Bokslutskommuniké 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1) · Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2) procent. · Skandia Livs kunder har under året erhållit en återbäringsränta på i genomsnitt 2,8 procent 3) . · Värdet på placeringstillgångarna uppgick till 225 009 (258 158) MSEK. Den fortsatta nedgången på världens aktiemarknader, som uppgick till mer än 30 procent, har medfört att värdet på placeringsportföljen minskat med -11,7 (-3,0) procent. Det minskade värdet på portföljen består till mer än 90 procent av en orealiserad värdeminskning. Som en följd av nedgången på aktiemarknaden sjönk den kollektiva konsolideringsgraden under året till 87 (103) procent. · Nyteckningen 4) uppgick till 18 163 (22 611) MSEK och är det näst bästa försäljningsåret någonsin. Försäljningen av engångsbetalda kapitalförsäkringar förklarar minskningen jämfört med föregående år. · Med en marknadsandel om 26,4 (29,5) procent behåller Skandia Liv sin ledande ställning på den traditionella livförsäkringsmarknaden. · Premieinkomsten för egen räkning uppgick till 13 763 (15 212) MSEK vilket är en minskning med 10 procent. · Besparingsåtgärder har genomförts under året vilket kommer att ge minskade kostnader på cirka 200 MSEK under 2003. För ytterligare information Ola Ramstedt, VD Skandia Liv, 08-788 31 03 1) Om inget annat anges avses Skandia Liv Sverige. I Skandia Liv koncernen ingår även Skandia Livs dotterbolag i Danmark och Finland. 2) Siffror inom parentes avser 2001 3) För kapital placerat före den 22 juli 2002. 4) Nyteckning mäts enligt branschens definition: engångspremier plus årliga premier multiplicerat med 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00100/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00100/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar