Bolagsstämma i Skandia

Bolagsstämma i Skandia Val av styrelse och styrelsearvode Vid Skandias ordinarie bolagsstämma den 15 april 2003 valdes, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, Bengt Braun, för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2005, Björn Björnsson och Leif Victorin, båda för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2004, till nya styrelseledamöter i Skandia. Bengt Braun, född 1946, är verkställande direktör och koncernchef i Bonnier AB, styrelseordförande i Alma Media Oyj, vice styrelseordförande i Oriflame International samt styrelseledamot i AB Bonnierföretagen, Tieto-Enator AB och Hufvudstaden AB. Styrelseledamot i Skandia 1989- 2001. Björn Björnsson, född 1946, bedriver konsultverksamhet inom det finansiella området och är styrelseledamot i bl.a. Bure Equity AB, Billerud AB, JM AB och Öhman Kapitalförvaltning AB. Leif Victorin, född 1940, var vice verkställande direktör i Skandia 1986-1997, Nordenchef i Skandia 1990-1996, verkställande direktör i Skandia Liv 1990-1996 och ordförande i Skandia International 1996-1997. Vidare omvaldes Oonagh McDonald, Lars-Eric Petersson och Clas Reuterskiöld, samtliga för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2005, till styrelseledamöter i Skandia. Till försäkringstagarrepresentanter i Skandias styrelse har Konsumentverket och Stockholms Handelskammare för nästkommande år utsett Boel Flodgren (omval) respektive Maria Lilja (omval). Med anledning av att Willem Mesdag nyligen lämnade styrelsen, minskades antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter från åtta till sju i enlighet med nomineringskommitténs förslag. Skandias styrelse har följande sammansättning: Björn Björnsson, Bengt Braun, Boel Flodgren, Eero Heliövaara, Maria Lilja, Oonagh McDonald, Lars-Eric Petersson, Clas Reuterskiöld och Leif Victorin samt tre representanter för de anställda. Styrelsens arvode är oförändrat från föregående år. Till skillnad mot tidigare år skall något krav på obligatoriskt köp av Skandiaaktier inte gälla. Vidare anvisades SEK 950.000 att fördelas enligt styrelsens bestämmande bland styrelseledamöterna i samband med deras kommittéarbete. Särskild utredning Stämman beslutade att, i enlighet med ett av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds reviderat förslag, uppdra åt styrelsen att tillsätta en särskild utredning inom vissa särskilt angivna områden i syfte att återskapa förtroendet för Skandia. Nomineringskommitté Bolagsstämman beslutade att nomineringskommittén skall bestå av sex ledamöter enligt följande: · en representant för envar av de fyra största ägarna (ägargrupperna) i Skandia, att utses av respektive ägare (ägargrupp) · en representant för de små och medelstora aktieägarna i Skandia, att utses av Skandias Aktieägarförening eller motsvarande · en representant för försäkringstagarna i Skandia Liv, att utses av Stockholms Handelskammare Skandias styrelseordförande skall vara adjungerad till kommittén och sammankalla denna, medan representanten för den största ägaren (ägargruppen) skall vara ordförande i kommittén. Representanter för de största ägarna skall utses utifrån ägarförhållandena i Skandia i anslutning till att kvartalsrapporten för tredje kvartalet publiceras och i denna skall också anges vilka personer som utsetts att ingå i nomineringskommittén. Representanten för de små och medelstora aktieägarna skall utses vid samma tid. Mandatet för nomineringskommittén innefattar beredning och framläggande av förslag vad gäller: · val av stämmoordförande · styrelsens arvodering · antalet styrelseledamöter · val av styrelseledamöter · revisorernas arvodering · val av revisorer Utdelning Bolagsstämman beslutade att dela ut SEK 0,30 per aktie och att den 22 april 2003 skall vara avstämningsdag. Utdelning beräknas då komma att sändas ut från VPC den 25 april 2003. För ytterligare information: Odd Eiken, vVD Strategi & Kommunikation, telefon 08-788 28 80 Gunilla Svensson, pressekreterare, telefon 08-788 42 97 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar