Fackliga avtalskrav överlämnade

Report this content

Fackliga avtalskrav överlämnade Eftermiddagen den 31 oktober 2000 överlämnade de fackliga organisationerna Metall, SIF och CF sina gemensamma avtalskrav. Avtalskraven berör drygt 300 000 anställda inom verkstadsindustrin. Facken begär bland annat löne- ökningar på 3 procent och att arbetstiden förkortas med 15 timmar per år. Löner - 3 procent löneökningar Lönerna ska höjas med 3 procent. Alla anställda ska få del av löneökning- arna. Arbetstider - 15 timmars kortare årsarbetstid Arbetstiden ska förkortas med 15 timmar per år för en heltidsarbetande dagtidsarbetare. För skiftarbetare och deltidsarbetare sker förkortningen i proportion. Kostnaden för denna arbetstidsförkortning motsvarar en löne- ökning på 0,8 procent. Begränsning av övertid ska gälla alla och övertidsjournal ska föras för alla anställda. Möjligheten att förhandla bort övertidsersättning ska be- gränsas. Kompetensutveckling - en veckas kompetensutveckling per år Alla anställda ska ha rätt till en personlig utvecklingsplan och få infor- mation om vilken kompetensutveckling som behövs för att kunna höja sin lön. Avtalet ska garantera alla anställda ett minimum av kompetensutveck- ling/ut- bildning, motsvarande minst en vecka per år om man inte kommer överens om annat. Arbetsmiljö - företagshälsovård till alla Ett gemensamt arbetsmiljöavtal för industrin bör tecknas. Detta ska ta fasta på den anställdes hela arbetssituation och bl.a. ge alla medlemmar tillgång till förebyggande företagshälsovård, arbetstidernas och arbetsor- ganisationens inverkan på arbetsmiljön ska analyseras på varje arbets- plats, högre krav ska ställas på chefernas och skyddsombudens grundläggan- de arbetsmiljöutbildning. Jämställdhet - två månaders föräldralön Den nuvarande havandeskapslönen/penningen ska göras könsneutral och den anställda ska ha rätt till två månaders föräldralön vid föräldraledighet med rätt till föräldrapenning. Föräldralönen ska vara 10 procent. Dessutom ska anställda med en årslön över 7,5 gånger basbeloppet dessutom ha en utfyllnad så att de sammantaget får en ersättning på minst 80 pro- cent av årslönen under 180 dagar. Visstids- och deltidsanställda - direktiv i avtal EG:s visstids- och deltidsdirektiv bör implementeras via avtal. Inga vis- stidsanställningar ska vara kortare än en månad. Visstidsanställning som pågått sammanlagt tre år de senaste fem åren ska automatiskt leda till en tillsvidareanställning. Anlitande av bemanningsföretag - bör begränsas Inhyrning av personal bör endast få ske vid tillfälligt behov av extra ar- betskraft förorsakat av oförutsedd frånvaro eller arbetstoppar i verksam- heten. Det ska inte vara möjligt att säga upp personal på grund av arbets- brist och därefter hyra in personal för samma arbetsuppgifter. Tjänstledighet - 12 månader för att pröva nytt jobb Alla anställda ska ha rätt till tjänsteledighet upp till 12 månader för att pröva arbete hos annan arbetsgivare. Avtalsperiod - ett år Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal. Metall, SIF och CF är dock öppna för att diskutera annan längd på avtalen om detta underlät- tar att lösa viktiga frågor för medlemmarna. Avtalen inom verkstadsindustrin löper ut den 31 januari 2000 och berör drygt 300 000 anställda. I enlighet med industrins samarbetsavtal ska av- talskraven överlämnas tre månader innan avtalet löper ut. Därefter ska förhandlingar inledas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01190/bit0002.pdf

Dokument & länkar