Delårsrapport 1 januari # 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 · Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 51,2 Mkr (41,8 Mkr). För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 18,7 Mkr (21,9 Mkr). · För tredje kvartalet blev resultatet efter skatt 5,2 Mkr (-4,5 Mkr). · Resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgick till -4,7 Mkr (-25,8 Mkr). · Resultatet efter skatt per aktie för perioden blev -0,14 kr (- 0,91 kr). För tredje kvartalet blev resultatet efter skatt per aktie 0,12 kr (-0,16 kr). · Under årets andra kvartal beslutade Vattenfall att 150 000 fjärravlästa elmätare från Actaris Technologies, baserade på Seneas teknologi, ska installeras före halvårsskiftet 2004. Installation och driftsättning av elmätare med tillhörande infrastrukturprodukter är i full gång. Under augusti levererades och monterades 5 000 mätare till första delprojektet i Vårgårda. Ytterligare 45 000 mätare är under montage och driftsättning, vilka planeras vara i drift före årets utgång. · Den tredje största mätarleverantören i Europa, slovenska Iskraemeco, har tecknat ett avtal med Senea. Avtalet innebär att Iskraemeco, mot en avgift, får integrera Seneas CustCom-teknologi i sina elmätare. Färdiga produkter beräknas finnas under andra kvartalet 2004. · Annette Brodin Rampe, VD i Senea, har sagt upp sig från sin anställning och kommer att lämna företaget när en efterträdare har utsetts. · Kreditlöften på 9 Mkr har under oktober säkrats från en av de större svenska bankerna. Väsentliga händelser under perioden juli-september 2003 Under augusti monterades cirka 5 000 nya fjärravlästa elmätare hos Vattenfalls kunder i Vårgårda, Västergötland. Detta var den första etappen av en leverans och driftsättning av 50 000 elmätare till Vattenfall, som ska slutföras under andra halvåret 2003. Totalt omfattar ordern från Vattenfall 150 000 elmätare, som ska levereras och driftsättas före juli 2004. Arbetet har hittills framskridit helt planenligt och systemet i Vårgårda uppvisar god prestanda. I juli fick Senea en order värd 6 Mkr av partnerbolaget Actaris Technologies, en av världens ledande mätartillverkare. Ordern avsåg infrastrukturprodukter för den första etappen av moderniseringen av Vattenfalls elmätning. Ett tidigare tecknat partneravtal mellan Senea och Actaris innebär bland annat att Actaris, mot en licensavgift, integrerar Seneas CustCom-teknologi i sina elmätare. Seneas VD Annette Brodin Rampe har sagt upp sin anställning och kommer att lämna företaget efter tre år på posten. Annette Brodin Rampe arbetar kvar i Senea till dess att en efterträdare har utsetts. Senea har anställt Fredrik Åström som ny teknikchef. Fredrik Åström kommer närmast från teknikutvecklingsföretaget Tritech, där han var en av grundarna. Väsentliga händelser efter periodens utgång Senea har tecknat ett samarbetsavtal med slovenska Iskraemeco, den tredje största mätarleverantören i Europa. Avtalet innebär att Iskraemeco betalar en avgift per enhet för att få integrera Seneas CustCom-teknologi i sina elmätare. Färdiga produkter beräknas finnas för leverans under andra kvartalet 2004. Iskraemeco har 2 400 anställda och en omsättning på cirka 110 miljoner euro. Utöver hemmamarknaden i Europa är Iskraemeco en etablerad mätarleverantör även i Ryssland, Indien och Malaysia. Senea har under oktober säkrat kreditlöften på 9 Mkr från en av de större svenska bankerna. Medlen kommer att användas till amortering av befintliga skulder och finansiering av rörelsekapital. Detta är Senea Senea AB utvecklar och levererar kompletta system för mätvärdesinsamling och nätautomation. Aktien har varit noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 22 juni 1994. VD för Senea är Annette Brodin Rampe och huvudkontoret ligger i Åkersberga. Seneas huvudprodukt är systemet för mätvärdesinsamling, Senea CustCom. Med systemet kan mätarställningar automatiskt samlas in från samtliga kunder inom ett önskat område. I dag finns två produktlinjer - C 500, som kommunicerar via radio, och C 1000, som kommunicerar via elnätet. Seneas kunder är elnätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet och effektivisera sin energianvändning med modern informationsteknik. Med Seneas CustCom-system kan elkunden följa sin elförbrukning via internet, få elräkningar baserade på faktisk förbrukning och tydlig statistik över hur elförbrukningen fördelar sig över tiden. Detta blir ett incitament till en lägre elkonsumtion, vilket gynnar miljön, och sänkta elkostnader för konsumenten. Med tätare och automatiserad mätning av förbrukade kvantiteter följer även effektivare energimarknader tack vare bättre prisbildning och minskad administration. För att kunna möta en förväntad kraftig marknadsexpansion har Senea på mindre än ett år tecknat samarbetsavtal med två etablerade internationella mätartillverkare - Actaris Technologies och Iskraemeco. Avtalen ger samarbetsbolagen rätt att, mot en licensavgift per enhet, integrera CustCom-tekniken i sina egna elmätare. I Sverige används Seneas elmätningssystem av bland andra Sollentuna Energi, Vattenfall, Skånska Energi, Ulricehamns Energi, Fortum Energi, Mälarenergi samt Eksjö Elnät. Senea är det marknadsledande elmätningsföretaget i Norden. Bolaget har hittills kontrakterat cirka 80 kommunikationssystem, omfattande totalt cirka 290 000 kommunikationsterminaler. Marknaden I juni 2003 tog riksdagen ett historiskt och efterlängtat energipolitiskt steg. I enlighet med ett förslag från Energimyndigheten beslutades då att samtliga elmätare i Sverige ska avläsas minst månadsvis, senast den 1 juli 2009. Det innebär att drygt fem miljoner fjärravlästa elmätare kommer att installeras i Sverige inom en sexårsperiod - en process som redan har påbörjats. För Sveriges del innebär detta en effektivare och miljövänligare elmarknad samt att preliminärdebiteringen av el slutgiltigt kan upphöra. För Seneas del innebär riksdagsbeslutet att islossningen på marknaden för modern elmätning nu är ett faktum. Ett första och ytterst konkret bevis på denna islossning är att Vattenfall, i juni i år, valde Actaris och därigenom partnerbolaget Senea, som leverantör av totalt 150 000 fjärravlästa elmätare fram till halvårsskiftet 2004. Senea har under många år varit det marknadsledande elmätningsföretaget i Norden. Med riksdagsbeslutet om månadsvis avläsning i Sverige vidgades perspektivet. Hittills under året har Senea haft ett flertal besök från europeiska energiföretag, bland annat från Tyskland, vilka följer utvecklingen på den svenska marknaden med stort intresse. Avtalen med Actaris och Iskraemeco ger Senea tillgång till samarbetsbolagens internationella marknadstäckning. Avtalen är icke exklusiva, vilket för Seneas del innebär möjligheter till ytterligare samarbetsavtal med andra mätartillverkare. Verksamheten under rapportperioden Det tredje kvartalet har präglats av kraftigt ökade leveransvolymer till följd av Vattenfallprojektet. Senea har ägnat sitt huvudsakliga engagemang åt att säkerställa de ökade leveransvolymerna samt genomförandet av det första delprojektet i Vårgårda. Omsättning och resultat Resultatet för årets första nio månader uppgick till -4,7 Mkr (-25,8 Mkr). Motsvarande för det tredje kvartalet blev 5,2 Mkr (-4,5 Mkr). Den förbättrade täckningsgraden under kvartalet förklaras delvis av en högre andel licens- och royalty intäkter. Nettoomsättning för årets första nio månader uppgick till 51,2 Mkr (41,8 Mkr) och varukostnaden till 31,1 Mkr (35,2 Mkr). Under kvartalet har 3,1 Mkr återvunnits av under året tidigare nedlagda projektkostnader. Resultatet för perioden januari till september belastas med avskrivningar på aktiverade investeringar i utveckling av produkterna på 4,8 Mkr (3,9 Mkr). Kassaflöde Under årets första nio månader uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -12,9 Mkr (-22,0 Mkr). Det totala kassaflödet för perioden januari-september uppgick till -5,9 Mkr (4,5 Mkr). För kvartalet blev kassaflödet från den löpande verksamheten -1,2 Mkr (-14,0 Mkr). Kvartalets totala kassaflöde uppgick till -3,8 Mkr (9,2 Mkr). Finansiering, likviditet och investeringar Senea har under oktober säkrat kreditlöften på 9 Mkr från en av de större svenska bankerna. Medlen kommer att användas till amortering av befintliga skulder och finansiering av rörelsekapital. Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 5,9 Mkr (12,6 Mkr). Under 2003 har utvecklingsutgifter aktiverats uppgående till 10,3 Mkr, vilket i huvudsak omfattar vidareutveckling av företagets elnätskommunicerande system. Nyemission och handel med finansiella instrument Seneas nyemission i juni 2003 blev fulltecknad, utan att garanterna behövde träda in. Detta tillförde bolaget 11,3 Mkr, efter avdrag för emissionskostnader, i emissionens första del. I ett senare steg av emissionen, som ska vara avslutat senast den 31 mars 2004, kan Senea komma att tillföras ytterligare lika mycket kapital. Senea tecknas för närvarande i tre olika finansiella instrument: stamaktier Senea A, preferensaktier Senea B samt optionsrätter. Handel med stamaktier sker via Stockholmsbörsen medan preferensaktier och optionsrätter handlas inofficiellt genom Erik Penser Fondkommission sedan den 25 augusti 2003. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för årets första nio månader var 51,2 Mkr (41,8 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev -4,7 Mkr (-25,8). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5,9 Mkr (12,6 Mkr). Eget kapital i moderbolaget uppgick per den 30 september 2003 till 32,3 Mkr. Aktiekapitalet per samma datum uppgick till 24,7 Mkr, fördelat mellan 41 209 350 stamaktier A och 8 170 125 preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier har ett nominellt belopp om 0,5 kr. Personal Antalet anställda i bolaget var, per den 30 september 2003, 9 (25) personer. 15 personer i försäljnings- och leveransorganisationen har övergått till anställning hos Actaris per den 1 februari 2003. Prognos Riksdagen beslutade i juni 2003 att samtliga elmätare i Sverige ska avläsas minst månadsvis senast den 1 juli 2009. Detta gör att marknaden för fjärravläsningssystem nu kommer att öka markant. Senea noterar ett kraftigt ökat intresse bland nätbolagen och betraktar därför den låga orderingången under det tredje kvartalet som "lugnet före stormen". Vattenfall har cirka 900 000 elnätkunder. För den första etappen av moderniseringen av företagets elmätare, omfattande 150 000 enheter, valde Vattenfall Seneas system. 50 000 av dessa ska levereras under andra halvåret 2003. Den tidigare lämnade prognosen för 2003, att Senea bör kunna nå ett positivt resultat under 2003, kvarstår. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade i förhållande till föregående år. Då bolagets verksamhet ännu inte nått den omfattning då en uppdelning i olika rörelsegrenar kan anses vara relevant, lämnas ingen specifik information angående intäkter och resultat fördelat på olika rörelsegrenar i enlighet med RR 25 i denna delårsrapport. Kommande Rapporter Nästa rapport avser bokslutsrapport för 2004 och lämnas den 19 februari 2004. Åkersberga 2003-10-23 Senea AB Annette Brodin Rampe Verkställande direktör Granskningsrapport I egenskap av revisor i Senea AB (publ.) har jag översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat för granskning av delårsrapport. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Malmö 2003-10-23 Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor Kontaktpersoner: Annette Brodin Rampe VD, tel: 070-575 37 37, e-mail: anbr@senea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar