American Skandia - market timing

American Skandia - market timing Securities and Exchange Commission, the New York Attorney General's Office och vissa andra myndigheter i USA som svarar för tillsynen på de amerikanska värdepappers- och fondförsäkringsmarknaderna undersöker f.n. vissa företeelser som förekommer hos ett flertal aktörer på den amerikanska marknaden. Undersökningen syftar till att klarlägga i vilken utsträckning fondbolag, fondförvaltare och mäklare tillåter särskilt frekvent korttidshandel i fondandelar, s.k. "market timing", och handel i fondandelar efter ordinarie stängningstid (normalt kl. 16.00 New York tid), eftersom sådana förfaranden kan vara till skada för övriga andelsägare. Skandia är sedan försäljningen av American Skandia till Prudential Financial inte längre verksamt på fond- och fondförsäkringsmarknaden i USA. Som tidigare meddelats innehåller försäljningsavtalet avseende American Skandia sedvanliga garantiåtaganden från Skandias sida avseende förhållanden som inträffat före överlåtelsen. Myndigheterna har hittills inte riktat några anmärkningar mot American Skandia. Prudential Financial har emellertid meddelat att man, i likhet med många andra aktörer på marknaden, har mottagit formella myndighetsförfrågningar med begäran om information rörande köp och försäljning av fondandelar. Dessa förfrågningar omfattar även den verksamhet som bedrivs inom American Skandia. Prudential Financial har vidare offentliggjort att American Skandia har mottagit en formell förfrågan från the New York Attorney General's Office rörande American Skandias fondförsäkringsverksamhet. Prudential Financial genomför f.n. en egen intern genomgång av de aktuella förhållandena. Skandia kommer att hållas underrättat om den fortsatta utvecklingen i den mån denna rör American Skandias verksamhet före försäljningen till Prudential Financial. Prudential Financial har meddelat att förfrågningarna - om felaktigheter och brister skulle uppdagas - kan ge upphov till ytterligare åtgärder från myndigheternas sida. Detta kan resultera i straffavgifter eller andra sanktioner samt även civilrättsliga processer. Med hänsyn till komplexiteten i de aktuella frågorna, den interna genomgång som f.n. genomförs av Prudential Financial samt osäkerheten när det gäller ev. myndighetsåtgärder och civilrättliga processer, har Prudential Financial förklarat att det f.n. inte är möjligt att bedöma American Skandias eventuella exponering när det gäller nu aktuella frågor. Följaktligen är det f.n. inte möjligt att bedöma om och i vad mån Prudential Financial kan komma att framställa anspråk mot Skandia enligt försäljningsavtalet avseende American Skandia. Skandia har vidare fått kännedom om ett class action-mål (grupptalan) som förra veckan väcktes i the US District Court for the Southern District of New York och som rör sådana förfaranden som enligt vad som nyss sagts undersöks av tillsynsmyndigheterna. I class action-målet görs gällande att fondandelsägare i fondbolaget INVESCO tillåtits göra särskilt frekventa affärer i fondandelar och affärer efter ordinarie stängningstid. Talan riktar sig i första hand mot olika fondförvaltare inom INVESCO-gruppen, men det görs också gällande att American Skandias kunder tillåtits att göra särskilt frekventa affärer och/eller affärer efter ordinarie stängningstid. Skandia har ännu inte har haft möjlighet att granska handlingarna i målet. För det fall Prudential Financial skulle framställa anspråk mot Skandia med anledning av class action- målet kommer Skandia att aktivt engagera sig i processen. För ytterligare information: Jan-Mikael Bexhed, vice VD och chefsjurist, tel 08-788 25 00 Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 25 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar