DELÅRSRAPPORT för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI - JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI - JUNI 2004 · Periodens nettoomsättning uppgick till 6,3 Mkr (6,6). · Resultatet efter skatt blev - 4,7 Mkr (- 6,8) varav - 3,8 Mkr under andra kvartalet (-2,1). Resultatet före avskrivningar blev - 2,7 Mkr (-4,7). · Resultatet per aktie uppgick till - 3 öre (- 5). Allmänt Sensys Traffic AB har under första halvåret haft en orderingång på 6.3 Mkr. Därefter, under juli, har bolaget fått ytterligare order från svenska Banverket, USA samt Malta, till ett ordervärde om 6.2 Mkr. Utvecklingen av system för den svenska marknaden är klar och vi har tillsammans med vår samarbetspartner Unitraffic AB, 19 stationära system i drift. Vägverket och Rikspolisstyrelsen avser att installera 700 system under 2005-2008, och upphandlingen beräknas att vara klar i december 2004. Det faktum att Sensys verksamhet präglas av tenderupphandlingar och mycket långa verifieringsperioder, medför att det är svårt att prognostisera kommande kvartalsförsäljning. Utvecklingen av vår teknik och marknadsetablering fortsätter enligt plan och vi ser fortsatt positivt på den framtida utvecklingen De områden som Sensys fortsatt primärt arbetar med är rödljus- och hastighetsövervakning, trafikljus-styrning samt detekteringsutrustning för felsökning av strömavtagare på lok. Viktigare händelser under innevarande år: - Sensys Traffic och Untraffic AB har introducerat en ny generation av system för hastighetsövervakning (ATK), för rationell och storskalig drift. Utfall av tester under våren har gått mycket bra. - Sensys Traffic har fått en order av Banverket på 2 system samt programutveckling för helautomatisk övervakning av strömavtagare för lok. Givet att vi tillsammans med banverket under 2004 och våren 2005 kan verifiera systemets tillförlitlighet ser vi en stor och global marknad för denna produkt. - Verifiering av rödljussystem i USA är klar och vi har fått en order på utrustning för 4 Mkr för leverans till två städer i USA. Peek Traffic bygger en helt ny organisation för att marknadsföra Sensys system på den snabbt växande marknaden för rödljus och hastighetsövervakning i USA. - Marknadssituationen i Mellanöstern fortsätter att utvecklas positivt och Sensys har i hård konkurrens blivit utsedd till "shortlisted supplier" i Oman, innebärande att vi inbjudits till slutomgång för test av våra system. Upphandlingsvärdet i Oman uppgår till 40 Mkr. - I Qatar har vi 4 system i drift för sluttest, och vi förväntar oss att polismyndigheten väljer leverantör under kvartal 4, totalt ordervärde är 40-50 Mkr. Ekonomisk redovisning Omsättning och resultat Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 341 tkr (5 984), vilket gav en nettoomsättning för första halvåret motsvarande 6 278 tkr (6 631). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till - 3 821 tkr (- 2 075), varav avskrivningar utgör 1 021 tkr (1 062). Finansnettot uppgick till - 38 tkr (- 65). För första halvåret uppgick resultatet före avsättning för skatt till - 4 734 tkr (- 6 787). Samtliga kostnader för utveckling har belastat resultatet. Finansiell ställning och soliditet (jämförelsetal 2003-12-31) Beträffande kassaflödet för perioden hänvisas till nedanstående uppställning. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 19 293 tkr (23 765), vilket gav en soliditet på 76 procent (60). Vid full konvertering uppgår soliditeten till 87 procent (80). Skatter (jämförelsetal 2003-12-31) Bolagets totala beräknade skattemässiga underskottsavdrag uppgår vid periodens utgång till ca 143 (138) mkr. Uppskjuten skattefordran härpå med nuvarande skattesats uppgår till ca 40 (39) mkr. På grund av svårigheterna att bedöma inom vilken tid bolaget har möjlighet att kunna utnyttja de ackumulerade underskottsavdragen har, av försiktighetsskäl, ingen aktivering av uppskjuten skattefordran gjorts. Likviditet (jämförelsetal 2003-12-31) Disponibla medel uppgick till 4 610 tkr (9 075) vid utgången av perioden. Investeringar Investeringar i bolaget uppgick under perioden till 31 tkr (16), varav 0 tkr (0) avser immateriella anläggningstillgångar. Personal Medelantalet anställda uppgick till 15 personer (14). Antalet anställda vid periodens utgång var 15. Antal aktier (jämförelsetal 2003-12-31) Antalet aktier uppgick vid utgången av perioden till 171 351 470 (170 991 470) och vid full konvertering till 175 668 140 (171 668 140). Genomsnittligt antal aktier under perioden har varit 170 991 470 (145 585 145) . Konvertibelt förlagslån Sensys har ett konvertibelt förlagslån med sista konverteringsdag 31 augusti 2004, samt förfallodag 31 oktober 2004, med konverteringskurs 3.75. Av det konvertibla förlagslånet från 1999, återstår per dagens datum 2.537.512 kr. På bolagsstämman den 29 april 2004, erhöll styrelsen mandat att rikta en kvittningsemission till innehavarna av konvertibellånet. De konvertibelägare som innehar 80% av utestående lån har förklarat sig positiva. Alla berörda konvertibel ägare kommer att kontaktas av bolaget, för ytterligare information. Företrädesemission I syfte att förstärka bolagets finansiella ställning, inför den förväntade orderingången, förbereder styrelsen en företrädesemission på ca 15 Mkr. Sensys aktuella marknadsvärde uppgår till ca 165 Mkr. Redovisningsprinciper Bolagets verksamhet består i utveckling och marknadsföring av radarsensorer och utrustning för trafikövervakning, vilket sammantaget betraktas som en enda rörelsegren. Eftersom bolagets risker och möjligheter i allt väsentligt är knutna till denna verksamhet lämnas information utifrån denna. Någon fördelning av resultat på geografisk områden är ej möjlig. De redovisningsprinciper och definitioner som tillämpats i denna rapport är oförändrade från senaste årsredovisningen. Denna rapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Från och med 1 januari 2005 kommer Sensys i sin redovisning att tillämpa IFRS (International Financial Reporting Standards). En redogörelse för övergången till IFRS har lämnats i årsredovisningen för 2003. Utöver denna information har inga ytterligare väsentliga skillnader identifierats jämfört med nuvarande redovisningsprinciper. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2004 lämnas den 19/10 2004 (observera ändrad dag). Bokslutskommuniké för 2004 lämnas den 27/1 2005. Jönköping den 26 augusti 2004. På uppdrag av styrelsen VD Anders Norling. Sensys Traffic AB (Publ.) Organisationsnummer 556215-4459 Slottsgatan 14 PO Box 2174 SE-550 02 Jönköping, Sverige Telefon 036-342980 URL www.sensystraffic.se För vidare information kontakta VD Anders Norling 036-34 29 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT21240/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar