Avtalskrav från Facken inom industrin

Report this content

Avtalskrav från Facken inom industrin Facken inom industrin fastställde måndagen den 23 oktober sina gemensamma avtalskrav i avtalsrörelsen 2001. Löneökningar samt arbetstidsförkortning beräknas till 3,8 procent. De nuvarande kollektivavtalen inom industrin går i flertalet fall ut mel- lan 31 januari och 31 mars 2001. Enligt Industrins samarbetsavtal ska av- talskraven presenteras senast tre månader innan avtalen löper ut, därefter ska avtalsförhandlingar inledas. De nu gemensamt fastställda avtalskraven kommer att utvecklas och detalje- ras inom respektive förbund och förhandlingsdelegation. Därefter, och tre månader innan respektive avtal löper ut, presenteras de detaljerade avtal- skraven för respektive motpart. Därefter inleds förhandlingar. Sammanfattning av de gemensamma avtalskraven inom industrin. Löner Löneökningarna ska på respektive avtalsområde utformas så att de leder till ökad reallön. Alla anställda ska få del av löneökningarna. Lönerna ska höjas med 3 procent. Lägsta löner, minimilöner och/eller andra fasta ersättningar ska höjas med minst 3,8 procent. Lägsta semesterlön ska höjas med minst 5,8 procent. Arbetstiden En ytterligare arbetstidsförkortning bör genomföras som motsvarar 15 tim- mar per år för en heltidsarbetande dagtidsarbetare. För skiftarbetare och deltidsarbetare sker förkortningen i proportion. Kostnaden för denna ar- betstidsförkortning beräknas till 0,8 procent. Begränsning av övertid ska gälla alla och övertidsjournal ska föras för alla anställda. Möjligheten att förhandla bort övertidsersättning ska be- gränsas. Kompetensutveckling Alla anställda ska ha rätt till en personlig utvecklingsplan och få infor- mation om vilken kompetensutveckling som behövs för att kunna höja sin lön. Avtalet ska garantera alla anställda ett minimum av kompetensutveck- ling/utbildning, exempelvis genom minst en vecka per år. Arbetsmiljö Samtliga anställda inom industrin ska omfattas av ett arbetsmiljöavtal. Avtalen ska bl.a. ge alla medlemmar tillgång till förebyggande företags- hälsovård, arbetstidernas och arbetsorganisationens inverkan på arbetsmil- jön ska analyseras på varje arbetsplats, högre krav ska ställas på chefer- nas och skyddsombudens grundläggande arbetsmiljöutbildning. Jämställdhet och diskriminering De lokala parterna ska analysera kvinnors lön i förhållande till männens. Finns det omotiverade löneskillnader på företaget, ska dessa justeras in- nan löneförhandlingarna utan att det påverkar avtalets löneutrymme. Parterna ska i avtal förbinda sig att motverka diskriminering exempelvis på grund av utländsk härkomst och ålder. Bestämmelserna om havandeskapslön bör ändras till en föräldraersättning som även omfattar män. Anställda med en årslön som överstiger 7,5 gånger basbeloppet ska ha utfyllnad, föräld- ralön. Denna ska uppgå till minst 80 procent av årslönen. Visstids- och deltidsanställda På samtliga avtalsområden bör en anpassning ske av avtalsbestämmelserna så att EG-direktiven om visstid och deltid uppfylls. Inga visstidsanställ- ningar ska vara kortare än en månad. Visstidsanställning som pågått sam- manlagt tre år de senaste fem åren ska automatiskt bli tillsvidareanställ- ning. Anlitande av Bemanningsföretag Inhyrning av personal bör endast få ske vid tillfälligt behov av extra ar- betskraft förorsakat av oförutsedd frånvaro eller arbetstoppar i verksam- heten. Det bör inte vara möjligt att säga upp personal på grund av arbets- brist och därefter hyra in personal för samma arbetsuppgifter. Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal. Facken inom indust- rin är dock öppna för att diskutera annan längd på avtalen om detta under- lättar att lösa viktiga frågor för medlemmarna. Mer information Civilingenjörsförbundet: Jöran Tjernell, förbundsdirektör, 08-613 81 65 Industrifacket: Leif Ohlsson, ordförande, 08-786 85 70. Livs: Åke Södergren, ordförande, 08-796 29 10. Metall: Göran Johnsson, ordförande, 08-786 81 37. Pappers: Sune Ekbåge, ordförande, 08-796 61 39. SIF: Mari-Ann Krantz, ordförande, 08-508 97 121. Skogs- och Träfacket: Kjell Dahlström, ordförande, 08-701 77 16. Bakgrundsinformation; kontakta Göran Nilsson på kansliet för Facken inom industrin, 08-786 83 44. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00930/bit0002.pdf

Dokument & länkar