Svenskt stöd till valprocessen i Zimbabwe

Sida kommer att stöjda olika organisationer som är involverade i valprocessen i Zimbabwe med sammanlagt 1,6 miljoner kronor. Flera lokala enskilda organisationer i landet har gått samman i ett nätverk “Zimbabwe Election Support” för att sprida kunskap om och övervaka parlamentsvalen den 24-25 juni. Största delen av Sidas stöd går till att utbilda nationella övervakare. Med stöd av olika givare räknar nätverket räknar med att utbilda och placera ut minst 8 000 övervakare runt om i landet. Mot bakgrund det växande våldet i Zimbabwe har dessutom ett tiotal människorätts-organisationer beslutat att dokumentera och följa upp det politiskt motiverade våldet. Ett mindre undersökande team ska samla in rapporter från hela landet och skapa en datatabas över de övergrepp som sker i valkampanjens spår. Det är viktigt att händelseförloppet fram till valet och under valdagarna dokumenteras. Databasen kan vara till nytta både för journalister som bevakar valet och för de internationella observatörer som kommer att finnas på plats, säger Irina Schoulgin som handlägger demokrati och MR-stöd vid ambassaden i Harare. Förutom övervakning och dokumentation vill Sida aktivt sprida kunskap om rättigheter och skyldigheter som är förknippade med demokratiska val. I en radioserie i 13 delar kommer frågor kring valet att tas upp. Teater är annan form av kunskapsförmedling på landsbygden. Sida stödjer sex teatergrupper som turnerar i åtta av landets provinser med olika pjäser som relaterar till val och demokrati. Pjäserna framställs på lokala språk och efter föreställningarna organisers debatter och frågestunder. Stödet till valprocessen i Zimbabwe är en del av insatserna för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Zimbabwe.Totalt uppgår det till 11 miljoner kronor i år. För ytterligare information, kontakta Sven Olander, handläggare Zimbabwe tel 08-698 57 65 Pia Hallonsten, pressekreterare, tel 08-698 55 50

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.