KVARTALSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2000

KVARTALSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2000 VIKTIGA HÄNDELSER Ramavtal om 250 MSEK tecknat med Rikspolisstyrelsen 24 GHz sensorn typgodkänd och certifierad VERKSAMHETEN SENSYS Traffic ABs affärsidé är att tillhandahålla marknaden avancerade sensorer för trafikinformatik. SENSYS världsunika 24 GHz sensor har i september blivit typgodkänd och certifierad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut efter en internationell kravspecifikation. Därmed är grunden lagd för en kraftig expansionsfas. I ett första steg sker detta på trafiksäkerhetsområdet i Norden och i Nordamerika. Produktionskapaciteten för 24 GHz sensorn har anpassats för att i ett första steg kunna möta efterfrågan under innevarande år och första kvartalet 2001. I ett andra steg kommer kapaciteten att anpassas till den förväntade efterfrågeökningen fr o m kvartal två 2001. Orderstocken för system innehållande den nya 24 GHz sensorn är 20 MSEK, varav hälften avser USA-marknaden (rödljussäkerhetssystem för dotterbolaget TSS Inc). Resterande 10 MSEK avser Rikspolisstyrelsen/Vägverket (hastighetssäkerhetssystem i Sverige). MARKNAD Kompletta system för hastighets- och rödljussäkerhet är idag SENSYS huvudmarknad. Ytterligare applikationer är under utveckling. Exempel på dessa är exakt hastighetsmätning ombord på fordon och fordonsklassificering. Marknadssatsningarna koncentreras geografiskt i första hand till de nordiska länderna samt Nordamerika med fokus på Los Angeles-området. SENSYS har även fått spontana förfrågningar från andra internationella marknader, både vad gäller direktförsäljning av 24 GHz sensorn och kompletta trafiksäkerhetssystem. 24 GHz-sensorn har inte kunnat levereras i enlighet med ursprunglig plan. Med anledning därav har Sensys i samråd med de amerikanska användarna valt att tillfälligt skjuta upp de redan kontrakterade installationerna av rödljussäkerhetssystem i Culver City och San Juan Capistrano. Även den uteblivna externfinansieringen av anläggningarna i USA har bidragit till beslutet att skjuta på leveranserna. Vår bedömning är nu att externfinansieringen i USA kommer att lösas under innevarande år. Installationerna i USA, med den nya 24 GHz-sensorn, kommer att återupptas direkt efter årsskiftet. TEKNIK OCH UTVECKLING Utvecklingsarbetet med att ta fram ett eget "back-office" system för bl a hastighets- och rödljussäkerhetssystem har startat. Produkten, som utvecklas i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen, har fått namnet Centralt Trafikinfomations System, CTIS. CTIS kan centralt hantera trafikinformation från ett stort antal mätpunkter. Informationen kan sedan användas både för polisiära och civila ändamål. Projektet beräknas vara slutfört under 2001. Under tredje kvartalet har resurser lagts ner på produktionsstöd i form av reviderade produktionsunderlag, produktionshjälpmedel och testutrustningar för 24 GHz sensorn. Vidare pågår flera förundersökningar avseende nya applikationer för 24GHz sensorn. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen i koncernen uppgick till 3 458 KSEK (253). Moderbolaget har under perioden omsatt 4 101 (253) KSEK, varav 3 728 KSEK avsåg internförsäljning till dotterbolaget TSS Inc. Omsättningen i TSS uppgick till 3 085 KSEK , bestående av ersättning för överträdelser, registrerade av de av TSS Inc ägda och administrerade rödljussäkerhetssystemen installerade i Culver City och San Juan Capistrano, Kalifornien. Totalt var vid periodens utgång 21 system installerade av 52 kontrakterade. Fullt installerat beräknas utrustningarna tillföra koncernen intäkter på ca 24 MSEK/år. Övrig försäljning i koncernen avsåg i huvudsak tillbehör och service. Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 14 945 KSEK (-14 469). Finansnettot i koncernen uppgick till - 960 KSEK (-488) varav räntenettot utgjorde -910 KSEK (-355). För moderbolaget uppgick finansnettot till - 2 018 KSEK (-365), varav räntenetto - 848 KSEK (-309). Finansiell ställning och soliditet Koncernen Koncernens nettoskuldsättning uppgick till 23 831 KSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick till - 33 904 KSEK. Verksamheten har finansierats genom utgivande av konvertibelt förlagslån på 26 880 KSEK efter avdragna emissionskostnader samt ökning av lån från kreditinstitut, 7 376 KSEK. Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 15 741 KSEK , vilket gav en soliditet på 33,7 procent. Vid årets början uppgick det egna kapitalet till 4 336 KSEK och soliditeten var 15 procent. Vid full konvertering uppgick soliditeten till 53,9 procent mot 50 procent vid årets början. Moderbolaget Moderbolagets nettoskuldsättning uppgick till 25 072 KSEK. Verksamheten har finansierats genom utgivande av konvertibelt förlagslån samt ökning av lån från kreditinstitut. Moderbolagets egna kapital uppgick till 33 123 KSEK, (inklusive 72 procent av obeskattade reserver), vilket gav en soliditet på 53,4 procent . Vid årets början uppgick soliditeten till 38,1 procent. Vid full konvertering uppgår soliditeten till 69,2 procent, mot 65 procent vid årets början. Likvida medel Disponibla likvida medel i koncernen uppgick till 3 239 KSEK (vid årets början 2 763 KSEK). Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick till 1 997 KSEK vid periodens slut och 2 196 KSEK vid årets början. Investeringar Investeringar i koncernen uppgick under året till 20 565 KSEK, varav 11 339 KSEK avser immateriella tillgångar. Huvuddelen avser 24 GHz- projektet. Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar 9 226 KSEK avser i huvudsak trafikutrustningar (523 KSEK) , datorer (1 075 KSEK) samt scanner och mätutrustningar (796 KSEK). Investeringar i moderbolaget uppgick till 1 124 KSEK och avser kontorsinventarier, mätutrustning samt datorer. PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 25 personer. Vid årets början var antalet anställda 9 personer och vid avlämnandet av denna rapport 45 personer. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Omedelbart efter periodens utgång har SENSYS slutit ett ramavtal omfattande 250 MSEK med Rikspolisstyrelsen. Avtalet, som löper på fem år, omfattar leverans av trafiksäkerhetssystem. Leveranserna beräknas ske under den första delen av perioden. Avtalet innebär ett viktigt kommersiellt genombrott för SENSYS på den nordiska marknaden. I oktober 2000 konverterades konvertibla skuldebrev till ett belopp av 6 650 962 SEK motsvarande 1 773 590 aktier. Därmed ökades aktiekapitalet med 88 680 SEK och till överkursfonden fördes 6 562 282 SEK, vilket innebär att soliditeten har ökat till ca 47%. PROGNOS FÖR 2000 Omsättningen i koncernen för år 2000 beräknas bli 28 MSEK. Resultatet efter avsättning för latent skattefordran beräknas bli -2 MSEK och resultatet före skatt -13 MSEK. I resultatprognosen ingår vinstavräkning på 7 MSEK avseende installationerna i USA. I denna prognos förutsätts att vi, som nämnts under avsnittet marknad, under innevarande år genom extern leasing kan finansiera (och därmed vinstavräkna) gjorda installationer i USA. Avvikelsen mot prognos lämnad i halvårsrapporten är beroende på senareläggning av USA-leveranserna som kommenterats under avsnittet marknad. UTSIKTER 2001-2002 Baserat på nu känd information görs bedömningen att det är möjligt att 2001 omsätta 150 MSEK med ett resultat före skatt på ca 15 MSEK. För 2002 förväntas en fortsatt mycket stark tillväxt. Omsättningen kan komma att överstiga 500 MSEK med en mycket god nettomarginal. BÖRSINTRODUKTION Styrelsen arbetar efter att kunna marknadsnotera SENSYS Traffic AB på OM Stockholmsbörsen under innevarande år. I samband härmed planeras en nyemission. Extra bolagsstämma kommer att hållas 14 november. ANTALET AKTIER Antalet aktier uppgick 26/10 2000 till 46 252 214 och vid full konvertering 47 030 660. KOMMANDE RAPPORTER Bokslutskommuniké för helår 2000 lämnas den 1 februari 2001. Jönköping den 27 oktober 2000 Åke Sandlund Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, KSEK Koncernen Moderbolaget Jan- Jan- Helå Jan- Jan- Helår sept sept r sept sept 1999 2000 1999 1999 2000 1999 Rörelsens intäkter 3458 253 828 4101 253 14334 Kostnader för sålda -8720 -724 -836 -5346 -475 -5007 varor Bruttoresultat -5262 -471 -8 -1245 -222 9327 Försäljningskostnade -2078 -2366 - -1564 -2244 -2971 r 3002 Administrationskostn -5459 -2324 - -3882 -1927 -2612 ader 2805 Utvecklingskostnader -1828 -130 -204 -630 -126 -195 Jämförelsestörande -9178 - -9178 -9533 poster 9553 Övriga rörelseintäkter Övriga -318 -42 rörelsekostnader Rörelseresultat 14945 -14469 - -7321 -13697 -5984 15594 Finansiella poster -960 -488 -696 -2018 -365 1094 netto Periodens resultat -15905 -14957 - -9339 -14062 -7078 16290 BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, KSEK Koncern Moderbolaget Tillgångar Immateriella 25101 7266 14043 21150 7215 11536 anläggningstillgånga r Materiella 12010 1684 4343 2375 1598 1730 anläggningstillgånga r Finansiella 3356 3356 anläggningstillgånga r Övriga 8325 9012 9243 35080 10366 19840 omsättningstillgånga r Likvida medel 1251 337 899 10 17 332 46687 18299 28528 61971 19196 36794 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 15741 1153 4336 32735 1662 13645 Obeskattade reserver 539 539 539 Avsättningar 151 151 151 Långfristiga skulder 25082 7737 18135 25082 7737 18135 räntebärande Kortfristiga skulder Ej räntebärande 5713 3238 5906 3615 3238 4475 Räntebärande 6020 6020 Summa eget kapital 46687 18299 28528 61971 19196 36794 och skulder KASSAFLÖDE KSEK Periodens resultat -15905 -9339 -14062 -7078 Ej 1841 467 7729 7848 kassaflödespåverkand e poster Rörelsekapitalets 725 - -3487 -11725 förändring 16100 Investeringar -20565 - -8212 -16141 10726 Kassaflöde från -33904 - -18032 -27096 rörelsen 35698 Nyemission 26880 28000 3750 8750 Förändring av 7376 7376 7737 18135 långfristiga skulder Förändring av 6020 kortfristiga skulder Förändring i kassa 352 -322 -525 -211 och bank ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00410/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar