Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 *) · Försäljningen ökade 48 procent till 198 miljarder SEK · Rörelseresultatet för kärnverksamheterna ökade med 22 procent till 5 798 MSEK · Koncernens rörelseresultat uppgick till 8 029 MSEK · Tillgångar under förvaltning ökade med 19 procent till 992 miljarder SEK Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: "Efter ett år fyllt av rekord - såväl försäljning, operativt resultat som antalet utmärkelser för förstklassig kundservice - har fjärde kvartalet medfört såväl vin som vatten. Det är mycket glädjande att konstatera att verksamheterna i Storbritannien, Sverige och inom New Markets har fortsatt att leverera nya försäljningsrekord - ofta en närmare dubblering av försäljningen mot föregående år. I USA - Skandias enskilt största marknad - har uppbromsningen av ekonomin återspeglats i en nedgång i tillväxttakten med medföljande relativ kostnadsuppgång. Den minst sagt volatila aktiemarknaden har lett till att resultatet för fjärde kvartalet inte blev tillfredsställande. I USA har kostnadsreducerande åtgärder genomförts. Dessa tillsammans med lanseringen av nya produkter under tiden januari till maj i år skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Det är naturligt att uppbromsningen av USAs ekonomi kortsiktigt påverkar tillväxten i hela sparmarknaden. Långsiktigt är det dock det underliggande strukturella behovet av sparande i kombination med Skandias produktutbud och distributionskraft som borgar för fortsatt god försäljningsutveckling. Vi ser nu möjligheter för en fortsatt ökning av vår marknadsandel både inom fondförsäkring och fondsparande. Genom fortsatt geografisk expansion kommer betydelsen av enskilda marknader att minska och den uthålliga intjäningsförmågan att stärkas." SAMMANFATTNING Rörelseresultatet för kärnverksamheterna ökade med 22 procent till 5 798 (4 756) MSEK. Avkastningen på konsolideringskapitalet för kärnverksamheterna, före skatt, uppgick till 21 (24) procent. Försäljningen inom fondförsäkring ökade med 51 procent till 140 (93) miljarder SEK. Nyförsäljningen ökade med 59 procent. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6 172 (4 957) MSEK. Rörelseresultatet påverkades negativt av utvecklingen på aktiemarknaderna under fjärde kvartalet. Försäljningen av fondsparandeprodukter ökade med 44 procent till 54 miljarder SEK. Verksamheten uppnådde under året ett positivt resultat som uppgick till 12 (-154) MSEK. Tillgångar under förvaltning ökade sedan årsskiftet med 159 miljarder SEK, 19 procent, till 992 miljarder SEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till 8 029 (8 575) MSEK och avkastningen på koncernens justerade konsolideringskapital, efter skatt, uppgick till 21 (24) procent. FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Marknad och försäljning Fondförsäkring För fondförsäkring ökade försäljningen med 51 procent under året. Skandias målsättning är att genom geografisk expansion minska betydelsen av enskilda marknader. Nyförsäljningen ökade med 59 procent (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier). Under andra halvåret påverkades försäljningen i USA av negativa marknadsförutsättningar. En sådan marknad gynnar garanterade produkter vilka endast i begränsad omfattning ingår i American Skandias produktutbud. Försäljningen i USA ökade under året med 20 procent till 8 217 MUSD. Den brittiska verksamheten fördubblade försäljningen till 3 100 (1 591) MGBP på en marknad som uppvisar endast marginell tillväxt. Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 88 procent. Försäljningsframgångarna är resultatet av en medveten satsning på en förbättrad distributionskapacitet, en god avkastning på fonderna, en hög servicenivå samt en diversifierad produktportfölj. Försäljningen i Sverige ökade med 73 procent till 10 145 (5 855) MSEK. Nyförsäljningen ökade med 122 procent. En aktiv och medveten inriktning mot ett starkt och utökat fond- och produktutbud, väl utvecklat säljstöd samt hög servicenivå gentemot distributörer och kunder, är de främsta faktorerna bakom försäljningsframgångarna. Marknadsandelen för nyförsäljning ökade till 25 (20) procent per september 2000. I Tyskland ökade försäljningen med 76 procent i lokal valuta till 1 216 MSEK. Fondförsäkringsmarknaden växer snabbt och svarar nu för mer än 24 procent av den totala livmarknaden, jämfört med 5 procent för fem år sedan. Ändringar i skattelagstiftningen kommer att bidra till en ökad försäljning av aktierelaterade sparprodukter. I Japan ökade försäljningen med 224 procent i lokal valuta till 1 049 (277) MSEK. Ökningen hänför sig främst till lanseringen av en ny fondförsäkringsprodukt med engångspremier. Efter föregående års rekordsnabba tillväxt i Italien har utvecklingen på aktiemarknaden och osäkerheten om framtida lagstiftning lett till en nedgång i årets försäljning med 7 procent i lokal valuta till 4 707 MSEK. I Spanien ökade försäljningen med 54 procent i lokal valuta till 1 632 MSEK. Utbetalningar till försäkringstagare uppgick till 8,5 procent av de försäkringstekniska avsättningarna (6,9 procent vid förra årsskiftet). Därav svarar annullationer för 7,1 (5,7) procentenheter, vilket ligger väl inom ramen för gjorda antaganden. Tillgångar under förvaltning ökade med 18 procent till 501 miljarder SEK. Fondsparandeprodukter Försäljningen av fondsparprodukter (utan försäkringsmoment) ökade med 44 procent till 53 575 (37 129) MSEK. Försäljningen ökade i USA med 19 procent till 3 965 MUSD. Försäljningsutvecklingen dämpades av den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna. Försäljningen i Storbritannien fördubblades till 963 MGBP. Utbetalningar till kunder genom uttag var 12 376 (4 932) MSEK, vilket ligger väl inom våra antaganden och är en nedgång i förhållande till bakomliggande fondvolymer. Tillgångar under förvaltning ökade med 46 procent till 99 miljarder SEK. Livförsäkring Försäljningen i Spanien minskar till följd av en omfokusering mot fondförsäkringsprodukter. Tillgångar under förvaltning minskade därför från 16 miljarder SEK till 15 miljarder SEK. Rörelseresultat och lönsamhet Fondförsäkring Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6 172 (4 957) MSEK. Resultatet påverkades positivt av den ökade försäljningen och skalfördelar i verksamheten medan nedgången på aktiemarknaderna hade en betydande negativ påverkan. Finansiella effekter påverkade resultatet i USA negativt med - 920 MSEK för helåret och -1 912 MSEK för fjärde kvartalet, främst beroende på nedgången på aktiemarknaden. Resultatet för nytecknad affär ökade med 51 procent till 2 243 (1 483) MSEK. Bidraget från nytecknad affär till avkastningen före skatt ökade under året från 11,0 till 11,4 procent. Den högre avkastningen förklaras av en försäljningsökning som kompenserar en lägre vinstmarginal. Vinstmarginalen uttryckt i procent av nyförsäljning, minskade till 11,7 procent jämfört med 12,3 procent för 1999. Under året har betydande skalfördelar uppstått framför allt i verksamheten i Storbritannien och Sverige. Om resultatet för nytecknad affär anpassas till uppdaterade antaganden ökar vinstmarginalen totalt för koncernen från 11,7 till 14,2 procent. För att bibehålla jämförbarheten mellan kvartalen har antaganden för beräkning av resultatet för nytecknad affär varit oförändrade under året. Utvecklingen av vinstmarginalen på enskilda marknader förklaras i sin helhet av kostnadsutvecklingen i förhållande till försäljningsvolymen, något som leder till ökade eller minskade skalfördelar. Kostnadsutvecklingen följer normalt försäljningsvolymen med en tidsmässig fördröjning. På nya marknader påverkades vinstmarginalen under fjärde kvartalet av kostnader för produktutveckling och marknadsföring. Anpassning av antaganden Antaganden för beräkning av embedded value uppdateras vid varje årsskifte för att spegla de aktuella förhållandena. Kostnaderna för annullationer har sammantaget utvecklats positivt varför antaganden har justerats ned. Tack vare skalfördelar har marknadsföringsbidragen från fondförvaltare ökat och antagandena justerats upp. Dessa förändringar påverkar resultatet positivt med 1 809 MSEK. Diskonteringsräntan anpassas löpande till förändringar på räntemarknaden. Därutöver har diskonteringsräntan för nuvärdesberäkning sänkts för att närma sig branschpraxis, se tabell på sid 15. Detta har påverkat resultatet positivt med 1 038 MSEK. Den ackumulerade värdetillväxten överstigande gjorda antaganden på fonder under förvaltning utjämnas över en treårsperiod. Detta görs för att på ett rättvisande sätt återge verksamhetens långsiktiga resultat- och lönsamhets utveckling. För enskilda år då värdetillväxten understiger gjorda antaganden för året reduceras det ackumulerade utjämningsbeloppet med underskottet, tills dess att utjämningsbeloppet är noll. Under senare delen av året och i synnerhet under fjärde kvartalet har aktiemarknaderna utvecklats negativt i förhållande till de antaganden som använts för fondtillväxt, vilket har påverkat resultatet negativt. I slutet av året har det ackumulerade utjämningsbeloppet därför i allt väsentligt återlagts. Fondsparandeprodukter Verksamheten nådde break-even under året och redovisar ett positivt resultat per årsskiftet, trots den negativa utvecklingen på aktiemarknaden. Resultatet uppgick till 12 (-154) MSEK. Livförsäkring För livförsäkring uppgick resultatet till 83 (80) MSEK. Avkastning på konsolideringskapital Avkastningen på konsolideringskapitalet inom försäkrings- och sparandeprodukter, efter finansieringskostnader och skatt, uppgick till 18 (23) procent. Asset Management Tillgångar under förvaltning hänförliga till förvaltningsuppdrag från företag inom Skandiakoncernen, externa kunder och fondförvaltning ökade under året med 46 miljarder SEK till 361 miljarder SEK. I tillgångar under förvaltning ingår förvaltade fondtillgångar med 37 miljarder SEK, en ökning med 6 miljarder SEK från årsskiftet. Intäkter från förvaltningen är delvis volymberoende och delvis resultatbaserade, där de sistnämnda slutligen har fastställts i förhållande till uppnådd årlig avkastning. Resultatet uppgick till 174 (273) MSEK efter räntekostnader och goodwillavskrivning. Kapitalavkastning Moderbolagets placeringstillgångar uppgick till 4,9 miljarder SEK. Avkastningen på dessa tillgångar uppgick till 3,8 procent eller 232 MSEK. Verksamheter SkandiaBanken SkandiaBankens resultat blev 63 (63) MSEK. Resultatet belastades av ökade kostnader för investeringar i ett nytt aktiehandelssystem och startkostnader för filialen i Norge. Den internetbaserade aktiehandeln och fondprovisioner utvecklades positivt. Inlåningsvolymen i SkandiaBanken ökade till 15,2 miljarder SEK. Det totala antalet kunder uppgick till 400 000, en ökning med 25 procent under året. Lifeline Lifeline tillhandahåller produkter inom områdena sjuk- och hälsovård, gruppförsäkring samt kompetensförsäkring. Verksamheten utvecklas positivt och intresset för Lifelines produkter är stort. Resultatet för Lifeline ökade till 52 (44) MSEK. Skandia Marknad AB Skandia Marknad distribuerar spar- och försäkringsprodukter för Skandia och If på den svenska och danska marknaden. Verksamheten utvecklas väl men resultatet minskade till 46 (70) MSEK. I resultatet för år 2000 ingår kostnader med ca 34 MSEK som avser investeringar i Norge och Sverige. Övriga bolag Rörelseresultatet för övriga bolag, däribland finansbolag under avveckling, uppgick till 54 (50) MSEK. KONCERNENS KOSTNADER Koncernens kostnader omfattar förvaltnings- och strukturkostnader samt avskrivning av goodwill. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande resultatposter uppgår till 2 785 (2 566) MSEK. I posten ingår en återbetalning med 2 471 MSEK av överskottsmedel på Skandias pensionsförsäkringar hos Skandia Liv. Resultat vid försäljningar ingår med 314 (2 566) MSEK. VALUTAKURSEFFEKTER Valutakursförändringar medförde en positiv påverkan under perioden. Försäljningen ökade med 12 565 MSEK och rörelseresultatet för koncernen ökade med 259 MSEK genom omräkning till högre genomsnittliga valutakurser jämfört med föregående år. SKADEFÖRSÄKRING Skandia äger 56 procent av det nordiska skadeförsäkringsaktiebolaget If. Skandias andel av Ifs rörelseresultat uppgick till -554 (1 253, efter avdrag för finansieringskostnader om 271) MSEK. Totalkostnadsprocenten förbättrades under året till 110,2 procent. Nedgången på aktiemarknaden påverkade däremot resultatet negativt. Försäljningen av Vesta Skadeförsäkring innebar att If lämnat en utdelning till Skandia på 1,9 miljarder SEK. Efter utdelning uppgår Skandias kapitalandel av skadeförsäkringsverksamheten i If till 4,2 miljarder SEK. BALANSRÄKNING OCH KONSOLIDERINGSKAPITAL Balansomslutningen ökade med 74,7 miljarder SEK till 589,2 miljarder SEK. Fondförsäkring och fondsparande svarar för en ökning med 76,3 miljarder SEK. Upplåningen minskade 1,2 miljarder SEK till 7,8 miljarder SEK, exklusive moderbolagets förlagslån. Konsolideringskapitalet uppgick till 37 031 (29 220) MSEK. Sysselsatt kapital i koncernen, som förutom av konsolideringskapitalet består av upp låning för finansiering av investeringar i dotterbolag, uppgick till 45,6 (37,5) miljarder SEK. Av dessa medel avser 41,4 (31,1) miljarder SEK kärnverksamheten medan 4,2 miljarder SEK avser finansiering av Skandias andel av skadeförsäkringsverksamheten i If. Stockholm den 14 februari 2001 Lars-Eric Petersson Verkställande direktör och koncernchef Eventuella frågor besvaras av: Ulf Spång, finansdirektör, telefon 08-788 2905 Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643 Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2000 på 0,60 SEK per aktie och att den 30 mars 2001 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC den 4 april 2001. Ordinarie bolagsstämma i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) äger rum tisdagen den 27 mars 2001 kl 16.30 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescati, Stockholm. Årsredovisningen beräknas bli distribuerad per post till aktieägarna i mitten av mars och kan beställas från Skandia, telefon 08-788 10 00, telefax 08-788 26 85 eller via internet http://www.skandia.se. Kommande ekonomiska rapporter från Skandia: 9 mars 2001, försäljning januari - februari 27 mars 2001, bolagsstämma 10 april 2001, försäljning januari - mars 27 april 2001, delårsrapport januari - mars 8 augusti 2001, delårsrapport januari - juni 1 november 2001, delårsrapport januari - september Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: www.skandia.se och www.skandia.com. På Skandias hemsidor finns även länkar till live-sändning över Internet onsdagen den 14 februari 2001 från Analytiker- och pressmötet på Operaterassen samt Telefonkonferensen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010213BIT01580/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010213BIT01580/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar