamot och strategisk rådgivare och är f n styrelseordförande i Föreningssparbanken Sjuhärad AB, Primant AB, Balton AB, Dressmart AB, MQ Sweden AB och styrelsemedlem i Bokus AB, PostNet AB, Leknet AB, Bibliotekstjänst AB, Carmel Pharma AB och Carl Westin Associates AB. Pia Gideon arbetar som Informationschef på Ericsson med ansvar för extern kommunikation för koncernen. Pia har f n inga övriga styrelseuppdrag. Styrelseledamöterna Göran Lundberg, Carl-Åke Jansson och Hans Johansson omvaldes. Semcon Technology Management Semcon Technology Management stödjer företag genom att utveckla strategier, processer, information, människor och teknik. Affärsområdets arbete med strategifrågor och förändringsprojekt på ledningsnivå skapar möjligheter till helhetsåtaganden där hela Semcons kompetens kommer till användning. Rörelseresultatet ökade med 174 procent till 2,8 Mkr (1,0).Omsättningen ökade med 146 procent till 13,0 Mkr (5,3). Detta innebar att affärsområdet svarade för 5 procent av den totala omsättningen (3). Semcon Technology Management har under det första kvartalet haft kraftig omsättning- och resultatutveckling. Den starka utvecklingen beror främst på större åtagande hos kunderna inom effektivisering av produkt- och produktionsutvecklingsprocesserna samt affärsutveckling. Sydsverige svarar för den starkaste utvecklingen inom Technology Management under kvartal ett. Nya kunder under perioden är bl.a. Nolato STG, Nolato Mobitec, Rexman och Scania. Inom affärsområdet startades en ny verksamhet med inriktning på IT- strategier och infrastruktur. Företagsledningen kommer närmast från Framfab/Guide. Semcon e-Design. Semcon e-Design utvecklar inbyggda system för produkt- och produktionssystem, interaktiva weblösningar och webdesign, systemlösningar samt tillhandahåller IT-produkter. Rörelseresultatet ökade med 82 procent till 15,7 Mkr (8,6).Omsättningen ökade med 38 procent till 102,0 Mkr (74,0). Detta innebar att affärsområdet svarade för 42 procent av den totala omsättningen (36). Den positiva utvecklingen inom affärsområdet kan hänföras till en mycket stark utveckling inom embedded systems samt det lyckade fortsatta samarbetet med Volvo i Semcon Informatic. Som ett led i den positiva utvecklingen av interaktiv produktion har Semcon inlett ett långsiktigt samarbete med MTV Spider, en kreativ och produktiv samarbetspartner, för att ytterligare kunna expandera verksamheten. Semcon Industrial Design Semcon Industrial Design fokuserar på utveckling och design av produkter och produktionssystem. Vår koppling till industriell design förenar människa och teknik på ett unikt sätt. Rörelseresultatet uppgick till 13,2 Mkr (10,6), en ökning med 24 procent.Omsättningen ökade med 19 procent till 108,4 Mkr (91,0). Detta innebar att affärsområdet svarade för 45 procent av den totala omsättningen (45). Semcon Industrial Design har haft ett bra första kvartal där framförallt branschsatsningarna inom automotive och telekom har gett resultat. Affärsområdets verksamhet i Stockholmsregionen har haft den starkaste utvecklingen under perioden. Generellt är rekryteringsbehovet mycket stort inom hela Industrial Design. Semcon har tecknat ett samarbetsavtal med ABB Automation Systems AB, i vilket Semcon åtagit sig att erbjuda ett 50-tal anställda arbete som konsulter på Semcon. Semcon Competence Development Semcon Competence Development utbildar och kompetensutvecklar människor för framtidens näringsliv. Omsättningen uppgick under perioden till 19,4 Mkr (33,2) vilket var en minskning med 42 procent. Affärsområdet svarar således för 8 procent av den totala omsättningen (16). Rörelseresultatet uppgick till -6,4 Mkr (2,0). Den negativa utvecklingen inom affärsområdet beror främst på kraftigt vikande offentligt finansierad utbildning. Arbetet med att omstrukturera och intensifiera verksamheten mot svensk industri är i full gång. En ny ledning har tillsats med uppdrag att återställa lönsamheten. Åtgärdsprogrammet innebär kapacitetsanpassning och ny strategisk inriktning mot e-learning och webucation. Resultatet av detta kommer att visa sig under senare delen av året. Under perioden har Semcon tecknat ett Letter of Intent med avsikten att Semcon ska ta över Volvo Kompetenscenter i Skövde (VKS), med bl.a. företagsanpassad kompetensutveckling. Detta är ett led i Semcons strategi att erbjuda industrin helhetslösningar. Moderbolaget Semcon AB är moderbolag i koncernen och svarar för koncerngemensamma frågor som strategi, information och marknadsföring. Omsättningen uppgick till 6,5 Mkr (3,8). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,2 Mkr (-0,2). Moderbolagets likviditet uppgick till -32,9 Mkr (24,9). Bolagets investeringar i inventarier uppgick till 0,1 Mkr (0,1). Personal och organisation Den organiska tillväxten av antal medarbetare uppgick till 22 procent. Antal anställda uppgick (inkl. förvärv) till 1369 (1089), en ökning med 26%. Rekryteringen under första kvartalet uppgick till 103 personer. Semcon intensifierat investeringarna i interna kompetensutvecklingsprogram, rekryteringsutbildningar samt trainee- program. Finansiella poster och investeringar Koncernens totala investeringar, i huvudsak hård- och mjukvaror, uppgick till 4,3 Mkr (6,6). Vid periodens slut uppgick soliditeten till 37,4 procent (32,3). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 32,7 Mkr (24,6). Total checkräkningskredit uppgår till 45 Mkr. Enligt besked från SPP kommer Semcon att få 18,9 Mkr i återföring. Framtidsutsikter Marknadsutvecklingen är fortsatt mycket stark för konsultverksamheten som består av de tre affärsområdena Industrial Design, e-Design samt Technology Management medan utvecklingen inom Competence Development, trots åtgärdsprogrammet, kommer att vara fortsatt svag det närmaste kvartalet. Styrelsens bedömning för helåret 2000 är en stark omsättningstillväxt med fortsatt goda marginaler. I likhet med tidigare år förutses den starkaste resultatutvecklingen ske under det andra halvåret. Övrig information Denna rapport har ej granskats av företagets revisorer. Nästa delårsrapport gällande perioden januari - juni, publiceras den 22 augusti 2000. För ytterligare information hänvisas till: Koncernchef Hans Johansson tel: 031-721 08 66, mobil: 070-591 43 34 eller finanschef Bengt Nilsson tel: 031-721 08 68, mobil: 070-4472868. Göteborg den 4 maj, 2000 SEMCON AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01300/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01300/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar