Bolagsstämman i Senea beslutar om nyemission

Bolagsstämman i Senea beslutar om nyemission En extra bolagsstämma i Senea AB beslutade idag att genomföra en nyemission som bedöms tillföra bolaget ett kapitaltillskott om totalt 24,5 Mkr i två steg. Nyemissionen innebär först en rätt för aktieägare att för var femte stamaktie teckna en nyutgiven, av bolaget inlösenbar, preferensaktie till kurs 1,50, dels en rätt att, vid senare tillfälle, teckna en ny stamaktie för var femte stamaktie, också det till en kurs av 1,50 kr. Emissionen av preferensaktierna garanteras av bolagets bägge huvudägare, Mellby Switzerland SA och Isac Brandberg AB. Marknaden för Seneas produkter väntas öka kraftigt från och med 2004 till följd av det väntade riksdagsbeslut som innebär att Sveriges samtliga drygt fem miljoner elabonnemang ska avläsas månatligen senast den 1 juli 2009. Beslutet öppnar upp en marknad för Seneas produkter värd sex miljarder kronor under en sexårsperiod. Senea behöver därför under kommande år tillföras kapital för att finansiera accelererade utvecklings- och kvalitetssäkringsprogram vilka bl.a. omfattar den pågående vidareutvecklingen av det elnätskommunicerande C 1000-systemet. Bolagsstämmans beslut innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 4.085.062,50 kronor genom utgivande av 8.170.125 nya preferensaktier av serie B på nominellt 0,50 kronor till en kurs av 1,50 kronor per aktie. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en (1) ny preferensaktie för varje femtal gamla stamaktier. Företrädesrätten skall kunna begagnas från avstämningsdagen och t o m den 13 juni 2003. Av praktiska skäl skall teckning med stöd av företrädesrätten kunna ske mellan den 30 maj och den 13 juni 2003. Aktieteckning sker genom betalning. Avstämningsdag skall vara den 27 maj 2003. Med teckning av preferensaktie följer rätt att under tiden 16 augusti 2003 - 31 mars 2004 teckna en stamaktie. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt hos bolaget eller hos Erik Penser Fondkommission hos vilka även emissionsprospektet kan beställas. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB Tel: 070-575 37 37 E-mail: anbr@senea.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills levererat cirka 130 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea omsatte 56 miljoner kronor år 2002. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. Huvudkontoret är beläget i Åkersberga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT01070/wkr0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar