Pressmeddelande från extra bolagsstämma -

Senea står rustat för framtiden En extra bolagsstämma i Senea AB (publ) beslöt idag, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission på drygt 34 milj kr. Det nya kapitalet skall användas för att stärka företagets kapitalbas och säkra fortsatt expansion i Norden. Vid stämman redogjorde Seneas Vd Annette Brodin Rampe bl a för den strategiskt viktiga order som Senea har tecknat med Helsingfors Energi om leverans av ett komplett mätvärdesinsamlingssystem inom en stadsdel i Helsingfors . Under året har vidare Senea levererat det första C500- systemet till Falu Elverk samt inlett ett samarbete med Skånska Energi. Senea behåller en ledande position i Sverige som leverantör till energiföretagen av databaserade masskommunicerande system för mätvärdesinsamling, s.k. fjärravläsnings-system. Avregleringen av energimarknaden medför en ökad konkurrens på elmarknaden. Slopandet av timmätningskravet innebär nya marknadsförutsättningar för elnätsbolagen och ökar kraven på bolagen att införa kostnadseffektiva fjärravläsningssystem. Marknadspotentialen för Seneas huvudprodukt Senea CustCom är därmed fortsatt stor. De positiva framtidsutsikterna förstärks av att Statens Energimyndighet av regeringen har fått i uppdrag att utreda om systemet med preliminär- debitering av elförbrukning ska slopas till förmån för betalning i efterhand och enbart för faktisk förbrukning. Senea är väl positionerat med Senea CustCom - systemet att hjälpa elbolagen med lösningar för att möta ett sådant nytt krav. Energibolagens investeringar i fjärravläsningssystem har hittills gått långsammare än vad Senea tidigare räknat med. För Senea har detta sammantaget inneburit en svag orderingång och betydande förluster under 1999 och 2000. Resultatet för 2000 är direkt beroende av orderingången under de återstående månaderna av året. Som följd av den förskjutna orderingången och som en konsekvens av det under 1999 inledda samarbetet med Technology Nexus AB, som bl a innebär att Nexus övertagit förvaltningen av vissa komponenter i Senea CustCom - systemet, har omfattande kostnadsreduceringar genomförts under året. Personalstyrkan har reducerats från 31 till 14 personer sedan årsskiftet. "Marknadspotentialen för Senas produkter är fortsatt mycket stor. De order som vi har tagit under året visar att våra systemlösningar är attraktiva och konkurrenskraftiga. Under 2001 kommer fokus att inriktas på försäljning och marknadsföring av systemlösningar samt fortsatt utveckling av tjänstekonceptet. Med den nyemission som bolagsstämman idag har beslutat står Senea ekonomiskt väl rustat." säger Annette Brodin Rampe i en kommentar till bolagsstämmans beslut. Bolagsstämmans beslut innebär: * att aktiekapitalets gränser ändras från nuvarande lägst 30 miljoner kronor och högst 120 miljoner kronor till lägst 18 miljoner kronor och högst 72 miljoner kronor. * att akties nominella värde ändras från nuvarande 5 kronor till 2 kronor. * en nedsättning av aktiekapitalet med 27,1 miljoner kronor från nuvarande 45,3 miljoner kronor till 18,1 miljoner kronor genom nedsättning av aktiens nuvarande nominella värde 5 kronor till 2 kronor i överensstämmelse med föreslagen ändring av bolagsordningen. Nedsättningsbeloppet på 27,2 miljoner kronor skall användas dels till täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 1999 på 11,4 miljoner kronor dels för överföring till reservfond med 15,8 miljoner kronor. * en ökning av aktiekapitalet med 27,2 miljoner kronor genom nyemission av aktier att tecknas av aktieägarna med iakttagande av företrädesrätt till nyteckning. Ett aktieinnehav av 2 aktier ger rätt att teckna 3 nya aktier till en kurs av 2 kronor och 50 öre per aktie. Det nominella värdet är 2 kronor. Överkursen 6,8 miljoner kronor förs till överkursfonden. * Avstämningsdag för nyemissionen föreslås bli 22 november 2000. Vid bolagsstämman valdes Annette Brodin Rampe och Paula Kökeritz till nya ledamöter i styrelsen sedan Nils Jonsson och Christer Carlsson önskat avgå. För mer information Mats Ljunggren, ordförande Senea, tel 070-814 52 65 Annette Brodin Rampe, VD Senea, tel 070-575 37 37 Se även: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar