Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 Org.nr 556436-4890 Seneas marknadsutsikter stärkta inför 2003 - Utredningsförslag om moderniserad elmätning och partneravtal med Actaris öppnar för miljardmarknad Resultat · Koncernens resultat för år 2002 uppgick till -34,7 Mkr (-28,7 Mkr). Rörelseförlusten blev 34,1 Mkr, vilket ska jämföras med den tidigare lämnade prognosen på en rörelseförlust om ca 28 Mkr. Avvikelsen mot prognos är hänförliga till projekt- relaterade kostnader och reserveringar gjorda under fjärde kvartalet. Resultatet för fjärde kvartalet blev -8,9 Mkr (-10,9 Mkr). · Nettoomsättningen för helåret 2002 uppgick till 55,7 Mkr (21,0 Mkr), vilket är den högsta omsättningen sedan 1998 och i linje med prognosen på 55 Mkr. · Orderingången för 2002 uppgick till 57,6 Mkr (38,0 Mkr). Efter en positiv utveckling av marknaden under första halvåret blev trenden vikande under andra halvåret. En sannolik orsak till denna utveckling var oklarheter kring den framtida regleringen av mätperiodens längd på elmarknaden. Orderstocken vid årets utgång var 9,2 Mkr (15,4 Mkr). Under året har BKK annullerat sin order om ca 7 Mkr vilken ingick i orderstocken vid årets ingång. · Förlusten per aktie för helåret uppgick till -0,88 kr (-1,27 kr). Viktiga händelser under år 2002 · Energimyndigheten presenterade under försommaren slutrapporten efter en omfattande utredning om mätperiodens längd på elmarknaden. I rapporten föreslås att månadsvis avläsning av elmätare ska införas för ca 1,5 miljoner elkunder med en årsförbrukning på minst 8 000 kWh, senast den 1 juli 2006. I ett andra steg, senast den 1 juli 2009, föreslås landets övriga 3,5 miljoner hushåll omfattas av samma regler. · Energimyndighetens utredningsförslag får stöd bl.a. av Konsumentverket, Konkurrensverket, Naturvårdsverket och Svenska Kraftnät. Därtill har breda miljö- och konsumentintressen engagerat sig till stöd för förslaget som bl.a. skulle innebära slopad preliminärdebitering av el. Enligt en omvärldsanalys, beställd av branschorganisationen Svensk Energi, är sex av sju riksdagspartier positiva till Energimyndighetens utredningsförslag. · Branschorganisationen Svensk Energi motsätter sig Energimyndighetens förslag om månadsvis avläsning av elmätare och föreslår istället kvartalsvis mätning. · Vattenfall beslutade i oktober 2002 att investera ca 600 Mkr för att installera fjärravlästa elmätare hos minst 300 000 elkunder med en årsförbrukning på 8 000 kWh eller mer. Installationen skall vara slutförd före utgången av 2005. · I december 2002 tecknade Senea ett partneravtal med Actaris Electricity (f.d. Schlumberger). Avtalet, som träder i kraft vid ingången av februari 2003, är icke exklusivt och omfattar marknadsföring, distribution och projektgenomförande. Actaris övertar Seneas försäljnings- och leveransorganisation och integrerar, mot en licensavgift, Seneas CustCom-system i sina mätare. Senea får genom Actaris, som är en global aktör och världens näst största mätartillverkare, även tillgång till marknaderna i övriga Europa, Asien och Sydamerika. · Senea genomförde under året en nyemission som tillförde bolaget ca 27 Mkr. Emissionen fulltecknades och omfattade 11 328 750 aktier. Det totala antalet Senea-aktier var 39 650 625, vid utgången av 2002. Senea- aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. · Ett avtal med Tritech Teknik AB avseende vidareutveckling av Seneas elnätskommunicerande system har tecknats. De färdiga produkter som samarbetet resulterar i börjar levereras under andra halvåret 2003 och kommer att kunna integreras i såväl nyutvecklade som befintliga system. Senea tecknade även ett nytt treårigt avtal med Technology Nexus AB. Avtalet omfattar produktutveckling, leverans och förvaltning av produkter i Seneas CustCom-system. Nexus förvärvade Tritech Teknik under fjärde kvartalet 2002. För att knyta företagen närmare varandra har Senea genomfört en riktad nyemission om 1 200 000 aktier till Nexus under januari 2003. · Under året beslutade flera elnätsföretag om utbyggnad av fjärravläsningssystem hos sina elkunder. Nämnas kan Ulricehamns Energi, Mälarenergi, Eksjö Energi samt Fortum Näts distributionsområde i Ljusnarsberg. · Seneas nya marknadssegment, fjärrinsamling av energimätvärden till fastighetsmarknaden, har under året utvecklat sig väl. Ett första projekt till Akademiska hus i Stockholm har avslutats och är under utvärdering. Ett liknande projekt har påbörjats i Norge tillsammans med det norska energitjänstföretaget EnCom AS. EnCom AS levererar energisparlösningar på den norska elmarknaden och erbjuder samordnade tjänster för energimätning till större företag och fastighetsägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00390/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar