En löneutveckling i takt med Europa ger framgång

En löneutveckling i takt med Europa ger framgång Industrins ekonomiska råd har i dag presenterat sin rapport "Industriavtalet - utfall och framtidsutsikter". Här betonas att den eko- nomiska utvecklingen för svensk industri och dess anställda i ett flertal avseenden varit mycket positiv under de senaste åren. I rapporten beskrivs också Industriavtalets positiva betydelse för svensk arbetsmarknad. Den bild Industrins ekonomiska råd ger av utvecklingen efter 1998 års av- talsrörelse stämmer också väl med den utvärdering som Facken inom indust- rin gjort. Trots låga nominella löneökningar har det reala utfallet blivit bra. Samtidigt fortsätter sysselsättningen och industriproduktionen att öka, industrins vinster bibehålls på en hög nivå och industriinvesteringarna fortsätter att öka. Reallönerna beräknas under avtalsperioden 1998-2000 stiga med 2,5-3 pro- cent per år, arbetstidsförkortningen inräknad. Beroende på avtalsområde skiljer sig utfallen. De medlemsgrupper som inte haft marknadsvinden i ryggen har haft en något sämre reallöneutveckling. Sammantaget visar dock perioden att de centrala avtalen haft stor betydelse för att skydda med- lemmarnas reallöner. Under perioden januari till april i år har avtal träffats inom industrin i ett flertal europeiska länder. Utifrån dessa avtal är det Facken inom in- dustrins bedömning att de totala arbetskraftkostnaderna inklusive kostna- derna för bland annat längre semester och bättre pensionsregler blir 3-4 procent årligen. Något lägre i Tyskland och i intervallets övre del i de nordiska grannländerna. Facken inom industrin bedömer att en utveckling av arbetskraftskostnaderna i Sverige, i takt med Europa, också ligger väl i linje med dagens natio- nella förutsättningar. En sådan utveckling är väl förenlig med det svenska inflationsmålet, en fortsatt ökning av sysselsättning, bibehållen god kon- kurrenskraft och ökade reallöner på hela svenska arbetsmarknaden. 2(2) Dessa ekonomiska förutsättningar är en viktig grund för de avtalskrav som Facken inom industrin mer konkret kommer att formulera i höst. Nu förs inom förbunden breda diskussioner om vilka krav som ska lyftas fram och prioriteras inom områden som löner, arbetstider, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Svensk industri verkar på marknader som är utsatta för hård internationell konkurrens. En viktig utgångspunkt inför höstens avtalskrav är utveckling- en i vår omvärld. För en fortsatt och långsiktigt positiv utveckling av sysselsättning och reallöner i Sverige, krävs en fortsatt hög tillväxt av den svenska in- dustriproduktionen och att den svenska industrins goda konkurrenskraft kan bibehållas. För kommentarer ta kontakt med förbundsrepresentanterna: Civilingenjörsförbundet: Jöran Tjernell, förbundsdirektör, 070-630 33 56. Industrifacket: Leif Ohlsson, ordförande, 070-536 25 10. Livs: Åke Södergren, ordförande, 070-638 61 10. Metall: Anders Tiderman, avtalssekreterare, 070-540 78 65. Pappers: Sune Ekbåge, ordförande, 070-548 99 20. SIF: Mari-Ann Krantz, ordförande, 070-689 71 18. Skogs- och Träfacket: Kjell Dahlström, ordförande, 070-581 46 76. För bakgrundsinformation, kontakta Göran Nilsson på kansliet för Facken inom industrin, 08-786 83 44. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar