Nyemission stärker Senea inför kommande marknad

Nyemission stärker Senea inför kommande marknad Styrelsen i Senea kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 5 maj 2003, för att föreslå ett beslut om en nyemission. Efterfrågan på fjärravlästa elmätare förväntas öka kraftigt till följd av den nya energipolitiska överenskommelsen. Ett kapitaltillskott om totalt 24,5 Mkr i två steg stärker Seneas marknadsledande position. En nyligen presenterad överenskommelse mellan regeringen, centerpartiet och vänsterpartiet innebär att Sveriges samtliga drygt fem miljoner elabonnemang ska avläsas månatligen senast den 1 juli 2009, vilket i princip förutsätter fjärravlästa elmätare. Seneas styrelse bedömer att det är nödvändigt att tillföra bolaget ytterligare resurser för att säkerställa en tillräckligt snabb utvecklingstakt för företagets nya elnätskommunicerande system. Av de sju nätbolag som hittills beslutat om en fullskalig utbyggnad av fjärravlästa elmätare har fem valt Senea. Den föreslagna nyemissionen ger Senea finansiella resurser att nyttja tiden väl, medan Sveriges ytterligare knappt 200 elnätbolag förbereder sina upphandlingar av nya elmätare. Ett långtgående samarbetsavtal med Actaris, en av världens ledande mätartillverkare, garanterar leveranskapaciteten. Nyemissionen föreslås ske i form av en unit som innehåller dels en rätt för aktieägare att för var femte stamaktie teckna en nyutgiven av bolaget inlösenbar preferensaktie till kurs 1,50, dels en rätt att, vid ett senare tillfälle, teckna en ny stamaktie för var femte stamaktie, också det till en kurs av 1,50 kr. Denna senare teckningsrätt tillfaller dock endast de aktieägare som tecknat preferensaktierna. Preferensaktien föreslås att ge en rätt till årlig utdelning på 12 procent dvs. 0,18 kr/aktie. I händelse av att ingen utdelning lämnas, ackumuleras denna rätt. Senea skall äga rätt att lösa tillbaka samtliga eller delar av de utestående preferensaktierna under perioden 1 juni 2006 - 31 maj 2008. De aktier som inte lösts in senast den 31 maj 2008 omvandlas till stamaktier. Den i varje unit medföljande teckningsrätten ger även innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie till en kurs av 1,50 kr, dock senast den 31 mars 2004. Teckningstiden för preferensaktien blir 27 maj - 13 juni 2003. Emissionen av preferensaktierna kommer att garanteras av bolagets bägge huvudägare, Mellby Switzerland SA och Isac Brandberg AB. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB Tel: 070-575 37 37 E-mail: anbr@senea.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills levererat cirka 130 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea omsatte 56 miljoner kronor år 2002. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. Huvudkontoret är beläget i Åkersberga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar