DELÅRSRAPPORT för tiden 1 januari - 31 mars 2000

DELÅRSRAPPORT för tiden 1 januari - 31 mars 2000 RAPPORTPERIODEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 4,6 Mkr Resultat före skatt 10,1 Mkr Orderingång 5,5 Mkr Den pågående marknadsuppbyggnaden kring den nya produktlinjen har endast i begränsad omfattning lett till fakturering med ett negativt resultat som följd. Resultatet belastas även med jämförelsestörande poster på 1,1 Mkr. ® * Counter 500-serien, ett komplement till Senea CustCom för kostnadseffektiv fjärravläsning av bl a elmätare, har genomgått prototypserietester i början av året, som verifierar uppsatta prestandakrav. * Serieleveranserna och installationen av det första Counter 500-projektet avseende en komplett systemutbyggnad omfattande alla elkunder i Borggärdet utanför Falun har inletts enligt tidplan. * Intresset för fjärravläsningssystem är stort i Norden och har under året ökat påtagligt i Norge, vilket lett till att antalet förfrågningar ökat. * En nyemission på drygt 30 Mkr har genomförts. Mellby Switzerland S/A är nu största ägare i Senea. VERKSAMHETEN På de avreglerade elmarknaderna har kraven på såväl effektiviseringar som förbättrad kundvård ökat. Detta har lett till ett stort intresse, framförallt i Sverige och Norge, för kostnadseffektiva fjärravläsningssystem utan krav på timavräkningsfunktion. Med sådana system kan mätvärdesinsamlingen och fakturahanteringen effektiviseras väsentligt och elkunderna kan erbjudas regelbundna fakturor baserade på den faktiska förbrukningen. Den ökade rörligheten på elmarknaden gör att antalet leverantörsbyten i framtiden bedöms öka och därmed också antalet mätaravläsningar. Produktutveckling ® Den nu utvecklade systemkompletteringen av Senea CustCom , kallad Counter 500-serien, har mottagits väl på marknaden. Den årliga kapital- och driftskostnaden för systemet är i många fall väsentligt lägre än motsvarande kostnad med dagens metoder för mätvärdeshantering med stora manuella inslag. Under början av 2000 har prototypserie- och systemtester genomförts, som verifierar uppsatta prestandakrav. De första serieleveranserna från den nya produktlinjen har inletts enligt tidplan till Falu Elverk. Leveranserna avser en komplett systemutbyggnad i Borggärdet. Installationen av den övergripande systemstrukturen är redan genomförd och det pågående montaget av kommunikationsterminaler väntas huvudsakligen vara genomfört under maj. De systemtester som hittills kunnat genomföras har utfallit positivt. Marknaden Den ökade efterfrågan från nätbolag i Sverige, Norge och Finland har under de senaste månaderna lett till en väsentligt ökad offertstock. Därutöver är ett stort antal projekt under bearbetning i olika faser. Den pågående marknadsuppbyggnaden kring den nya produktlinjen har endast i begränsad omfattning lett till fakturering. Då investeringar i kompletta kommunikationssystem är förhållandevis stora investeringar för nätbolagen blir normalt besluts- och upphandlingstiderna långa, vilket försvårar bedömningen av orderingången i det korta perspektivet. Leveransen till Falu Elverk utgör en viktig milstolpe för den fortsatta marknadsutvecklingen. I Sverige finns idag den ojämförligt största referensbasen för kundkommunikationssystem i Europa. Senea har en stark ställning på denna marknad. På övriga avreglerade marknader i Europa är förutsättningarna likartade med de i Sverige. Det framtida behovet av att effektivisera nätdriften är internationellt. Den nu leveransklara systemkompletteringen kommer därför att ha avgörande betydelse för Seneas marknadsutveckling både i Sverige och internationellt. ORDERSTOCK OCH ORDERINGÅNG Orderstocken uppgick till 11,9 Mkr den 31 mars 2000. Orderingången under perioden har varit svag och uppgick till 5,5 (13,4) Mkr. RESULTAT Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,1 (-3,6) Mkr. Den pågående marknadsuppbyggnaden kring den nya produktlinjen har endast i begränsad omfattning lett till fakturering. Detta har bidragit till ett negativt resultat. Resultatet belastas även med jämförelsestörande poster på 1,1 Mkr. Betydande delar av verksamheten är projektinriktad. Projekten färdigställs normalt 4 - 12 månader efter igångsättningen. Tidigare har projekten resultatavräknats successivt efter individuell prövning av varje enskilt projekt. Tilläggsbeställningar har resultatavräknats tillsammans med huvudprojektet. Från och med verksamhetsåret 2000 resultatavräknas projekt och tilläggsbeställningar vid slutfakturering. FINANSIERING, LIKVIDITET OCH INVESTERINGAR Likvida medel inkl checkräkningskredit uppgick den 31 mars 2000 till 1,0 Mkr . Checkräkningskrediten har under perioden sänkts från 22,5 till 17 MSEK. Den på bolagsstämman beslutade nyemissionen har nu genomförts och har efter rapportperioden tillfört bolaget drygt 28 Mkr efter avdrag av emissionskostnader. Vid periodens utgång uppgick aktiverade investeringar till 19,9 (20,4) ® Mkr, varav 16,6 Mkr (16,6) avser balanserad utveckling av Senea CustCom - systemet och 3,3 Mkr (3,8) maskiner och inventarier. Bland de kortfristiga fordringarna finns slutlikviden från Birka Service förvärv av Senea Service AB och Senea Burner AB enligt avtal. De förhandlingar för reglering av denna slutlikvid som upptogs 1998 och bedrevs under 1999 är ännu inte avslutade. Om uppgörelse inte träffats under andra kvartalet 2000 kommer frågan att hänskjutas till skiljedom. PERSONAL Antalet anställda i bolaget var den 31 mars 2000, 28 (31) personer. ÄGARE Under rapportperioden skedde inga väsentliga förändringar av aktieägandet rum, inom kretsen av de stora aktieägarna, som tillsammans svarade för ca 60% av Seneas röster och kapital. Den genomförda emissionen förväntas innebära följande ägarbild per maj 2000: Ägare Antal aktier Procent Mellby Switzerland S/A 2 783 520 30,7 Christer Brandberg 600 000 6,6 Nils Jonsson 563 080 6,2 Björn Luning 254 600 2,8 Carl-Olov Ullenius 221 400 2,4 Kjell Edbom 217 700 2,4 Jan Levin 150 000 1,7 Björn Sördin 102 000 1,1 Summa åtta största 4 892 300 54,0 Övriga 4 170 700 46,0 Summa 9 063 000 100,0 PROGNOS FÖR HELÅRET 2000 Leveransvolymen blir begränsad under första halvåret beroende på att den nya tekniken, enligt plan, blev leveransklar först under april månad. Under den resterande delen av året väntas volymen öka väsentligt. Orderingången under året bedöms uppgå till mellan 50 och 100 Mkr och därefter fortsätta att öka. Vi bedömer att resultatet under fjärde kvartalet blir positivt. Resultatet för helåret väntas dock bli negativt. RAPPORTER Nästa rapport avser delårsrapport per den 30 juni 2000 och lämnas den 17 augusti 2000. Åkersberga 2000-05-16 Senea AB Christer Carlsson Verkställande direktör GRANSKNINGSRAPPORT Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm 2000-05-16 Sven-Erik Johansson Auktoriserad revisor KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR, KKR Utfall 2000 Utfall 1999 Utfall 1999 Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4629 19337 36489 Förändring av lager av varor och pågående arbeten -3801 -739 -7886 828 18598 28603 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1158 -12328 -31848 Övriga externa kostnader -3510 -3188 -16232 Personalkostnader -3245 -4428 -16290 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1147 -1141 -4668 Jämförelsestörande poster Enheter under avveckling -1089 -524 -524 Rörelseresultat -9321 -3011 -40959 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter - 2 Räntekostnader m m -778 -578 -2516 Resultat efter finansiella poster -10099 -3589 -43473 Skatt - - 4157 Periodens resultat -10099 -3589 -39316 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR, KKR Utfall Utfall 000331 991231 Utvecklingskostnader 16554 16585 Maskiner och inventarier 3344 3772 Summa anläggningstillgångar 19898 20357 Varulager 8009 11810 Pågående arbeten 2800 2800 Kortfristiga fordringar 12754 12828 Kassa och bank 678 433 Summa omsättningstillgångar 24241 27871 Summa tillgångar 44139 48228 Eget kapital 5766 15865 Avsättningar för skatter - - Långfristiga skulder 24660 20972 Kortfristiga skulder 13713 11391 Summa eget kapital och skulder 44139 48228 FINANSIERINGSANALYSER FÖR KONCERNEN, KKR Utfall 2000 Utfall 1999 Jan-Mars Jan-Dec TILLFÖRDA MEDEL Från årets verksamhet internt tillförda medel -8952 -34648 Ökning av långfristiga skulder 3688 - SUMMA TILLFÖRDA MEDEL -5264 -34648 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar i utvecklingskostnader -664 -10175 Nettoinvesteringar i inventarier -24 -1867 Aktieutdelning - -1208 Minskning av långfristiga skulder och avsättningar - -1434 SUMMA ANVÄNDA MEDEL -688 -14684 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -5952 -49332 SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL Förändring av varulager och pågående arbeten -3801 -7886 Förändring av kortfristiga fordringar -74 -48136 Förändring av kortfristiga skulder -2322 7498 Förändring av likvida medel 245 -808 SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING-5952-49332 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00100/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00100/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar