Delårsrapport januari - mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2003 *) Den 1 maj 2003 meddelades att överenskommelsen med Prudential Financial, Inc. (US) som innebär att Prudential Financial förvärvar American Skandia nu har genomförts. För att bibehålla jämförbarhet avser samtliga uppgifter i delårsrapporten verksamheten exklusive USA, om ej annat anges. A. VERKSAMHETENS UTVECKLING * Försäljningen uppgick till 17 693 (19 036) MSEK. Försäljningsminskningen är till övervägande del hänförlig till valutakursförändringar * Försäljningen minskade i lokal valuta med endast 1 procent och nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 11 procent * Nettoinflödet i fonder under förvaltning uppgick till 10,0 (10,7) miljarder SEK B. RÖRELSERESULTAT (enligt embedded value-metoden) * Koncernens rörelseresultat enligt embedded value-metoden uppgick till 123 (560) MSEK. Negativa finansiella effekter ökade till - 283 (-120) MSEK * Vinstmarginalen för årets nytecknade affär för fondförsäkring ökade till 13,5 (13,1) procent C. RESULTATRÄKNING (enligt årsredovisningslagen) * Resultatet före skatt uppgick till 164 (474) MSEK * Vinst per aktie uppgick till 0,12 (0,29) SEK * Avkastningen på eget kapital var 17 (-2) procent. Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen 9 (-2) procent D. KASSAFLöDEN OCH BALANSRÄKNING * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 (0,4) miljarder SEK * Upplåningen inklusive USA minskade med 0,3 miljarder SEK till 9,3 miljarder SEK * Konsolideringskapitalet uppgick till 26 654 (27 033 vid senaste årsskiftet) MSEK * Eget kapital uppgick till 15 216 (15 238 vid senaste årsskiftet) MSEK *) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga avkastningsmått på eget kapital, konsolideringskapital och sysselsatt kapital per mars 2003 avser rullande 12-månaderstal. Samtliga jämförelsetal avser mars 2002 om inget annat anges. Stockholm den 20 maj 2003 Leif Victorin Verkställande direktör och koncernchef Eventuella frågor besvaras av: Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 08-788 3720 Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00670/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar