Delårsrapport januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 *) · Försäljningen uppgår till 107 (158) miljarder SEK · Nyförsäljningen av fondförsäkring minskade med 19 procent · Nyförsäljningen utanför USA ökade med 2 procent · Rörelseresultatet för kärnverksamheterna före finansiella effekter uppgick till 2 746 (4 149) MSEK · Rörelseresultatet per september var -5 701 (5 423) MSEK · Tillgångar under förvaltning minskade med 5 procent sedan årsskiftet till 939 miljarder SEK Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Den fortsatta nedgången på världens aktiemarknader och de tragiska händelserna i New York den 11 september har en betydande inverkan på försäkringsbranschen: många återförsäkrings- och försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkring drabbas av höga skadekostnader. Skandia har inga sådana åtaganden. Oron och osäkerheten på kapitalmarknaderna, speciellt i USA, har dock påverkat såväl Skandias försäljning och tillgångar under förvaltning, som många andra finansiella företags utveckling. Genom Skandias globala verksamhet har de värsta effekterna av den snabba nedgången på den amerikanska marknaden reducerats. Nyförsäljningen inom det viktiga produktsegmentet fondförsäkring har endast minskat med 19 procent jämfört med fjolåret som var Skandias bästa försäljningsår någonsin. På marknaderna utanför USA ökade försäljningen med 2 procent. Vår affärsmodell är en styrka i turbulenta tider. Vi har lanserat nya produkter, inte minst i USA, och utökat vår distributionskraft på flera marknader. Betydande produktinvesteringar har gjorts inför ytterligare lanseringar under återstående delen av året. Allt detta, och genom ett positivt resultat i den löpande verksamheten, gör att koncernens eget kapital liksom konsolideringskapitalet har ökat jämfört med för ett år sedan. Det systematiska förädlingsarbetet i vår affärsverksamhet, produktutveckling och distributionskraft skapar goda möjligheter för framtiden. SAMMANFATTNING Koncernens rörelseresultat uppgick till -5 701 (5 423) MSEK och avkastningen på koncernens justerade konsolideringskapital, efter skatt, uppgick på rullande tolvmånadersbasis till -4 procent (21 procent för helåret 2000). *) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital per september 2001 avser rullande 12-månaderstal. Samtliga jämförelsetal avser september 2000 om inget annat anges. Börsnedgången under årets första nio månader och i synnerhet under tredje kvartalet har haft en negativ påverkan på både försäljning, tillgångar under förvaltning och resultat. Dessutom var börserna i USA stängda under närmare en vecka i september vilket innebar att ingen handel bedrevs i fonder innehållande amerikanska aktier. Även efter att börserna öppnat var handeln låg. Placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna. Skandia har därför ingen direkt placerings- eller marknadsrisk. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida intäkter. Som en följd av detta uppgick de negativa finansiella effekterna i resultatet till -7,4 (+1,2) miljarder SEK, varav -4,3 miljarder SEK uppstod i tredje kvartalet. Försäljningen av engångsbetalda produkter påverkas mest av börsklimatet. Försäljningen inom fondförsäkring minskade under årets nio första månader med 34 procent till 72 (109) miljarder SEK. Nyförsäljningen minskade däremot endast med 19 procent tack vare en stark utveckling av produkter med årliga premier. Utanför USA ökade nyförsäljningen med 2 procent. Försäljningen av fondsparande minskade till 28 (44) miljarder SEK. Resultatet från nytecknad fondförsäkringsaffär minskade till 1 112 (1 912) MSEK. Vinstmarginalen påverkades negativt då lägre volymer ger upphov till en försämrad kostnadstäckning. Denna utveckling medför en kontinuerlig anpassning av kostnadsnivån. Samtidigt intensifieras produktutvecklingen ytterligare. För kärnverksamheterna var rörelseresultatet före finansiella effekter 2 746 (4 149) MSEK och avkastningen på konsolideringskapitalet före skatt och finansiella effekter var 14 procent på rullande tolvmånadersbasis (20 procent för helåret 2000). Skandias andel av Ifs's resultat uppgick till -1 015 (-200) MSEK. Försämringen beror på ett försämrat investeringsresultat. Tillgångar under förvaltning minskade trots börsnedgången endast med 5 procent sedan årsskiftet, genom ett positivt nettoinflöde. Tillgångarna uppgick till 939 miljarder SEK (992 miljarder SEK vid senaste årsskifte). Koncernens konsolideringskapital ökade med 3 procent under de senaste tolv månaderna och eget kapital med 7 procent. FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Marknad och försäljning Fondförsäkring Genom geografisk diversifiering reduceras påverkan av enskilda marknaders utveckling. Nyförsäljningen ökade under årets första nio månader med 2 procent utanför USA (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier). Tack vare fokusering på pensionsprodukter, ökade nyförsäljningen med årlig premie med 28 procent. Mätt i nyförsäljning representerar marknaderna i USA, Storbritannien och Sverige mellan 24 och 33 procent var och New Markets ökade från 10 procent till 14 procent av totalen. Försäljningen i USA består främst av engångsbetalda försäkringar som starkt påverkas av börsnedgången. Nyförsäljningen minskade med 55 procent i lokal valuta. Nya produkter har lanserats med framgång under perioden. I Storbritannien minskade nyförsäljningen med 14 procent i lokal valuta. En minskning av engångsbetalda försäkringar med 34 procent uppvägdes däremot till stor del av en ökning av försäkringar med årlig premie med 27 procent, framför allt pensionsförsäkringar. Nyförsäljningen i Sverige ökade med 9 procent, tack vare framgångsrik försäljning av pensionsprodukter, framför allt inom segmentet kollektiva pensioner. Inom New Markets ökade nyförsäljningen med 13 procent. I Tyskland ökade nyförsäljningen med 51 procent i lokal valuta samtidigt som marknadspositionen förstärks. Ett antal nya distributionsavtal har tecknats. I Japan fortsätter försäljningsframgångarna, bland annat demonstrerat av en 53 procentig ökning av nyförsäljningen. Försäljningen i Italien och Danmark påverkades negativt av turbulensen på aktiemarknaderna, men däremot ökade försäljningen både i Österrike och Schweiz. Försäljningen i Spanien visade en återhämtning under tredje kvartalet. Tillgångar under förvaltning minskade sedan årsskiftet med 8 procent till 460 miljarder SEK. Utbetalningar till försäkringstagare ligger väl inom gjorda antaganden och uppgick föregående år till 9,5 procent, uttryckt i procent av tillgångar under förvaltning vid årets början. Motsvarande tal på rullande tolvmånadersbasis uppgick per den 30 september 2001 till 8,7 procent. Därav svarar annullationer för 7,4 procentenheter, jämfört med 8,0 procentenheter för år 2000. Fondsparandeprodukter Försäljningen påverkades starkt av börsnedgången och minskade till 27 856 (43 509) MSEK. I USA var försäljningen 1 666 (3 303) MUSD och i Storbritannien 440 (762) MGBP. Nettoinflödet uppgick till 10 957 MSEK och var positivt även tredje kvartalet med 1 783 MSEK. Tyskland uppvisar fortsatt kraftigt ökade försäljningsvolymer. Tillgångar under förvaltning minskade under året endast med 3 procent trots en nedgång under tredje kvartalet med 12 procent till 105 miljarder SEK. Rörelseresultat och lönsamhet Fondförsäkring Placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna. Skandia har därför ingen direkt placerings- eller marknadsrisk. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida avgifter. I känslighetsanalysen i halvårsrapporten beskrivs att en procents ökning/minskning på aktiemarknaden påverkar resultatet med +/- 213 MSEK. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna under första halvåret innebar att utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick till minus 15 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 3,0 procent. Den negativa utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick under tredje kvartalet till 19 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 1,5 procent. Som en följd av detta uppgick de negativa finansiella effekterna till -7,4 (+1,2) miljarder kronor, varav -4,3 miljarder kronor uppstod i tredje kvartalet. De negativa finansiella effekterna i rörelseresultatet är främst orsakade av börsutvecklingens påverkan på nuvärdet av framtida avgifter jämfört med Skandias antaganden om fondtillväxt om cirka 6 procent per år. Fondförsäkringsverksamheten är dock långsiktig och ovanstående resultateffekt kommer därför vara bestående endast under förutsättning att aktiemarknaderna inte återhämtar sig. Rörelseresultatet före finansiella effekter var under årets första nio månader 2 962 (4 412) MSEK. Resultatet påverkades indirekt av börsnedgången genom minskade försäljningsvolymer. Resultatet från årets nytecknade affär minskade därigenom till 1 112 (1 912) MSEK, men även vinstmarginalen påverkades negativt. Lägre volymer ger upphov till en försämrad kostnadstäckning, vilket är förklaringen till marginalminskningen från 10,0 procent under första halvåret till 9,6 procent under årets första nio månader. På ett antal marknader vidtas åtgärder för att anpassa kostnadsnivån och därigenom förbättra marginalerna. Utfall jämfört med operativa antaganden samt förändring i operativa antaganden minskade sammantaget något under tredje kvartalet. Lägre annullationer uppvägdes bland annat av ett sämre utfall avseende dödlighetsantaganden. Över tiden bör dessa resultatposter inte ge någon väsentlig påverkan på rörelseresultatet. Fondsparandeprodukter Den negativa resultatutvecklingen beror på en minskning av tillgångar under förvaltning under tredje kvartalet efter börsnedgången samt betydande investeringar i infrastruktur och ny produktutveckling. Resultatet uppgick till -10 (53) MSEK. Livförsäkring Resultatet uppgick till 86 (29) MSEK. Avkastning på konsolideringskapital, försäkrings- och sparandeprodukter Avkastningen på justerat konsolideringskapital före finansiella effekter och efter schablonskatt uppgick till 13 (22) procent på rullande tolvmånadersbasis. Asset Management Tillgångar under förvaltning hänförliga till förvaltningsuppdrag från företag inom Skandiakoncernen, externa kunder och fondförvaltning uppgick till 341 miljarder SEK (361 miljarder SEK vid senaste årsskifte). I tillgångar under förvaltning ingår förvaltade fondtillgångar med 36 miljarder SEK (37 miljarder SEK vid senaste årsskifte). Skandia Asset Management har en god tillväxt inom diskretionär förvaltning. Intäkter från förvaltningen är delvis volymberoende och delvis resultatbaserade, där de sistnämnda slutligen har fastställts i förhållande till uppnådd årlig avkastning. Resultatet uppgick till 66 (78) MSEK efter räntekostnader och goodwillavskrivning. Kapitalavkastning Moderbolagets placeringstillgångar uppgick till 3,4 miljarder SEK. Avkastningen på dessa tillgångar uppgick till 16 (332) MSEK. Verksamheter SkandiaBanken SkandiaBankens resultat var 33 (59) MSEK. Resultatet belastades med kostnader för IT-investeringar och ökad marknadsföring i samband med etableringar på nya marknader. Inlåningsvolymen i SkandiaBanken ökade till 28,8 miljarder SEK. Det totala antalet kunder uppgick till 575 000, en ökning med 44 procent sedan årsskiftet, inklusive 30 000 kunder från förvärvet av Din Bank AS i Danmark. Antalet internetkunder har ökat med 103 procent till 290 000. Skandia Netline Skandia Netline tillhandahåller produkter inom områdena Sjuk och Hälsa, Gruppförsäkring, Pensionsadministration och "knowledge management". Resultatet belastades med kostnader för produktutveckling. Resultatet minskade till -2 (39) MSEK. Skandia Marknad Skandia Marknad distribuerar spar- och försäkringsprodukter för Skandia och If på de svenska, danska och norska marknaderna. Resultatet uppgick till 22 (59) MSEK och har belastats med kostnader för investeringar i verksamhetens expansion, i framför allt Norge. Övriga bolag Rörelseresultatet för övriga bolag i koncernen uppgick till -96 (17) MSEK. Resultatet har belastats med cirka 120 MSEK i utvecklingskostnader för bankverksamhet i Schweiz, för vilken licens erhölls i juli. KONCERNENS KOSTNADER Koncernens kostnader omfattar förvaltnings- och strukturkostnader samt avskrivning av goodwill. VALUTAKURSEFFEKTER Genom omräkning till högre genomsnittliga valutakurser jämfört med föregående år ökade försäljningen med 10 298 MSEK och rörelseresultatet för koncernen minskade med 715 MSEK. Balansomslutningen ökade med 52 miljarder SEK sedan årsskiftet. SKADEFÖRSÄKRING Skandia äger 56 procent av det nordiska skadeförsäkringsaktiebolaget If. Skandias andel av Ifs's resultat uppgår till -1 015 (-200) MSEK. Kapitalavkastningen påverkades negativt av den fortsatta nedgången på aktiemarknaderna. Kassaflödet har utvecklats positivt medan det tekniska resultatet försämrades under tredje kvartalet framförallt beroende på en ökad skadefrekvens. Under andra kvartalet meddelades att ett avtal har träffats med Sampo innebärande att Sampos skadeförsäkringsverksamhet kommer att fusioneras till If. Affären var villkorad av att Sampo förvärvar norska Storebrand. I september tog Sampo tillbaka budet på Storebrand. Samtal med Sampo fortsätter dock angående en överföring av dess skadeförsäkringsaffär till If. BALANSRÄKNING OCH KONSOLIDERINGSKAPITAL Balansomslutningen minskade med 28,5 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskifte, till 560,7 miljarder SEK. Fondförsäkring och fondsparande svarar för en minskning med 40,5 miljarder SEK. Upplåningen inklusive moderbolagets förlagslån ökade med 3,2 miljarder SEK (varav valutakurseffekt om 0,8 miljarder SEK) till 12,3 miljarder SEK. Likviditeten och finansieringsförmågan är god. En ny kreditfacilitet på 500 MUSD och med en löptid på fem år tecknades den 20 juli 2001 och ersätter en befintlig facilitet på 350 MUSD. Beviljade outnyttjade lånefaciliteter uppgår till 13 miljarder SEK, vilket överstiger den totala utestående upplåningen. Konsolideringskapitalet uppgick till 34 920 MSEK (37 031 MSEK vid senaste årsskifte). Sysselsatt kapital i koncernen, som förutom av konsolideringskapitalet består av upplåning för finansiering av investeringar i dotterbolag, uppgick till 46,7 (45,6) miljarder SEK. Av dessa medel avser 42,6 (41,4) miljarder SEK kärnverksamheten medan 4,1 miljarder SEK avser finansiering av Skandias andel av skadeförsäkrings verksamheten i If. Stockholm den 1 november 2001 Lars-Eric Petersson Verkställande direktör och koncernchef Eventuella frågor besvaras av: Ulf Spång, finansdirektör, telefon 08-788 2905 Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643 Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisning 2000. Kommande ekonomiska rapporter från Skandia: 13 november 2001, försäljning oktober 13 februari 2002, bokslutskommuniké 2001 Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: www.skandia.se och www.skandia.com. På Skandias hemsidor finns även länkar över Internet till Telefonkonferensen torsdagen den 1 november 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00010/bit0001.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar