Bokslutskommuniké 2000 Skandia Liv

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) · Totalavkastningen i Skandia Liv Sverige uppgick till 8,0 (22,2)1 procent vilket är 3,1 procentenheter bättre än genomsnittet på marknaden. Genomsnittlig totalavkastning bland traditionella Livförsäkringsbolag uppgick till 4,9 procent (enligt uppgift från Finansinspektionen). · Skandia Livs starka ställning möjliggjorde 18,5 procents återbäringsränta under elva månader 2000, för kapital placerat hos Skandia Liv 31 december 1999. · Återbäringsränta 12 procent för allt sparande i Skandia Liv, från 1 februari 2001. · Premieinkomsten i moderbolaget steg med 7 procent till 13 368 (12 464) MSEK. · Skandia Liv förvärvade Diligentia via ett offentligt bud. · Skandia Liv erhöll tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet i Finland. · 1Siffror inom parentes avser 1999 Kollektiv konsolideringsgrad och återbäringsränta Den kollektiva konsolideringsgraden mäter förhållandet mellan det verkliga värdet på Skandia Livs tillgångar och summan av såväl de garanterade åtagandena som den allokerade, men ej garanterade, återbäringen (vilket motsvarar kundernas försäkringskapital). Vid ingången av 2000 var den kollektiva konsolideringsgraden 128 procent. Det gjorde att Skandia Liv höjde återbäringsräntan till 182 procent från 1 februari 2000, för det kapital som var placerat hos Skandia Liv 31 december 1999. För nysparande efter årsskiftet var återbäringsräntan oförändrat 102 procent. Skandia Livs starka kollektiva konsolideringsgrad innebar att den höga återbäringsräntan kunde bibehållas under hela årets trots en lägre kapitalavkastning. I slutet av 2000 var den kollektiva konsolideringsgraden fortsatt mycket stark varför Skandia Liv höjde återbäringsräntan till 20 procent, för kapital placerat hos Skandia Liv 31 oktober 2000. För nysparande efter den tidpunkten höjdes återbäringsräntan till 12 procent. De nya återbäringsräntorna gällde från 1 januari 2001. Oron på finansmarknaderna i slutet av 2000 kombinerat med den höga återbäringsräntan innebar att den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 116 procent per årsskiftet. Skandia Liv justerade återbäringsräntan till 12 procent, för både gammalt och nytt sparande, från 1 februari 2001. Under de senast femton åren har Skandia Livs återbäringsränta i genomsnitt uppgått till 13 procent per år. Totalavkastning Skandia Liv Sverige Skandia Livs placeringstillgångar gav under 2000 en totalavkastning på 8,0 (22,2) procent. En värdemätare för avkastningen på Skandia Livs placeringstillgångar är referensportföljens beräknade avkastning (referensindex). Totalavkastningen överträffade Skandia Livs referensindex med 5,7 procentenheter. Fastighetsbeståndet har under 2000 gynnats av en mycket god värdeutveckling, främst i storstadsregioner. Tillsammans med förvärvet av fastighetsbolaget Diligentia uppgick avkastningen till 34,7 (19,5) procent vilket är betydligt bättre än referensindex. Den svenska aktieportföljens utveckling förklaras delvis av en undervikt i teknik- och IT-relaterade bolag under året. En kraftig övervikt i bank- och finansaktier har också bidragit positivt till att avkastningen överstiger referensindex. Överavkastningen från internationella aktier härrör främst från den amerikanska portföljen. Avkastningen på räntebärande värdepapper förklaras av att portföljerna har haft en längre duration än referensindex. Premieinkomst Moderbolagets totala premieinkomst, före avgiven återförsäkring, ökade med 7 procent till 13 368 (12 464) MSEK 2000. Det beror främst på fortsatta framgångar på tjänstepensionsmarknaden. Driftskostnader Moderbolagets driftskostnader ökade med 9 procent och uppgick till 1 783 (1 637) MSEK. Anskaffningskostnaderna är i princip oförändrade och uppgår till 642 (639) MSEK. Administrationskostnaderna ökade med 14 procent och uppgår till 1 141 (997) MSEK. Förvärv av Diligentia AB Skandia Liv har, genom dotterbolaget Livförsäkringsbolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB, via ett offentligt bud förvärvat 99 procent av aktierna i Diligentia AB (publ) till och med 31 december 2000. Fastigheterna i Diligentia förvärvades för 11 888 MSEK och värderades, av externa värderingsföretag, per årsskiftet till 15 586 MSEK. Direktavkastningen uppgick till 7 procent. Den totala uthyrningsbara ytan var 1 475 000 m2. Geografiskt är fastigheterna lokaliserade till storstadsregionerna och stämmer väl överens med Skandia Livs övriga fastighetsbestånd. Skandia Liv Finland Skandia Liv erhöll under oktober 2000 tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet i Finland. Ett dotterbolag, Henki-Skandia (Skandia Liv Finland), har bildats och en lansering på den finska marknaden för privat försäkring planeras till våren 2001. Årsredovisning 2000 Skandia Livs årsredovisning beräknas publiceras i slutet av februari 2001. Den kan erhållas från Skandia, 103 50 Stockholm, tel 08-788 10 00, fax 788 30 80, eller via internet http://www.skandia.se/liv För ytterligare information Magnus Ohlsson, VD Skandia Liv, 08-788 35 37 Marie-Louise Wenander, chefaktuarie Skandia Liv, 788 46 65 Lena Wenehult, ekonomichef Skandia Liv, 788 28 90 _______________________________ 2 Försäkringsbolagen i Sverige kom under året överens om att från och med september definiera återbäringsränta såsom räntan utan avdrag för kapitalproportionella kostnader. Återbäringsräntan uppgick till 18,5 respektive 10,5 procent enligt ny definition. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01110/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01110/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar