Satsning på flickors utbildning räddar liv

Varje dag smittas 2000 unga människor av hiv. Majoriteten av dem är flickor och för de flesta väntar en utdragen och plågsam död. En ny studie visar att skolgång kunde ha räddat deras liv.

Därför har Sida beslutat att kraftigt öka stödet för FN-organet Unicefs program för fattiga flickors utbildning. Stödet till Unicef uppgår till 35 miljoner kronor under 2004 och innebär att hundratusentals flickor kan komma till skolbänkarna. De svenska satsningarna för att stärka flickors och kvinnors position kommer dessutom att intensifieras framöver. Sidas bistånd till utbildningssektorn är i huvudsak inriktat till basutbildning och uppgår till cirka 870 miljoner kronor 2003. Av dessa pengar gick drygt en åttondel särskilt till flickors utbildning. – Det har gjorts vissa framsteg inom utbildningsområdet. Men takten är alldeles för långsam. Fortfarande är över 100 miljoner barn utan utbildning, säger Ewa Werner-Dahlin, chef för Sidas enhet for undervisningsfrågor. Situationen är värst i Sydasien, Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern, både vad det gäller tillgång till bra utbildning och situationen för flickor. I vissa länder når bara 30 procent av flickorna årskurs 5 i grundskolan. Diskrimineringen är utbredd i de fattiga länderna och det saknas kvalificerade lärare och skolmaterial. Många skolor är helt undermåliga, utan vatten och sanitet – vilket är ett hinder för att flickor ska kunna vistas i skolan. Tillgång till utbildning kan vara skillnaden mellan liv och död. Unescos årliga rapport om utbildning, Global Monitoring Report 2005, framhåller att utbildning är det bästa vaccinet mot hiv/aids. Samband mellan läskunnighet och aids har visat sig mycket stort. – Bristen på kunskap skördar liv. Drygt sju miljoner barn kommer smittas av hiv inom nästa tio års period om de inte får utbildning. De flesta av de som smittas är flickor, säger Ewa Werner-Dahlin. Sveriges regering och Sida-representanter deltog den 8–10 november i Unescos högnivåmöte i Brasilia. I centrum stod frågan om flickors utbildning. Sverige är ordförande tillsammans med brittiska biståndsorganet i FN:s initiativ för flickors utbildning och driver frågan hårt. Under nästa år kommer britterna att driva frågan i G8. Ett av resultaten från mötet var att biståndsministrar och biståndschefer kom överens med utbildningsministrar från syd om att arbeta för avskaffade skolavgifter för flickor och att göra läroplaner mer anpassade för både flickor och pojkar. Dessutom ska man vidta åtgärder mot våld mot flickor i skolmiljö, samt införa jämställdhetsperspektiv i utbildningsplaner. – Mötet var ett stort framsteg i kampen för flickors skolgång. Deltagarna visade en tydlig vilja att samordna och stödja olika initiativ, säger Ewa Werner-Dahlin. För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar