Bokslutskommuniké för 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 Årets resultat är i linje med tidigare lämnad prognos (minus 32- 36 Mkr) med hänsyn taget till att det redovisade resultatet på -39,5 Mkr belastats med omstruktureringskostnader på 5,2 Mkr. Resultat före skatt - 39,5 Mkr Nettoomsättning 24,2 Mkr Fakturering 25,0 Mkr Orderingång 18,9 Mkr Orderingången för fjärde kvartalet var låg, beroende på att marknaden var helt upptagen med att göra slutgiltiga preliminära andelstalsberäkningar inför sina avstämningar mellan bolagen. Detta har slagit hårt mot Senea kortsiktigt, men verkar positivt för Senea i det längre perspektivet. De flesta aktörer på marknaden har nu insett att nuvarande manuella system inte håller, utan man måste vidta åtgärder för att begränsa den manuella arbetsinsatsen inför nästa årsskifte. Framtida kommunikationssystem kommer att omfatta alla elkunder inom ett nätområde till skillnad från tidigare timavräkningssystem som oftast omfattade enstaka elkunder. Utvecklingen av Senea C500 har slutförts under året för att möta dessa krav. Den nyutvecklade produktlinjen har levererats till Falu Elverk. Regeringen har under september månad 2000 gett Statens Energimyndighet i uppdrag att utreda om systemet med preliminärdebitering av elförbrukning ska ersättas med betalning i efterhand och enbart för faktisk förbrukning. Om förändringen genomförs kommer detta att ytterligare stärka marknadsförutsättningarna för Senea CustCom systemet. Seneas genombrott i Finland kom under september månad. Kontrakt har tecknats med Helsingfors Energi om leverans av ett komplett mätvärdesinsamlingssystem inom en stadsdel i Helsingfors omfattande 3 000 mätpunkter. Senea har under året beslutat om en strategi som kompletterar nuvarande produktorienterade verksamhet. Denna innebär att Senea, eventuellt i samarbete med partners, blir en komplett tjänsteleverantör till energibranschen vad gäller mätvärdeshantering, avräkning, fakturering och kundservice. Under fjärde kvartalet har ledningen vidtagit åtgärder för att effektivisera verksamheten och i samband därmed reducerat personalstyrkan till 17 personer mot 31 vid årets ingång. Senea fick under året en ny huvudägare, Mellby Switzerland S A, med drygt 31% av kapital och röster. Den 1 september tillträdde Annette Brodin Rampe som ny VD. Två nyemissioner har tillfört företaget 64 Mkr före emissionskostnader. Aktiekapitalet har ökat från 15 till 45 MKr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01520/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01520/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar