DELÅRSRAPPORT januari - juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2004 Jämförelser exklusive verksamheter under avveckling ANDRA KVARTALET - Försäljningen ökade med 23 (12) procent i lokal valuta till 23,4 miljarder SEK. - Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 6 (5) procent i lokal valuta. - Resultat före skatt (enligt Årsredovisningslagen) förbättrades till 349 (-11) MSEK. - Resultat och avkastningsmått enligt embedded value-metoden: o Det operativa resultatet uppgick till 774 (671) MSEK. o Rörelseresultatet uppgick till 538 (1 034) MSEK. o Den beräknade vinstmarginalen för nyförsäljning för fondförsäkring uppgick till 17,8 procent jämfört med 16,5 procent under första kvartalet 2004. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 miljarder SEK jämfört med -1,1 miljarder SEK under första kvartalet 2004. FÖRSTA HALVÅRET - Försäljning och fonder under förvaltning: o Försäljningen ökade med 35 (8) procent i lokal valuta och uppgick till 48,7 miljarder SEK. o Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 13 (-2) procent i lokal valuta. o Fonder under förvaltning ökade till 361 miljarder SEK (309 miljarder SEK vid senaste årsskiftet). - Marknadspositionen har stärkts på många marknader. På den svenska marknaden har marknadspositionen däremot försvagats. En genomgripande översyn av verksamheten pågår (se vidare sidan 6). - Resultat enligt årsredovisningslagen: o Resultat före skatt ökade till 642 (61) MSEK. o Resultat per aktie uppgick till 0,54 (-0,05) SEK. - Resultat och avkastningsmått enligt embedded value-metoden: o Det operativa resultatet uppgick till 1 610 (1 102) MSEK. o Rörelseresultatet ökade till 1 855 (1 262) MSEK. o Den beräknade vinstmarginalen för nyförsäljning för fondförsäkring uppgick till 17,2 procent. Vinstmarginalen för helåret 2003 omräknat till nya antaganden uppgick till 19,6 procent. Marknader med en lägre vinstmarginal än genomsnittet visade en starkare tillväxt (se vidare avsnitt C). o Den operativa avkastningen före skatt på konsolideringskapitalet inom fondförsäkring ökade till 11,7 procent jämfört med 11,3 procent för helåret 2003 (exklusive engångseffekter). - Kassaflödet från den löpande verksamheten belastades, som tidigare meddelats, med utbetalningar av engångskaraktär på 0,8 miljarder SEK och uppgick till -1,4 (-1,0) miljarder SEK. - Koncernens finansiella ställning stärktes: o Konsolideringskapitalet ökade med 8 procent till 32,8 miljarder SEK. o Eget kapital ökade med 11 procent till 17,0 miljarder SEK. o Upplåningen minskade till 3,3 miljarder SEK (4,0 miljarder SEK vid senaste årsskiftet). o Försäljningen av If slutreglerades den 6 maj 2004, vilket innebar en likviditetsförbättring med 4,5 miljarder SEK. FÖRSTA HALVÅRET Inklusive verksamheter under avveckling Verksamheter under avveckling avser för 2004 den japanska verksamheten och för 2003 även den amerikanska verksamheten samt bankverksamheten i Schweiz. -Försäljningen till och med juni uppgick till 48 742 (47 815) MSEK, varav verksamheter under avveckling utgjorde - (11 896) MSEK. -Resultatet efter skatt (enligt Årsredovisningslagen) uppgick till 1 384 (84) MSEK. I resultatet ingår jämförelsestörande poster och resultat för verksamheter under avveckling med 833 (87) MSEK. Vinsten vid försäljningen av den japanska verksamheten uppgick till 833 MSEK. -Resultat per aktie uppgick till 1,35 (0,08) SEK. Frågor avseende delårsbokslutet besvaras av: Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 08-788 3720 Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643 Frågor avseende tvister i avsnitt F. besvaras av: Björn Björnsson, vice ordförande, telefon 08-788 25 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040812BIT21760/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar