Isen bruten på Seneas marknad

Report this content

Isen bruten på Seneas marknad · Orderingången för årets första nio månader uppgick till 45,3 Mkr, jämfört med 33,2 Mkr samma period föregående år. Orderstocken vid periodens utgång var 18,9 Mkr (17,7 Mkr). · Resultatet efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till -25,8 Mkr (-17,9 Mkr). För tredje kvartalet blev motsvarande resultat -4,5 Mkr (-3,1 Mkr). · Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 41,8 Mkr (17,6 Mkr). För helåret 2001 uppgick nettoomsättningen totalt till 21,0 Mkr. · Förlusten per aktie uppgick till 0,91 kr (0,79 kr) för årets första nio månader. · Tidigare lämnad helårsprognos om en omsättning uppgående till ca 55 Mkr med en rörelseförlust på ca 28 Mkr kvarstår. Prognosen för första halvåret 2003 - att nå ett positivt resultat - kvarstår. · Vattenfalls beslut att, i enlighet med Energimyndighetens utredningsförslag "Månadsvis avläsning av elmätare" men utan lagkrav, installera fjärravlästa elmätare på minst 300 000 mätpunkter före den 1 juli 2006, innebär att marknaden för Seneas produkter tagit ett avgörande steg framåt. · Seneas nyemission uppgående till 28,3 Mkr fulltecknades. Nyemissionen blev i en första omgång tecknad till 76%. Seneas styrelse har fördelat de kvarstående aktierna, vilket innebär ett sammanlagt kapitaltillskott på ca 27,3 Mkr efter kostnaderna för nyemissionen. · Avtal med Tritech Teknik AB har tecknats om vidareutveckling av Seneas CustCom-system. De färdiga produkterna börjar levereras under andra halvåret 2003 och kommer att kunna integreras i såväl befintliga som nyutvecklade system. · Detta är Senea Senea AB utvecklar, marknadsför och levererar kompletta system för mätvärdesinsamling och nätautomation. Aktien har varit noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 22 juni 1994 och VD för bolaget är Annette Brodin Rampe. Huvudkontoret ligger i Åkersberga. Seneas huvudprodukt är systemet för mätvärdesinsamling, Senea CustCom. Med systemet kan mätarställningar automatiskt samlas in från samtliga kunder inom ett önskat område. I dag finns två produktlinjer - C 500, som kommunicerar via radio och C 1000, som kommunicerar via elnätet. Seneas kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Med Seneas CustCom-system kan elkunden följa sin elförbrukning via internet, få elräkningar baserade på faktisk förbrukning och tydlig statistik över hur elförbrukningen fördelar sig över tiden. I Sverige används Seneas teknik bland annat av Sollentuna Energi, Vattenfall, Skånska Energi, Ulricehamns Energi, Fortum Energi, samt hos Eksjö Elnät. Senea är det marknadsledande elmätningsföretaget i Norden. Bolaget har under de senaste tre åren kontrakterat cirka 75 kommunikationssystem, med totalt cirka 130 000 kommunikationsterminaler. Marknaden Marknaden för Seneas produkter är starkt växande. Hittills har flertalet elnätbolag avvaktat med investeringsbeslut, i väntan på nya direktiv avseende elmätningen. Det rådande lagkravet innebär att elmätarna skall avläsas årligen, vilket möjliggör manuell avläsning. Inom kort väntas dock riksdagen ta ställning till ett förslag på väsentligt tätare mätaravläsningar, som i praktiken utesluter manuell avläsning. Energimyndigheten har föreslagit en etappvis övergång till ett helt nytt system för elmätning. I korthet innebär förslaget krav på månadsvis eller tätare avläsning av elmätare hos cirka 1,5 miljoner kunder vars årsförbrukning överstiger 8 000 kWh, senast den 1 juli 2006. Övriga cirka 3,5 miljoner elförbrukare föreslås få månadsvis avläsning av elmätare senast den 1 juli 2009. Riksdagen väntas ta ställning till förslaget under våren 2003. Ett beslut i enlighet med Energimyndighetens förslag skulle öppna en marknad för Seneas produkter värd 6 000 Mkr under en sexårsperiod. Hittills har sex av Sveriges knappt 200 elnätbolag beslutat om en helt utbyggd fjärrinsamling av elmätvärden från samtliga kunder. Av dessa har fem valt Seneas CustCom-system. Vattenfall bryter isen - investerar utan lagkrav Vattenfalls nyligen offentliggjorda beslut att, i enlighet med Energimyndighetens utredningsförslag "Månadsvis avläsning av elmätare", installera fjärravlästa elmätare hos sina 300 000 större elförbrukare före den 1 juli 2006, innebär att marknaden för Seneas produkter tagit ett avgörande steg framåt. Den nu beslutade upphandlingen kan beräknas ha ett totalt ordervärde på cirka 600 Mkr. Ännu viktigare är att Vattenfalls beslut på ett avgörande sätt bryter isen på marknaden för elmätningssystem. Att Vattenfall, som är Sveriges största elnätägare, väljer att fatta sitt investeringsbeslut redan innan riksdagen formellt behandlat frågan om lagkrav på tätare mätaravläsningar är en mycket glädjande signal. Det visar att elmarknaden nu är redo att ta det steg över till en automatiserad elmätning som Senea har förberett sig på under många år. Kravet på tätare mätaravläsningar motiveras delvis med den konsument- och miljönytta det innebär att alltid kunna basera elräkningarna på faktisk förbrukning. Många andra nätbolag torde känna sig manade att påskynda sina egna investeringsplaner, som en följd av Vattenfalls beslut att förse sina kunder med en moderniserad elmätning och elräkningar baserade på faktisk förbrukning. Verksamheten och nya order under rapportperioden Leveranserna till Ljusnarsberg, Fortum och Eksjö Elnät som påbörjades under andra kvartalet 2002 löper enligt plan och betydande volymer har levererats under tredje kvartalet. Projektet i Ljusnarsberg omfattar ca 5 000 mätpunkter och motsvarar ett värde på ca 14 Mkr. Projektet i Eksjö omfattar bolagets samtliga ca 6 900 kunder, med ett ordervärde på cirka 12 Mkr. Telge Energi Nät har beslutat ersätta ett äldre befintligt elmätningssystem omfattande 2 500 mätpunkter med Seneas CustCom-system. Ordern är strategiskt viktig och en indikation på att nätbolagen redan nu börjar anpassa sig till förväntat skärpta avläsningskrav. I Norge har Senea levererat den första etappen omfattande cirka 1 000 mätpunkter till Vesterålskraft Nett AS. Utbyggnaden omfattar nätbolagets samtliga 11 000 mätpunkter och går enligt plan. Den andra etappen - med resterande 10 000 mätpunkter - planeras att slutföras fram till juni 2003. Senea har nått en uppgörelse med norska nätföretaget BKK efter en tvistsituation. Uppgörelsen innebär att Senea får tillbaka den utrustning som levererats till BKK mot en ersättning. Läget avseende pågående tvist med EU Datakraft AS är oförändrad sedan augusti. Mellan parterna råder fortsatt oenighet om huruvida ingånget samarbetsavtal har hävts eller ej. Senea har fått ett genombrott i Norge inom fastighetssegmentet. Det är det norska energitjänsteföretaget EnCom AS som i ett första skede beställt cirka 2 000 mätpunkter vilket är ett första steg i en större utbyggnad. EnCom AS levererar energisparlösningar på den norska elmarknaden och erbjuder samordnade tjänster för energimätning till större företag och fastighetsägare. Under september månad hölls de årliga kund dagarna som besöktes av ett 60-tal personer, representerande drygt 30 företag inom elbranschen. Intresset från deltagarna vad gäller Seneas produkter och möjligheter att leverera när riksdagsbeslutet har fattats var huvudtema för dagarna. Flertalet bolag bekräftade att de kommer att investera i fjärravläsningsteknik även om riksdagsbeslutet uteblir, då med ett lägre tempo. Viktiga händelser efter rapportperioden Senea har tecknat ett strategiskt viktigt avtal med Tritech Teknik AB om vidareutveckling av CustCom-systemet. De färdiga produkterna kommer att börja levereras under andra halvåret 2003. Produkterna kommer att kunna integreras i såväl befintliga som nyutvecklade system. Samarbetet gäller dels utveckling av de enheter som monteras på befintliga elmätare, dels en ny inbyggnadsmodul för integration i nya elmätare. De nyutvecklade produkterna är helt kompatibla med redan befintliga CustCom-system som direkt har färdig utbyggd infrastruktur för 600 000 mätpunkter. Omsättning och resultat Resultatet efter finansiella poster för årets nio första månader uppgick till -25,8 Mkr (-17,9 Mkr). Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet blev - 4,5 Mkr ( -3,1 Mkr). Under perioden har kostnadsförts 2,5 Mkr (0 Mkr) av tidigare aktiverade projektrelaterade utvecklingskostnader. För tredje kvartalet uppgår motsvarande belopp till 1,9 Mkr (0 Mkr). Nettoomsättning och förändring av lager för årets nio första månader uppgick till 42,5 Mkr (22,3 Mkr) och råvaror och förnödenheter till 36,0 Mkr (12,4 Mkr). Resultatet belastas med avskrivningar på tidigare aktiverade investeringar i utveckling av produkterna på 3,2 Mkr (3,2 Mkr) samt av kostnader för vidareutveckling som tagits över resultaträkningen med 5,8 Mkr (5,9 Mkr), varav 2,5 Mkr avser projektrelaterade utvecklingskostnader enligt ovan. Orderstock och orderingång Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 18,9 Mkr (17,7 Mkr). Orderingången för perioden uppgick till 45,3 Mkr att jämföras med 33,2 Mkr för samma period året innan. Nyemission Under perioden 25 september - 9 oktober har Senea genomfört en nyemission på 28,3 Mkr. I en första omgång tecknades 76 procent av aktierna. Seneas styrelse har fördelat de kvarstående aktierna, vilket innebär ett sammanlagt kapitaltillskott på cirka 27,3 Mkr efter kostnaderna för nyemissionen. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 11,3 Mkr till 39,6 Mkr. Kassaflöde Under perioden juli till september var kassaflödet från den löpande verksamheten -14,0 Mkr (-3,8 Mkr), medan det totala kassaflödet uppgick till 9,2 Mkr (-3,8 Mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden januari-september uppgick till -22,0 Mkr (-15,8 Mkr). Under det tredje kvartalet har ett flertal stora projekt startats upp, vilka under uppstartsfasen binder mycket kapital och sålunda påverkar kassaflödet negativt i ett initialt skede. När projekten når sitt slutskede kommer kassaflödet att påverkas i positiv riktning. Finansiering, likviditet och investeringar Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 12,6 Mkr. I oktober har ytterligare 14,7 Mkr betalats in avseende pågående nyemission. När emissionen slutförts kommer det lån om 12 Mkr samt ytterligare 2 Mkr som ställts ut av huvudägarna att återbetalas i sin helhet. Under 2002 har utvecklingskostnader aktiverats uppgående till 0,5 Mkr. Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 0,2 Mkr. Seneas ackumulerade skattemässiga underskott 2001 uppgående till 97,2 Mkr, kan i sin helhet utnyttjas som avdrag vid vinstbeskattning. Personal Antalet anställda i bolaget var per den 30 september 2002, 25 (18) personer. Nyrekryteringar har gjorts för att möta den förväntade efterfrågeökningen i början av nästa år. Rekryteringarna ersätter delvis tidigare inhyrd personal. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden juli-september var 21,9 Mkr (5,7). Resultatet efter finansiella poster blev för kvartalet -4,5 Mkr (- 3,1). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12,6 Mkr (1,4). Prognos Den tidigare offentliggjorda helårsprognosen om ett negativt resultat på cirka 28 Mkr kvarstår. Omsättningen under helåret 2002 beräknas bli ca 55 Mkr, vilket också är i linje med tidigare prognos. Senea anser att med stöd av Energimyndighetens slutrapport som publicerades i våras och med tanke på de riktlinjer som lagts fram finns goda förutsättningar för att bolaget ska nå ett positivt resultat under första halvåret 2003. Rapporter och finansiell information På Seneas hemsida www.senea.com, läggs all finansiell information ut så snart den har offentliggjorts. Nästa rapport avser Bokslutskommuniké för 2002 som lämnas den 20 februari 2003. Redovisningsprinciper En betydande del av verksamheten i Senea är projektinriktad. Kunduppdragen har under 2002 ändrat karaktär så att de huvudsakligen är sk "fastprisuppdrag" till skillnad från tidigare då det så gott som uteslutande var uppdrag på löpande räkning. Mot denna bakgrund tillämpar Senea från och med 2002 successiv vinstavräkning enligt Redovisningsrådets rekommendation RR10 då denna redovisningsprincip kan anses leda till en klart mer rättvisande redovisning av resultat och ställning. Bytet av redovisningsprincip har haft en obetydlig effekt och jämförbarheten för tidigare perioder och år har i princip inte påverkats varför någon omräkning inte skett. Senea tillämpar från och med 2002 Redovisningsrådets rekommendation RR15 enligt vilken utvecklingskostnader av viss art ska aktiveras. Med anledning härav har aktiverats 500 kkr. Åkersberga 2002-10-24 Annette Brodin Rampe Verkställande direktör, Senea AB Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Malmö 2002-10-24 Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor Kontaktpersoner: Annette Brodin Rampe VD, tel: 070-575 37 37, e-mail: anbr@senea.se [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] 1) Per den 30 september 2002 uppgick skulden till huvudägarna till 14 Mkr. Lånet redovisas under kortfristiga skulder. 2) Emissionen har efter periodens utgång tecknats till 100%, vilket innebär att genom nyemissionen kommer eget kapital att öka med ytterligare ca 14 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Av det totalt tillförda kapitalet från nyemissionen, om ca 27,3 Mkr kommer 11,3 Mkr att tillföras aktiekapitalet, som efter detta kommer att uppgå till 39,6 Mkr. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00970/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00970/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar