Stark tillväxt inom konsultrörelsen !

STARK TILLVÄXT INOM KONSULTRÖRELSEN ! * Konsultrörelsen ökade med 34 % * Omsättningen ökade med 17 % till drygt 1 miljard * Rörelseresultatet uppgick till 50,0 Mkr (84,4) * Störst resultattillväxt inom e-Design på 29 % * Vinst per aktie uppgick till 1,99 kronor (3,38) * Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie (1,40) * Prognos för 2001: God omsättningstillväxt med en väsentligt förbättrad rörelsemarginal Kommentar av koncernchef Hans Johansson - För tjugonde året i rad visar Semcon upp en stabil tillväxt. Konsultrörelsen ökade med 34 %, koncernen som helhet ökade med 17 %. - Vi är missnöjda med resultatutvecklingen. Nedgången beror främst på förlusterna i och avvecklingen av Competence Development som annonserades under tredje kvartalet. Kostnader uppgick till sammanlagt totalt 45 Mkr. Detta har också krävt mycket energi från ledningen. Resultatet påverkades även negativt av en lägre efterfrågan från skogs- och processindustrin. - Fokus för framtiden är att återställa marginalerna till tidigare nivåer. Ett program för bättre prisdifferentiering har utvecklats. Ett åtgärdspaket avseende kostnader genomförs och en omorganisation för att stödja tillväxtmålen. Den nya organisationen som infördes vid årskiftet innebär färre bolag inom koncernen. Detta görs för att möta den ökande efterfrågan på helhetsåtaganden, effektivisera administrationen och korta beslutsvägarna. - Marknadsutvecklingen bedömer vi som fortsatt god. Produktutvecklingsuppdragen inom områden som inbyggda system, mobilt internet och tekniska implementeringar ökar ständigt. Vi har valt att satsa på tillväxtbranscherna Telecom, Vehicle och Medical, de är mest utvecklingsintensiva och är tidiga med nya teknologier. - Semcon är idag ett av Nordens ledande design- och utvecklingsföretag. Semcons konsulter utvecklar produkter, processer och människor hos Sveriges främsta industriföretag. Kombinationen av lönsam tillväxt under nästan tjugo år och att Semcon har långa relationer med de ledande industriföretagen utgör basen för fortsatt framgång. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Större affärer * Outsourcingavtal tecknades med Valmet och ABB Automation Systems * Letter of Intent tecknades med Besam, Tetra Top Packaging samt ABB Flexible Automation gällande outsourcing av teknikinformation * En långsiktig relation med Saab Automobile resulterade bl a i två större affärer. Semcon valdes till outsourcingpartner gällande IT-tjänster för produktutveckling och en order om ca 20 Mkr erhölls avseende konsulttjänster, utbildning samt hård- och mjukvara * Semcon valdes till IT-konsult och teknisk partner i ASSA ABLOYs satsning i Volvo Ocean Race 2001/2002. * Betydande förvärv och start av nya bolag * Zipper by Semcon är en ny verksamhet inom området IT-strategier och infrastruktur * Pelmatickoncernen med ett hundratal anställda, inklusive Knud E Hansen ledande företag inom marin design, förvärvades * Euromation bildades tillsammans med Ford, Volvo Truck Component Corporation och Volvo Technology Transfer * TimeIT AB bildades, TimeIT levererar mjukvara för verksamhetsstyrning genom web- och wap lösningar. * Strategisk utveckling * Semcon Technology Trend Offices startades i Tokyo och Silicon Valley, San Francisco * Affärsområdet Competence Development avvecklades * Nya kontor öppnades i Malmö, Uppsala, Borlänge och Katrineholm, nya avdelningar startades i Västerås och Karlstad * Semcon lanserade en ny strategi som fokuserar på Telecom, Vehicle och Medical * Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång * Semcon renodlade verksamheten för att bädda för fortsatt tillväxt * Semcon valdes till partner för utveckling av Fords elbil TH!NK. * Zipper by Semcon erhöll två order på IT-infrastruktur produkten Fasttrack@, om totalt 96 000 användare Verksamheten Koncernens omsättning ökade till 1007,2 Mkr (863,5), vilket är plus 17 %. Rörelseresultatet uppgick till 50,0 Mkr (84,4), och resultatet efter finansnetto uppgick till 50,4 Mkr (84,4). Den högre omsättningen jämfört med föregående år berodde främst på ökad efterfrågan, större helhetsåtaganden samt tillväxt i antal anställda. Efterfrågan inom teknologirelaterade IT-tjänster ökade under det fjärde kvartalet, övrig verksamhet hade en något lägre efterfrågan än under samma period föregående år. Det lägre resultatet berodde främst på förlusterna i och avvecklingen av Competence Development samt en lägre efterfrågan från skogs- och processindustrin. Affärsområd Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal en (Mkr) (Mkr) (%) Ändrin 2000 1999 2000 1999 Ändring i % 2000 1999 g i % Technology 44,5 24,2 +84 2,7 3,1 -11 6,2 12,8 Management e-Design 416,9 323,7 +29 51,7 39,9 +29 12,4 12,3 Industrial 485,4 360,2 +35 22,0 34,8 -37 4,5 9,7 Design Subtotal 946,8 708,1 +34 76,4 77,8 -2 8,1 11,0 Competence 60,4 155,4 -61 -45,1 6,6 -780 -74,6 4,2 Development SPP 19,6 - TOTAL 1007,2 863,5 +17 50,9* 84,4 -40 5,0 9,8 * Minoritetsintressens andel av rörelseresultatet utgör 911 Tkr. TECHNOLOGY MANAGEMENT Technology Management ökar kundernas resultat genom att utveckla strategier, processer, IT, människor och teknik. Affärsområdets arbete med strategifrågor och förändringsprojekt på ledningsnivå skapar möjligheter till helhets-åtaganden där hela Semcons kompetens kommer till nytta. Affärsområdet expanderade kraftigt under 2000. Omsättningen ökade med 84 % till 44,5 Mkr (24,2). Resultatet uppgick till 2,7 Mkr (3,1), en minskning med 11 %. Starten av nya verksamheter inom IT-strategi och projektledning belastade resultatet under andra halvåret med 2,5 Mkr. Ett skifte från timbaserad till värdebaserad prissättning skedde under året, vilket förväntas öka resultatet under 2001. Under året startades en ny verksamhet med inriktning på IT-strategier och infrastruktur, Zipper by Semcon, med idag ett trettiotal anställda. Zipper utvecklades väl under 2000 och ökade satsningar kommer att genomföras under år 2001. Under året utvecklades produkterna; Insight@, som är ett analysverktyg för att etablera nuläge och handlingsplan för den tekniska infrastrukturen och Fasttrack@, ett halvfabrikat för automation av stora PC-plattformar. Verksamheten tillgodoser näringslivets behov av genomtänkt och enhetlig infrastruktur för informationsbehandling. Under perioden erhölls order från Vattenfall för 16 000 användare och Göteborg Stad för 80 000 användare. Exempel på andra kunder är SAS, Ringhals, SCA och Ericsson. Området projektledning och ledarskap utvecklades under 2000. För att möjliggöra fortsatt expansion bildades Semcon Project Management. Företaget arbetar med projektledning, analyser och rådgivning samt kompetensutveckling. E-DESIGN e-Design utvecklar inbyggda IT-system för produkt- och produktionssystem, interaktiva webblösningar och webbdesign, systemlösningar samt tillhandahåller IT-produkter. Affärsområdet hade en stark omsättnings- och resultattillväxt på 29 % under år 2000. Omsättningen ökade till 416,9 Mkr (323,7) och resultatet ökade till 51,7 Mkr (39,9), vilket gav en rörelsemarginal på 12,4 %. Turbulensen inom Internet- och IT branschen under slutet av året gynnade Semcon. Osäkerheten gjorde att kunderna alltmer efterfrågade en långsiktig och trygg leverantör, samtidigt som det gick lättare att rekrytera. Alla verksamheter inom affärsområdet bidrog till den positiva utvecklingen. En ökad efterfrågan märktes bland annat inom mobilt internet, embedded design och PDM. Semcons framgång med leverans av effektiva verktyg och metoder för produktutveckling fortsatte under perioden. Omfattande satsningar gjordes på uppbyggnad av kompetens, viktiga referenser och paketering av helhetslösningar inom CAD och PDM. Det långa samarbetet med Saab Automobile resulterade bland annat i en stor order av produktutvecklingsverktyg om cirka 20 Mkr samt ett framtida partnerskap på initialt fem år gällande outsourcing av system- och driftsstöd för Saab Automobiles produktutvecklingsmiljö. Informatic Fyra nya partnerskap inom området initierades med Valmet, Besam, ABB Flexible Automation samt Tetra Top Packaging. Avsikten är att Semcon skall ta över personal och utrustning inom teknikinformation. Semcon får därigenom huvudansvaret för utvecklingen av företagens totala tekniska information. Under året utvecklade och investerade Semcon i One Source of Information (OSI), i samarbete med Volvo Car Customer Service. OSI är en unik plattform för informationshantering. Användningen av plattformen genererar kostnadsreduceringar tack vare effektivare och mer kontrollerade processer för informations-framtagning. Syftet är att öka produktkunskapen och fördelar är de kopplingar som knyter samman olika produkter och gör det lättare för användaren att hitta rätt information. Bland produkterna som baseras på OSI återfinns den interaktiva förarmanualen för Volvo S60, V70 och Crosscountry, Volvo on Call samt en webbaserad tillbehörskatalog för Volvos återförsäljare. Inbrytningar på den internationella fordonsmarknaden förväntas att ske under år 2001. INDUSTRIAL DESIGN Industrial Design fokuserar på utveckling och design av produkter och produktionssystem. Vår koppling till industriell design förenar människa och teknik på ett unikt sätt. Affärsområdet hade en god tillväxt inom branscherna telecom och vehicle. Omsättningen ökade med 35 % till 485,4 Mkr (360,2), rörelseresultatet uppgick till 22,0 Mkr (34,8). Verksamheten i Stockholmsregionen hade den starkaste utvecklingen under året. Resultatnedgången berodde på en lägre efterfrågan från skogs- och processindustrin, i kombination med löneglidning pga. ökad konkurrens om personal i storstadsregionerna. Omstruktureringen av Pelmatickoncernen påverkade också resultatet. Ett åtgärdsprogram startades under slutet av år 2000, innebärande en fokusering mot kunder inom tillväxtbranscher samt översyn av kostnadsläget. Semcon tecknande samarbetsavtal med ABB Automation Systems AB under 2000. Avtalet innebär att Semcon tog över ett trettiotal anställda. Nya avdelningar startades i Katrineholm, Borlänge, Uppsala och Kista. Verksamheten i Norge avvecklades på grund av en mycket svag marknad. Under året förvärvades Pelmatic-koncernen, vars verksamhet tillförde spetskompetens inom analys och beräkning. Under året bildades ett gemensam ägt bolag, Euromation. Ägare förutom Semcon är Ford, Volvo Truck Component Corporation och Volvo Technology Transfer. På Euromation AB utvecklas framtidens produktionssystem för fordonsindustrin med hjälp av avancerad VR-simulering samt analys- och beräkningsteknik. COMPETENCE DEVELOPMENT Competence Development utvecklar människor och kompetenssystem för framtidens näringsliv. Omsättningen uppgick till 60,4 Mkr (155,4) och förlusten uppgick till - 45,1 Mkr (6,6). Den svaga utvecklingen inom affärsområdet berodde på kraftigt vikande offentligt finansierad utbildning. Arbetet med att omstrukturera verksamheten och prioritera inriktningen mot näringslivet pågick under det gångna året. Den nya ledningen som tillsattes fick i slutet av året i uppgift att avveckla olönsamma delar av affärsområdet, det vill säga den del av verksamheten som tillhandahållit tjänster för offentlig sektor. Den utbildning som är inriktad mot industrin kommer att drivas vidare inom Semcons övriga affärsområden. Många pågående utbildningar fortsätter och nya kunder kommer att värvas inom Semcons befintliga kundbas. Utbildningsområdena är teknik, kvalitet och miljö, verksamhetsutveckling och projektledning. Satsningar inom e-learning genomfördes under året. e-learning kommer att komplettera befintliga utbildningsformer. Semcon kommer att erbjuda skräddarsydda utbildningar inom företagets affärsområden samt drift av Learning Management systemet PingPong från Partitur Informationsteknik AB. Moderbolaget Semcon AB är moderbolag i koncernen och svarar för koncerngemensamma frågor som strategi, information och marknadsföring. Omsättningen uppgick till 27,4 Mkr (21,9). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,4 Mkr (0,4). Moderbolagets likviditet uppgick till -37,5 Mkr (-3,5). Bolagets investeringar i inventarier uppgick till 6,0 Mkr (0,8). Personal och organisation Semcon fortsatte framgångsrikt att växa med 28 % till totalt 1623 (1266) varav organisk tillväxt med 253 medarbetare. Genom de förvärv som gjordes under året ökade Semcon med 104 medarbetare. Genomsnittligt antal anställda uppgick till 1504 (1173). Kontinuerlig kompetensutveckling genomfördes under året, bland annat utvecklade Semcon en interaktiv miljöutbildning. Ny organisation från årskiftet Från den 1 januari 2001 införde Semcon en ny organisation. Syftet med denna är att vara bättre rustade inför en internationell expansion och för att kunna svara upp till den ökande efterfrågan på helhetsåtaganden och stora utvecklingsprojekt. En tydlig trend är att kunderna vill arbeta med färre och större leverantörer. En sammanslagning av antalet bolag inom koncernen har därför skett. Detta kommer att effektivisera administrationen, förenkla styrningen och korta beslutsvägarna. Förutom moderbolaget Semcon AB där Hans Johansson kvarstår som koncernchef, bildas Semcon Sweden, Semcon Innovation och Semcon International. Semcon Sweden AB innefattar den svenska konsultverksamheten där Hans Krondahl är utsedd till VD, tidigare VD för Semcon Competence Development. Det nya Sverigebolaget är i sin tur indelat i tre regioner där alla kompetenser samlas lokalt. Det innebär att kunderna kan erbjudas bättre helhetslösningar där olika typer av kunskap korsbefruktas. För att öka fokus på de tre utvalda nyckelbranscherna Telecom, Vehicle, Medical kommer branschansvariga tillsättas. Semcon kommer fortsättningvis att bedriva verksamhet inom affärsområdena Technology Management, e-Design och Industrial Design samt presentera de finansiella rapporterna per dessa tre affärsområden. Finansiella poster och investeringar Koncernens totala investeringar, i huvudsak hård- och mjukvaror, uppgick till 26,9 Mkr (26,8). Vid periodens slut uppgick soliditeten till 35 % (38). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12,2 Mkr (66,1). Total checkräkningskredit uppgår till 45 Mkr och nyttjades med 41,4 Mkr. Investeringar i dotterbolagsaktier uppgick till 41,1 Mkr (30,7). Investeringar i övriga aktier uppgick till 11,2 Mkr (0). Återbäring från SPP uppgick till 19,6 Mkr. Detta redovisas som intäkt i resultaträkning och nyckeltal. Aktieutdelning Styrelsen har fastslagit en utdelningspolicy som innebär att Semcon AB:s aktieutdelning långsiktigt bör motsvara 30-50 % av resultat efter skatt. Antalet aktier uppgick till 17 338 521 per den 31 december 2000. Antal optionsrätter uppgår till 928 200. 764 300 av optionsrätterna kan tecknas under 2001 till priset 75 SEK, 163 900 av optionsrätterna kan tecknas under 2003 till priset 196 SEK. Styrelsen i Semcon AB föreslår 2001 års bolagsstämma att 0,50 kronor per aktie (1,40) lämnas i utdelning för räkenskapsåret 2000, totalt 8,7 Mkr (24,3). Framtidsutsikter Semcon bedömer att kunderna fortsätter öka sina investeringar i forskning och produktutveckling. Vi verkar på en marknad med stabil tillväxt och efterfrågan. Kundbasen utgörs av de ledande industriföretagen i Norden. Turbulensen inom Internet- och IT branschen gynnar Semcon. Osäkerheten gör att kunderna efterfrågar en långsiktig och stabil leverantör, samtidigt som det går lättare att rekrytera såväl ledare som konsulter. Den osäkra konjunkturen gör att kunderna bedöms påskynda effektiviseringar såsom omstruktureringar, samt fokusera på kärnverksamheten. Detta skapar möjlighet till ytterligare outsourcingaffärer. Tillväxtfokus för Semcon är i första hand storstadsregionerna och internationellt på orter där de nordiska kunderna har sin produktutveckling. Tillväxtområden är e-design, industridesign, mobilt internet, Internet, IT infrastruktur och IT-strategier. Styrelsens bedömning för 2001 är en god omsättningstillväxt med en väsentligt förbättrad rörelsemarginal. Övrig information Rapportering och bolagsstämma Semcon kommer att presentera bokslutet vid ett financial hearing som äger rum torsdagen den 1 februari, kl. 8.00. Besök oss gärna på Operaterrassen, Stockholm eller gå in på hemsidan www.financialhearings.com för att följa detta. Årsredovisning 2000 beräknas utkomma i mitten av mars 2001 och kommer att sändas till bolagets aktieägare som meddelat att de vill erhålla ekonomisk information. Den kan också beställas via Semcons huvudkontor på tel: 031- 721 00 00, fax: 031-721 03 33, eller via e-post; elisabeth.batelson@semcon.se. Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum onsdagen 21 mars 2001, klockan 18.00, Lilla Bommens Konferens Center i Göteborg. Den 9 mars 2001 föreslås som avstämningsdag. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC:s försorg den 29 mars 2001. Delårsrapport för kvartal 1 publiceras den 9 maj 2001. För ytterligare information hänvisas till: koncernchef Hans Johansson tel: 031-721 03 05, mobil: 070-591 43 34 eller finanschef Bengt Nilsson tel: 031-721 03 11, mobil: 070-447 28 68. Göteborg 31 januari, 2001 SEMCON AB (publ) Styrelsen SEMCON AB-KONCERNENS RÄKENSKAPER, SAMMANDRAG RESULTATRÄKNINGAR 2000 1999 2000 1999 (Tkr) okt-dec okt-dec Helår* Helår Rörelsens intäkter 278 394 239 574 1 007 233 863 501 Rörelsens kostnader -271 226 -207 361 - 925 203 -755 851 Rörelseresultat före avskrivningar 7 168 32 213 82 030 107 650 Avskrivningar på maskiner och -6 285 -6 396 -27 445 -22 716 inventarier Avskrivningar på goodwill -1 549 -513 -4 524 -513 Rörelseresultat efter -666 25 304 50 061 84 421 avskrivningar Finansnetto 781 -62 396 16 Resultat efter finansnetto 115 25 242 50 457 84 437 Skatt -789 -9 220 -15 879 -25 795 Periodens resultat -674 16 022 34 578 58 642 * Inklusive återbäring från SPP om 19,6 Mkr BALANSRÄKNINGAR 00-12-31 99-12-31 (Tkr) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 62 258 22 460 Materiella anläggningstillgångar 54 840 53 083 Finansiella tillgångar 11 904 - Omsättningstillgångar 296 606 281 717 Summa tillgångar 425 608 357 260 Eget kapital och skulder Eget kapital 148 637 135 727 Minoritetsandel 297 297 Avsättningar 39 780 36 812 Långfristiga skulder 66 520 - Kortfristiga skulder 170 374 184 424 Summa eget kapital och skulder 425 608 357 260 ANALYS AV KASSAFLÖDET 2000 1999 (Tkr) Den löpande verksamheten 44 593 126 361 Investeringsverksamheten -76 455 -60 037 Finansieringsverksamheten -21 668 -24 274 Förändring av likvida medel -53 530 42 050 NYCKELTAL Not 2000 1999 Tillväxt i försäljning, (%) 16,6 21,8 Rörelsemarginal, (%)* 1 5,0 9,8 Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital,(%)* 2 24,3 49,5 Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital 3 43,1 68,3 (%)* Soliditet, (%)* 4 34,9 38,0 Skuldsättningsgrad, (ggr)* 5 0,45 0,18 Andel riskbärande kapital, (%)* 6 44,3 48,3 Räntetäckningsgrad* 7 40 118 Vinst per aktie efter skatt, (SEK)* 8 1,99 3,38 Vinst per aktie inkl. 928 200 optioner, (SEK)* 9 1,89 3,24 Eget kapital per aktie, (SEK) 10 8,57 7,83 Eget kapital per aktie inkl. 928 200 optioner, (SEK) 11 8,14 7,50 Medelantal anställda 12 1504 1173 Förädlingsvärde per anställd, (Tkr)* 13 479 505 Resultat efter finansnetto per anställd, (Tkr)* 14 20,5 72,0 Investeringar maskiner och inventarier, (Tkr) 26 886 26 825 Investeringar i dotterbolagsaktier, (Tkr) 41 120 41 467 Antal aktier, (tusental) 17 338 17 338 *Inklusive SPP-medel om 19,6 Mkr för år 2000 Noter: 1. Resultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter. 2. Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 3. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 4. Eget kapital i procent av balansomslutningen. 5. Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 6. Summan av eget kapital och avsättningar, dividerat med balansomslutningen. 7. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader, dividerat med finansiella kostnader. 8. Årets resultat dividerat med antal utestående aktier. 9. Årets resultat dividerat med antal utestående aktier och optioner. 10. Eget kapital dividerat med antal utestående aktier. 11. Eget kapital dividerat med antal utestående aktier och optioner. 12. Genomsnittligt antal årsanställda. 13. Resultat efter avskrivningar plus lönekostnader och sociala avgifter dividerat med genomsnittligt antal årsanställda. 14. Resultat efter finansnetto dividerat med genomsnittligt antal årsanställda. Övriga förklaringar: Årets resultat Årets resultat efter skatt. Sysselsatt kapitalEget kapital plus räntebärande skulder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar