Delårsrapport januari-juni 2004

Setra Group AB (publ) är Sveriges största träindustriföretag med en årlig omsättning på totalt ca 5 500 Mkr och med ca 1 450 anställda. Koncernen är indelad i två affärsområden: Setra Sågade Trävaror och Setra Byggprodukter.

Affärsområdet Setra Sågade Trävaror består av 12 sågverk som producerar ca 2,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror per år. Extern försäljning uppgår till ca 4 100 Mkr. Omkring 35 procent av årsvolymen säljs på den svenska marknaden. Export sker främst till Storbritannien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Norge, Italien och Japan. Affärsområdet Setra Byggprodukter innefattar fem producerande enheter samt åtta distributionsenheter. Försäljningen uppgår till ca 1 400 Mkr per år.

Setra Group AB har ca 2 400 aktieägare varav de största aktieägarna är Sveaskog AB med 50 procent, Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) med ca 25 procent och Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening med ca 24 procent. Övriga aktieägare innehar ca 1 procent av aktierna.


Setra Group - koncernen
[Removed Grapichs]


Jämfört med första kvartalet 2004
- Nettoomsättningen uppgick till 1 448 (1 275) Mkr.
- Rörelseresultatet uppgick till 14 (-17) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 (-29) Mkr.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 (-74) Mkr.
- Resultatförbättringen består främst av en volymökning och marginalförstärkning inom affärsområdet Byggprodukter samt kursvinster i valutaflödeskontrakt.

Jämfört med första halvåret 2003 (2003 är pro forma)
- Nettoomsättningen uppgick till 2 723 (2 774) Mkr.
- Rörelseresultatet uppgick till -3 (110) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -25 (87) Mkr.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -102 (101) Mkr.
- Resultatförsämringen är främst hänförbar till försämrade marginaler inom affärsområdet Sågade Trävaror.

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Anders Nilsson, VD och koncernchef, 08-705 03 00 eller 0705-74 19 17.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar