Beslut och uttalande av Skandias styrelse med anledning av särskild granskningsrapport

Beslut och uttalande av Skandias styrelse med anledning av särskild granskningsrapport Skandias styrelse konstaterar att granskningsmännen har fullgjort sitt uppdrag. Granskningsrapporten redovisar ett antal missförhållanden som funnits i Skandia. Några personer i Skandias tidigare ledning har brutit mot regler, ignorerat styrelsebeslut och fört sina uppdragsgivare bakom ljuset. De har agerat i strid med den moral och anständighet som är grunden för god företagsledning. De har begått handlingar som är olämpliga, oetiska och i vissa fall sannolikt olagliga. De har misskött sin ställning och missbrukat det förtroende de givits av kunder, medarbetare, styrelse och ägare. De har skadat Skandia och Skandias anseende. Skulden för detta, och de skador som vållats, vilar tungt hos dem som har begått handlingarna. Driften av ett företag bygger på förtroende och omdöme hos dem som har uppdraget. Utredarna konstaterar att inget företag helt kan värja sig mot en ledning som systematiskt missbrukar förtroendet och saknar det omdöme som uppdraget kräver. Samtidigt har det funnits brister i revision och andra uppföljnings- och kontrollsystem. Skandias nuvarande styrelse har därför vidtagit åtgärder i syfte att förbättra dessa, skapa tydliga etiska riktlinjer och följa upp dessa samt ge företaget en ledning med integritet och kompetens. Granskarna bekräftar i sin rapport att den inslagna vägen och de vidtagna åtgärderna är adekvata. Närmare kommentarer till utredningen Utredarnas rapport är indelad i tre huvudavsnitt. Styrelsens kommentarer nedan följer denna indelning. Transaktioner mellan moderbolaget och Skandia Liv · Utredningen har i likhet med Skandia Livs egen oberoende utredning inte funnit belägg för att Skandia otillbörligt berikat sig på Skandia Livs bekostnad. Någon juridisk grund för att ersätta Skandia Liv finns inte och någon ersättning kommer inte att betalas, med undantag för 2,5 MSEK avseende konvertibler i ett onoterat bolag. · Styrelsen noterar särskilt att när det gäller de mest omdiskuterade transaktionerna, försäljningen av fastigheten Träsket och av Skandia Kapitalförvaltning så konstaterar utredarna att moderbolaget inte har berikat sig på Skandia Livs bekostnad. Utredarna konstaterar också att ingångna avtal är marknadsmässiga. ·Skandias styrelse delar utredningens bedömning att styrelsearbetet i Skandia Liv fram till sommaren 2002 varit bristfälligt. Ansvarig för detta är i första hand Skandia Livs dåvarande styrelseordförande Jan Carendi. ·Skandias styrelse kommer att tillse att utredningens förslag rörande styrelsebehandling av transaktioner mellan Skandia och Skandia Liv genomförs. ·Styrelsen har tagit initiativ till en särskild ägarinstruktion för Skandia Liv. ·Styrelsen har också tagit ett principbeslut om att utse olika revisorer i Skandia och Skandia Liv. Principerna för embedded value ·Utredningen har ingen specifik kritik när det gäller principerna för embedded value-redovisning, men anser att denna metod har haft en alltför dominerande roll i den finansiella rapporteringen. Att embedded value-beräkningarna snarare varit för konservativa än för aggressiva har bekräftats av den internationella aktuariefirman Tillinghast-Towers Perrin i en nyligen genomförd analys av Skandias redovisning. ·Utredningens konkreta förslag när det gäller embedded value- redovisning kommer att genomföras. Förmåner till ledande befattningshavare ·Utredningen kritiserar med rätta konstruktion, genomförande och utfall av Skandias incitamentsprogram 1997-2000. Att fattade beslut om incitamentsprogram därtill i vissa fall har frångåtts föranleder anspråk från Skandia. ·Skandias styrelse stramade under år 2000 och 2001 i flera avseenden upp Skandias ersättningspolicy och program. I juni 2003 antog den nuvarande styrelsen en helt ny ersättningspolicy som innehåller detaljerade riktlinjer när det gäller fast och rörlig lön, incitamentsprogram, pensioner och avgångsvederlag. Styrelsen noterar att utredningen anser att denna policy väl uppfyller de krav som kan och bör ställas på ett företag av Skandias storlek. ·Skandia och Skandia Liv har under våren 2003 infört ett mycket strikt reglemente för tilldelning av hyreslägenheter till anställda. Inte i några fall får tilldelning ske till anhöriga eller närstående. ·Styrelsen anser att det är viktigt att än en gång påpeka att ingen av de konstaterade felaktigheterna vad gäller förmåner, incitamentsprogram eller kostnader för bostadslägenheter ekonomiskt har drabbat spararna i Skandia Liv. Åtgärder med anledning av rapporten Skandias styrelse har med anledning av rapporten beslutat om följande åtgärder: · Att rikta skadeståndsanspråk mot Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt. Styrelsen har givit advokat Otto Rydbeck i tilläggsuppdrag att precisera anspråken och företräda Skandia. · Att formellt avskeda Lars-Eric Petersson och Ulf Spång. Det innebär att avtalen i samband med dessas avgång från Skandia hävs. Någon ytterligare uppsägningslön/avgångsvederlag kommer därmed inte att betalas ut. · Att utreda i vilka fall återkrav kan riktas mot personer som tillgodoförts pengar från incitamentsprogram, trots att de känt till att betalningarna varit obehöriga. · Att pröva Skandias möjlighet att kräva skadestånd för misskötsel av styrelsearbetet i Skandia Liv, i första hand av Skandia Livs dåvarande styrelseordförande Jan Carendi. Eventuella skadestånd kommer att tillföras Skandia Liv. · Att överlämna utredningsrapporten till åklagarmyndigheten för de åtgärder som denna kan finna erforderliga samt vara åklagaren behjälplig i dennes utredningsarbete. · De omständigheter som upptäckts kring renovering av bostadslägenheter för Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt och dessas anhöriga har redan överlämnats till åklagarmyndigheten. · Att begära rättelse av Skandias deklarationer i de fall förmåner redovisats med för låga belopp, vilket i första hand gäller det förtida uttaget från Ulf Spångs direktpensionsavtal. · Att stärka Skandias internrevision. · Att överlämna rapporten till Revisorsnämnden för prövning av revisorernas ansvar. · Att rekommendera Skandias nomineringskommitté att externrevisionen nyupphandlas. · Att inom Skandias interna organisation utreda kvarvarande uppgifter, påståenden och rykten om tidigare förhållanden i Skandia som överlämnats från granskningsmännen, för att kunna antingen avföra eller klarlägga dessa samt om så visar sig påkallat, vidta ytterligare åtgärder. Slutsats Vid Skandias bolagsstämma 2003 gavs den nyvalda styrelsen ett tydligt uppdrag: Skandias ställning och framtida möjligheter skulle säkras. Tidigare missförhållanden skulle utredas i grunden och åtgärdas, för att företagets goda etik och anseende skulle kunna återupprättas. Befintliga strategier, planer och policies skulle gås igenom, för att förändras eller bekräftas. För att fullgöra detta uppdrag valde stämman en styrelse, sammansatt av personer som hade tidigare erfarenhet från styrelsearbete i Skandia och sådana som var nya i uppgiften. Sedan styrelsen valdes den 15 april i år, har affärsstrategin lagts fast. Marknader och produkter har analyserats och åtgärdsprogram som skall säkra lönsamhet, kassaflöde, kostnadseffektivitet och sund tillväxt har arbetats fram. Nya eller uppstramade riktlinjer för revisionsarbetet, ägarstyrning, ersättningar, riskkontroll och etik har införts och kommer aktivt att följas upp. Ny ledning är tillsatt. Därtill har den oberoende granskningen genomförts. Nu börjar ett nytt skede för Skandia. De åtgärder som beslutats skall verkställas. Samtidigt skall affärsstrategin och inriktningen genomföras. Detta är ett långsiktigt arbete som ställer stora krav på ägare, styrelse och ledning. Mot denna bakgrund har styrelsen, efter kontakter med några av de större institutionella svenska aktieägarna, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma. Därigenom har Skandias ägare möjlighet att utse den styrelse och de revisorer de anser vara bäst skickade för det fortsatta arbetet framåt. Styrelsens ordförande Bengt Braun har meddelat ägarna och styrelsen att han inte står till förfogande för omval samt att han därför, med tanke på det tidskrävande och långsiktiga arbete som nu krävs, finner det naturligt att lämna uppdraget omedelbart. Till ny ordförande har styrelsen utsett Björn Björnsson. Sittande styrelse kommer fram till den extra bolagsstämman att fullfölja sitt arbete med oförminskad kraft och oförändrad inriktning. ------------------------------------------------------------------------ ------------------------ Skandias styrelseordförande Björn Björnsson och förre ordförande Bengt Braun står till förfogande för frågor med anledning av styrelsens beslut och slutsatser på Skandia, Sveavägen 44 kl. 13.00 Den extra bolagsstämman är planerad till den 28 januari 2004 Den omnämnda granskningsrapporten finns tillgänglig på www. skandia.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar