Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT januari - september 2002 *) För perioden januari-september · God solvensposition genom begränsad exponering mot garanterade förpliktelser · Upplåningen minskade med 6,2 miljarder SEK och likviditeten är god · Koncernens rörelseresultat för perioden var -2 309 (-4 686) miljarder SEK · Konsolideringskapitalet uppgick till 34,5 (34,9) miljarder SEK För tredje kvartalet · Vinstmarginalen för fondförsäkring ökade med 2,2 procentenheter jämfört med andra kvartalet, och uppgick till 11,9% · Försäljningen för tredje kvartalet ökade med 3% jämfört med samma period föregående år · Det operativa resultatet för tredje kvartalet uppgick till 44 (604) MSEK · Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -2 669 (-3738) MSEK KOMMENTAR AV LARS-ERIC PETERSSON, VERKSTäLLANDE DIREKTöR OCH KONCERNCHEF VI HAR UNDER DEN SENASTE TIDEN SETT EN NEDGåNG På VäRLDENS BöRSER SOM BARA KAN JäMFöRAS MED 1930-TALET. DET PåVERKAR ALLA FöRETAG SOM ARBETAR MED SPARPRODUKTER NEGATIVT OCH SKANDIA äR INGET UNDANTAG. UNDER DE FöRSTA NIO MåNADERNA I åR HAR VI EMELLERTID GJORT BETYDANDE INSATSER FöR ATT FöRSTäRKA VåR FINANSIELLA STäLLNING OCH VåR MARKNADSPOSITION, ENLIGT FöLJANDE: · VINSTMARGINALEN FöR FONDFöRSäKRING öKADE TILL 11,9% UNDER TREDJE KVARTALET · Koncernen begränsar aktivt sin exponering mot garanterade produkter i produktsortimentet världen över, vilket skiljer oss från övriga marknaden · Vi har av försiktighetsskäl förstärkt värderingen av förutbetalda anskaffningskostnader i den amerikanska verksamheten · Kapitalbasen i den amerikanska verksamheten har stärkts med 255 MUSD, för att placera American Skandia i den bästa kategorin när det gäller riskkapital för livförsäkringsbolag på den amerikanska marknaden · Moderbolaget blir rörelsedrivande, genom en överflyttning av den svenska fondförsäkringsportföljen till moderbolaget. Detta stärker koncernens rating · Koncernens kassaflöde för de första nio månaderna 2002 har förbättrats. Omfattande kostnadsbesparingsprogram i samtliga enheter kommer, allt annat lika, att bidra till en ökning av rörelseresultatet för 2003 med cirka en miljard SEK. *) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Försäkringsaktieb Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. olaget Skandia Samtliga avkastningsmått på eget kapital, (publ) konsolideringskapital och sysselsatt kapital Säte: Stockholm per september 2002 avser rullande 12- Org.nr: 502017- månaderstal. Samtliga jämförelsetal avser 3083 september 2001 om inget annat anges. Trots den kraftiga nedgången på finansmarknaderna runtom i världen är Skandias framtidsutsikter fortsatt goda. Vi driver vår affär med målet att leverera ökat värde för aktieägarna även om nuvarande marknadssituation kvarstår ännu en tid. SAMMANFATTNING Den fortsatta osäkerheten och nedgången på världens aktiemarknader påverkar både försäkringsbranschen i sin helhet och efterfrågan på långsiktigt sparande. Försäljningen inom fondförsäkring utanför USA var oförändrad och uppgick till 40,6 (40,7) miljarder SEK. Den amerikanska försäljningen domineras av engångsbetalda produkter, som i större utsträckning påverkas av börsnedgången. Den sammanlagda försäljningen minskade därför till 92,3 (104,1) miljarder SEK. För tredje kvartalet ökade dock den sammanlagda försäljningen med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Vinstmarginalen ökade till 10,1 (9,6) procent och visar en uppgång för fjärde kvartalet i rad, främst beroende på kostnadsminskningar. Försäljningen av fondsparandeprodukter minskade med 22 procent till 21,7 miljarder SEK. Fonder under förvaltning har minskat med 22 procent sedan årsskiftet, till 487,7 miljarder SEK, varav 8 procentenheter är hänförligt till en omräkning till lägre valutakurser. Under perioden visar MSCI världsindex en nedgång med 26 procent. Nettoflödet i fonder under förvaltning var fortsatt positivt med 33,9 miljarder SEK. Under de senaste två åren har kostnadsbesparingar i USA om cirka 800 MSEK genomförts och antalet anställda har minskat med cirka 450 tjänster. Därutöver pågår en löpande genomgång av kostnadsnivån i samtliga enheter vilket beräknas medföra ytterligare kostnadsminskningar med 1 200 MSEK under 2003. Koncernens operativa resultat minskade till 1 389 (2 746) MSEK. Resultatminskningen förklaras av börsnedgången och lägre försäljningsvolymer men även av förändringar i kundernas sparbeteende i riktning mot en lägre exponering mot aktiemarknaden. Kapitalavkastningen har ökat trots börsnedgångar, vilket är ett uttryck för koncernens begränsade riskexponering i detta avseende. Den operativa avkastningen på konsolideringskapitalet uppgick till 8 (13) procent. Rörelseresultatet, vilket inkluderar finansiella effekter och jämförelsestörande poster, uppgick till -2 309 (-4 686) MSEK. De finansiella effekterna, hänförliga till kapitalmarknadernas utveckling, var negativa under perioden med -5,7 miljarder SEK. Under andra kvartalet slutfördes försäljningen av Skandia Asset Management vilket medförde en vinst på 2,0 miljarder SEK. Ytterligare fokusering på kapitaleffektivitet och cash management har gett positiva effekter. Koncernens finansiella ställning är god liksom likviditeten. Kassaflödet har förbättrats jämfört med föregående år. Likvida medel ökade under tredje kvartalet med 0,9 miljarder SEK. Solvenskapitalet, i koncernen såväl som i dotterbolagen, är mer än tillräckligt. Upplåningen minskade med 6,2 miljarder SEK jämfört med senaste årsskiftet. Den fortsatt kraftiga nedgången på aktiemarknaden under tredje kvartalet påverkar den framtida intjäningsförmågan negativt i form av lägre avgifter och högre kostnader för garanterade förpliktelser vid dödsfall. Skandia har beslutat att skriva ner förutbetalda anskaffningskostnader i den amerikanska verksamheten med 1 279 MSEK under tredje kvartalet. Denna nedskrivning hänför sig till en sänkning av den årliga fondtillväxten till 8 procent för kommande år. Anpassningen påverkar resultatet efter skatt samt eget kapital med 831 MSEK. Däremot har nedskrivningen inte någon påverkan på rörelseresultatet, konsolideringskapitalet eller kassaflödet. Den har heller ingen påverkan på kapitalbehovet i den amerikanska verksamheten. FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Marknad och försäljning Fondförsäkring För fondförsäkring var försäljningen utanför USA oförändrad jämfört med september 2001. Nyförsäljningen minskade med 17 procent (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier). Inom den brittiska verksamheten har försäljningen stabiliserats. Försäljningen minskade med 5 procent i lokal valuta, främst på grund av svaga marknadsförutsättningar. Försäljningen för tredje kvartalet ökade dock med 13 procent i lokal valuta jämfört med tredje kvartalet 2001. Nyförsäljningen minskade med 12 procent i lokal valuta, men endast med 4 procent för tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2001. Försäljningen i Sverige minskade med 7 procent. Skandia är marknadsledande och enligt den senaste tillgängliga statistiken ökade marknadsandelen ytterligare under första halvåret 2002 och uppgår till 33 procent. Nyförsäljningen minskade med 32 procent, vilket främst förklaras av ett betydande inflöde hänförligt till enskilda avtal inom segmentet kollektiva pensioner under samma period föregående år. I Tyskland ökade försäljningen med 19 procent i lokal valuta. Försäljningen består enbart av produkter med årlig premie som bidrar till en stabil utveckling. I Japan uppnådde försäljningen rekordnivåer och ökade med 335 procent i lokal valuta. Skandia öppnade i slutet av juni verksamhet i Frankrike. Försäljningen i USA minskade med 10 procent i lokal valuta. Marknaden och kundernas beteende har påverkats negativt av de senaste två årens börsnedgång. Sedan tredje kvartalet 2001 har försäljningen stabiliserats och för tredje kvartalet 2002 är försäljningen 13 procent högre jämfört med samma period förra året. Marknadsandelen har successivt ökat och uppgick under tredje kvartalet till 3,3 procent. Annullationer ökade i den amerikanska verksamheten på rullande 12- månadersbasis till 12,6 procent av tillgångar under förvaltning (9,2 procent vid senaste årsskiftet). Annullationer ökade i USA under tredje kvartalet på grund av det rådande marknadsläget som har medfört att kunderna minskar sin exponering mot aktiemarknaden. Utbetalningar till försäkringstagare uppgick för koncernen utanför USA på rullande 12-månadersbasis till 9,1 procent av tillgångar under förvaltning (7,7 procent vid senaste årsskiftet). Därav svarar annullationer för 7,2 procentenheter, jämfört med 6,0 procentenheter vid senaste årsskiftet. Den procentuella uppgången förklaras av en nedgång i fondvärden. Fondsparandeprodukter Jämfört med samma period förra året minskade försäljningen med 22 procent till 21,7 miljarder SEK. För tredje kvartalet var försäljningen 12 procent lägre än samma period förra året. I USA minskade försäljningen med 49 procent i lokal valuta. I Storbritannien ökade försäljningen däremot med 12 procent. Försäljningen på den tyska marknaden visar en fortsatt stark utveckling och ökade med 69 procent i lokal valuta. Livförsäkring Försäljningen av traditionell livförsäkring, främst hänförlig till den spanska verksamheten, ökar något. Tillgångar under förvaltning minskade däremot till 13,9 miljarder SEK jämfört med 15,4 miljarder SEK vid senaste årsskiftet. Resultat och lönsamhet Fondförsäkring Kostnadsbesparande åtgärder samt en underliggande god lönsamhet i produkterna gör att resultatet från nytecknad affär under tredje kvartalet var det högsta under de senaste fem kvartalen. Resultatet från årets nytecknade affär var däremot något lägre än föregående år beroende på lägre försäljningsvolymer. Vinstmarginalen uppgick till 10,1 (9,6) procent och har ökat på de flesta marknaderna. I Storbritannien stärktes marginalen under perioden tack vare god kostnadskontroll och en förbättrad produktmix. I Sverige var vinstmarginalen fortsatt på en god nivå. I USA bidrar det nya produktutbudet samt kostnadsbesparingar positivt till marginalutvecklingen och vinstmarginalen ökade för fjärde kvartalet i rad. Även för övriga marknader ökade marginalen sammantaget jämfört med föregående år. Verksamheten i Japan visar nu en positiv vinstmarginal tack vare en stark försäljningsökning. Det operativa resultatet minskade till 2 042 (2 962) MSEK. Nedgången och osäkerheten på de finansiella marknaderna har haft en negativ påverkan på kundernas sparbeteende. Detta har givit upphov till en ökning av annullationer i USA under tredje kvartalet, vilket är den främsta förklaringen till ett försämrat utfall jämfört med tidigare gjorda antaganden. En ändring i placeringspolicyn mot en ännu lägre placeringsrisk förväntas leda till en något lägre framtida kapitalavkastning, framförallt i USA. Nuvärdet av detta har belastat förändringar i operativa antaganden. Fondsparandeprodukter Resultatet uppgick till -236 (-10) MSEK. Satsningen på fondsparande är på de flesta marknaderna i ett uppbyggnadsskede vilket medför utvecklingskostnader. Resultatförsämringen förklaras även av börsnedgången, som medförde lägre avgifter på fonder under förvaltning. Livförsäkring För livförsäkring uppgick resultatet till 114 (86) MSEK. VERKSAMHETER Resultatet för SkandiaBanken minskade till 17 (55) MSEK. Det är bl a kostnader för marknadsföring i Danmark som har påverkat resultatutvecklingen. Det åtgärdsprogram som pågår bedöms leda till resultatförbättringar om cirka 300 MSEK. Antalet bankkunder ökade under perioden med 122 000 till 1 243 000. Resultatet som genererades från koncernens treasuryverksamhet ökade, liksom koncernens kapitalavkastning. Resultatet för Verksamheter belastades med kostnader för Global Business Development, som är koncernens enhet för affärsutveckling, samt med etableringskostnader för bankverksamheten i Schweiz. Banken startade sin verksamhet under augusti månad. Det operativa resultatet för Bankhall, distributionsnätverket i Storbritannien, uppgick till 62 MSEK, före goodwillavskrivningar om 100 MSEK. Koncernens kostnader Koncernens kostnader omfattar förvaltnings- och strukturkostnader. Fortsatta anpassningar till rådande marknadsförutsättningar gav upphov till ökade strukturkostnader. Ytterligare anpassningar av koncernens organisation sker kontinuerligt vilket kommer att leda till fortsatta kostnadsbesparingar. Goodwillavskrivningar har från 2002 hänförts till respektive verksamhetsområde. VALUTAKURSEFFEKTER Försäljningen påverkades negativt med 2 682 MSEK och rörelseresultatet positivt med 199 MSEK. Balansomslutningen minskade med 56 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskiftet, på grund av valutakursförändringar. BALANSRÄKNING OCH KONSOLIDERINGSKAPITAL Under första kvartalet genomfördes i Storbritannien förvärvet av Bankhall, som är ett nätverk av oberoende distributörer. Detta medförde en ökning av goodwill med 3,0 miljarder SEK. Genom försäljningen av Skandia Asset Management minskade goodwill med 1,0 miljarder SEK. Beslut har fattats om att försäkringsbeståndet i SkandiaLink Livförsäkringsaktiebolag skall överlåtas till moderbolaget, Försäkringsaktiebolaget Skandia. Därmed kommer moderbolaget åter att vara rörelsedrivande med samma verksamhetsinriktning som koncernen i övrigt. Med hänsyn till överlåtelsen har Standard & Poor's ändrat utsikten för Skandias lånerating från negativ till positiv. Standard & Poor's har meddelat att detta kan innebära en uppgradering av Skandias s.k. long-term counterparty credit rating från triple-'B' till single- 'A'-minus. Skandia äger numera 19 procent av If, vilket innebär att If inte längre redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I och med detta ingår Ifs löpande resultat inte längre i Skandias resultat. Under tredje kvartalet lämnades ett kapitaltillskott på 0,2 miljarder SEK. Skandia gör kontinuerligt en marknadsvärdering av innehavet i If, vilket redovisas i balansräkningen som en placeringstillgång till ett värde av 3,0 miljarder SEK. Upplåningen minskade och likviditeten är god. Ovillkorade, outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 11,8 miljarder SEK jämfört med 9,4 miljarder SEK vid årsskiftet. Konsolideringskapitalet uppgick till 34,5 miljarder SEK (37,2 miljarder SEK vid senaste årsskiftet). Eget kapital uppgick till 20,1 miljarder SEK jämfört med 20,5 miljarder SEK vid senaste årsskiftet. Eget kapital i koncernen har sedan 1999, dvs innan börsnedgången påbörjades, ökat med 2,0 miljarder SEK. Riskexponering och solvenskapital För att understryka betydelsen av dotterbolaget American Skandia och dess ställning inom koncernen, lämnades under tredje kvartalet ett kapitaltillskott till bolaget om 255 MUSD. Denna förstärkning gjordes genom en konvertering av interna lån om 135 MUSD till eget kapital samt genom ett kapitaltillskott på 120 MUSD. I och med detta kapitaltillskott till American Skandia Life Assurance Corporation höjs riskkapitalet (Risk Based Capital, RBC) till en nivå som motsvarar 643 procent enligt National Association of Insurance Commissioners etablerade riktlinjer. American Skandia Life Assurance Corporation hamnar därmed i den högsta kategorin av kapitalriktlinjer för livförsäkringsbolag som används av de viktiga ratinginstituten. Skandia har en restriktiv placerings- och riskpolicy. Exponeringen mot kreditförluster i den egna obligationsportföljen är därför väsentligt begränsad. Likaså är andelen aktier och aktiefonder i portföljen mycket låg. I en nedåtgående aktiemarknad ökar vanligtvis behovet av risk- och solvenskapital i försäkringsverksamheten. Skandia har dock medvetet begränsat risktagandet inom försäkringsverksamheten avseende garanterade förpliktelser samtidigt som placeringsrisken är låg. Skandias garantier avseende dödsfallsrisker på den amerikanska marknaden är exempelvis betydligt lägre än vad som i allmänhet erbjuds på marknaden. Produkter med garanterad avkastning ingår inte i vårt produktsortiment. Skandias kapacitet att vid behov förse verksamheterna med ytterligare solvenskapital och finansiering är god. Upplåning och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades jämfört med föregående år. Börsnedgången innebär lägre inkomster i form av avgifter, men detta motverkades av kostnadsbesparande åtgärder samt lägre anskaffningskostnader. Kassaflödet belastades med cirka 0,5 miljarder SEK för satsningar i nystartade verksamheter. I den amerikanska verksamheten var kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 0,1 miljarder SEK. Upplåningen minskade med 6,2 miljarder SEK jämfört med senaste årsskiftet, främst genom återbetalning av lån med 5,4 miljarder SEK, men även på grund av valutakurseffekter om 0,8 miljarder SEK. Upplåningen är därmed i nivå med mars 2000. Förlagslån om 850 MSEK har upptagits vilket, liksom återbetalningen av lån, har bidragit till en förbättring av koncernens skuldsättningsgrad. Nettoflödet från förvärv samt avyttringar av verksamheter var positivt med 2,0 miljarder SEK. Stockholm den 30 oktober 2002 Lars-Eric Petersson Verkställande direktör och koncernchef Eventuella frågor besvaras av: Jan Erik Back, ekonomidirektör, telefon 08-788 3720 Michael Wolf, finansdirektör, telefon 08-788 4559 Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643 Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20. Delårsrapporten har, förutom en anpassning till nya redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft den 1 januari 2002, upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisning 2001. De nya rekommendationerna har ej haft någon materiell påverkan på koncernens resultat- och balansräkning. Kommande ekonomiska rapporter från Skandia: 13 november 2002, försäljning oktober 12 februari 2003, bokslutskommuniké 2002 Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: www.skandia.com. På Skandias hemsida finns även länkar över Internet till telefonkonferensen onsdagen den 30 oktober 2002. Utöver delårsrapporten publicerar Skandia dokumentet Financial Supplement Q3 2002 på www.skandia.com under Investor Relations/Rapporter och evenemang/Delårsrapporter. KONCERNÖVERSIKT Rullande 12-mån-tal 2002 2001 2002 2001 2001 2002 MSEK sept. sept. kv 3 kv 3 dec. sept. Försäljning Fondförsäkring 67 448 71 794 22 112 20 522 93 502 89 156 Fondsparande 21 672 27 856 6 201 7 031 34 831 28 647 Livförsäkring 928 895 408 238 1 276 1 309 Direktförsäljning 1 919 3 203 591 587 3 781 2 497 fonder (1) Verksamheter 339 308 95 93 414 445 Summa försäljning 92 306 104 056 29 407 28 471 133 804 122 054 Resultatsammandrag Fondförsäkring 2 042 2 962 305 736 4 341 3 421 Fondsparande -236 -10 -89 -42 -28 -254 Livförsäkring 114 86 35 28 111 139 Verksamheter -141 44 -85 6 41 -144 Koncernens -390 -336 -122 -124 -469 -523 kostnader Operativt resultat 1 389 2 746 44 604 3 996 2 639 Finansiella -5 714 -7 432 -2 713 -4 342 -5 085 -3 367 effekter fondförsäkring Jämförelsestörande 2 016 - - - - 2 016 poster Rörelseresultat (2) -2 309 -4 686 -2 669 -3 738 -1 089 1 288 Tillgångar under 780 939 953 förvaltning, MSEK 1 000 Fonder under 488 571 623 förvaltning, MSEK 1 000 Konsolideringskapit 35 35 37 al, MSEK 1 000 (3) Eget kapital, 20 21 21 MSEK 1 000 Balansomslutning, 499 561 611 MSEK 1 000 Operativ avkastning 8 13 12 på konsolideringskapit al, % (3),(4) Avkastning på 4 1 2 justerat konsolideringskapit al, % (3) (4) Avkastning på eget 2 6 0 kapital, % (3) (4) Data per aktie Rörelseresultat per -2,25 -4,58 -2,61 -3,65 -1,06 aktie före utspädning, kr Vinst per aktie 0,20 -0,22 -1,42 -0,50 -0,05 före utspädning, kr (3) Vinst per aktie 0,20 -0,22 -1,42 -0,50 -0,05 efter utspädning, kr (3),(5) Konsolideringskapit 33,74 34,12 36,38 al per aktie, kr Eget kapital per 19,61 20,07 20,07 aktie, kr (1) Direktförsäljning fonder avseende 2001 har omarbetats på grund av försäljningen av Skandia Asset Management (SAM). (2) Innehavet av If uppgår numera till 19 %, vilket innebär att If inte längre redovisas enligt kapitalandelsmetoden. För att erhålla jämförbarhet har även tidigare perioder justerats för detta. Resultatandel för If för dessa perioder uppgick till -1 015 MSEK per 0109, - 1 015 MSEK per 0112 och -654 MSEK Kv 3 2001. För nyckeltalet rörelseresultat per aktie motsvarar detta -1.00 kr per 0109, - 1,00 kr per 0112 och -0.64 kr Kv 3 2001. (3) För definitioner se sidan 20. (4) Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital avser rullande12-månaderstal. (5) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 beräknas effekten av utspädning om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. KONCERNÖVERSIKT - KVARTALSVIS 2002 2002 2002 2001 2001 MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Försäljning Fondförsäkring 22 112 23 051 22 285 21 708 20 522 Fondsparande 6 201 8 243 7 228 6 975 7 031 Livförsäkring 408 273 247 381 238 Direktförsäljning fonder 591 264 1 064 578 587 Verksamheter 95 118 126 106 93 Summa försäljning 29 407 31 949 30 950 29 748 28 471 Total årlig nyförsäljning, 2 980 3 338 3 339 3 432 3 129 Fondförsäkring 1) Resultatsammandrag Fondförsäkring 305 782 955 1 379 736 Fondsparande -89 -89 -58 -18 -42 Livförsäkring 35 20 59 25 28 Verksamheter -85 -69 13 -3 6 Koncernens kostnader -122 -159 -109 -133 -124 Operativt resultat 44 485 860 1 250 604 Finansiella effekter -2 713 -2 311 -690 2 347 -4 342 fondförsäkring Jämförelsestörande poster - 2 016 - - - Rörelseresultat -2 669 190 170 3 597 -3 738 1) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. FÖRÄNDRING FONDER UNDER FÖRVALTING FONDFÖRSÄKRING 2002 % av 2001 % av tillgångar tillgångar MSEK 9 mån vid årets 12 mån vid årets början början Fondförsäkring vid årets 503 671 500 993 början Försäljning 67 448 13,4% 93 502 18,7% Uttag -39 717 -7,9% -49 010 -9,8% Värdeförändringar -95 278 -18,9% -85 472 -17,1% Valutaeffekter -39 071 -7,8% 43 658 8,7% Fondförsäkring vid 397 053 -21,2% 503 671 + 0,5% periodens slut FONDSPARANDE 2002 % av 2001 % av tillgångar tillgångar MSEK 9 mån vid årets 12 mån vid årets början början Fondsparande vid årets 113 268 107 591 början Försäljning 21 672 19,1% 34 831 32,4% Uttag -15 535 -13,7% -21 837 -20,3% Värdeförändringar -23 021 -20,3% -16 910 -15,7% Valutaeffekter -10 701 -9,4% 9 593 8,9% Fondsparande vid 85 683 -24,4% 113 268 + 5,3% periodens slut TOTALT FONDER UNDER FÖRVALTNING 2002 2001 MSEK 9 mån 12 mån Fondförsäkring 397 053 503 671 Fondsparande 85 683 113 268 Direktdistribuerade 4 980 6 284 fonder Fonder under 487 716 623 223 förvaltning KÄNSLIGHETSANALYS FONDFÖRSÄKRING Effekt på rörelseresultatet fondförsäkring (före skatt) av en ökning av ränte-, tillväxt- och inflationsantaganden med en procentenhet Exponering Effekt på rörelseresultatet (före skatt) övervärden Diskon- Fondtill- Infla- fond- terings- växtan- tionsan- Total MSEK försäkring ränta taganden taganden effekt (2) (1) USA 3 873 -423 347 -67 -143 Stor 10 684 -467 289 -30 -208 britannien Sverige 4 318 -420 362 -41 -99 Övriga 4 386 -203 126 -69 -146 marknader Totalt 23 261 -1 513 1 124 -207 -596 Engångseffekt av 1% ökning/minskning på aktiemarknaden +/- 166 (1) Före avdrag för skatt och förutbetalda anskaffningskostnader. (2) Före utjämning av finansiella effekter. RESULTATANALYS FONDFÖRSÄKRING 2002 2001 2001 MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Total årlig nyförsäljning 1) 9 657 11 606 15 038 Nuvärde av årets nytecknade 971 1 112 1 381 affär Avkastning på värdet av 2 179 2 294 3 095 ingångna avtal tidigare år Utfall jämfört med -452 185 361 operativa antaganden Förändring i operativa -1 162 600 antaganden Mervärde från verksamheten 2 697 3 753 5 437 Etableringar och -53 -100 -180 övriga omkostnader Finansieringskostnader -602 -691 -916 Operativt resultat, 2 042 2 962 4 341 fondförsäkring Finansiella effekter 2) -5 714 -7 432 -5 085 Rörelseresultat, fondförsäkring -3 672 -4 470 -744 Vinstmarginal, nyförsäljning 3) 10,1% 9,6% 9,2% 1) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. 2) Effekten på nuvärdet av framtida intäkter till följd av att förändringen på de finansiella marknaderna skiljer sig från antaganden om fondtillväxt och ränteläge. 3) Nuvärdet av årets nytecknade affär i förhållande till total årlig nyförsäljning. INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS FONDFÖRSÄKRING 2002 2001 2001 MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Täckningsbidrag 7 182 8 697 11 845 Anskaffningskostnad -6 067 -6 081 -8 289 Administrativa kostnader -1 542 -1 742 -2 698 Förändring förutbetalda -1 336 365 830 anskaffningskostnader Tekniskt resultat -1 763 1 239 1 688 Kapitalavkastning 662 401 466 Finansieringskostnader -602 -691 -916 Förändring övervärde -1 969 -5 419 -1 982 fondförsäkringsbestånd Rörelseresultat, -3 672 -4 470 -744 fondförsäkring NYFÖRSÄLJNING OCH VINSTMARGINAL, FONDFÖRSÄKRING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Nuvärde av årets Vinstmarginal Årlig nyförsäljning nytecknade affär nyförsäljning 2002 2001 2001 2002 2001 2001 2002 2001 2001 MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA 2 799 3 270 4 219 42 -25 -57 1,5% -0,8% -1,4% Stor 3 363 3 872 5 065 384 398 507 11,4% 10,3% 10,0% britannien 1) Sverige 1 933 2 840 3 539 329 503 631 17,0% 17,7% 17,8% Övriga 1 562 1 624 2 215 216 236 300 13,8% 14,5% 13,5% marknader Totalt 9 657 11 606 15 038 971 1 112 1 381 10,1% 9,6% 9,2% 1) Storbritannien avser här verksamheter med huvudkontor i Storbritannien och inkluderar därmed även Royal Skandia, filialerna i Finland och Norge samt försäljningen av produkten Critical Illness i Tyskland. KASSAFLÖDESANALYS 2002 2001 2001 MSEK 1 000 9 mån 9 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande -0,4 -0,6 0,1 verksamheten 1) Kassaflöde från 4,7 -0,4 -4,8 investeringsverksamheten 2) 3) Kassaflöde från -4,3 0,7 6,0 finansieringsverksamheten 4) Periodens kassaflöde 0,0 -0,3 1,3 Likvida medel vid periodens början 4,6 3,1 3,1 Kursdifferens i likvida medel -0,4 0,3 0,2 Likvida medel vid periodens slut 4,2 3,1 4,6 1) Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats något jämfört med föregående år. Börsnedgången innebär lägre inkomster i form av avgifter, vilket motverkades av kostnadsbesparande åtgärder samt lägre anskaffningskostnader. 2) Köp och försäljningar av placeringstillgångar, som är en naturlig del av ett försäkringsbolags verksamhet, redovisas som kassaflöde från investeringsverksamheten. Direktavkastningen på placeringstillgångar har påverkat kassaflödet, dock inte den orealiserade värdeförändring dessa haft. 3) Nettoflödet från förvärv samt avyttringar av verksamheter under 2002 var positivt med 2,0 miljarder SEK. De medel som tidigare har deponerats om 3,2 miljarder SEK har utbetalats i samband med förvärvet av Bankhall. 4) Kassaflödet från finansieringsverksamheten har under 2002 påverkats av återbetalning av lån med 5,4 miljarder SEK. KONSOLIDERINGSKAPITAL 2002 2001 MSEK 30 sept. 31 dec. Eget kapital 20 067 20 538 Uppskjuten skatt, netto 4 286 4 346 Övervärden fondförsäkringsbestånd 10 061 12 249 efter uppskjuten skatt Övriga övervärden 118 103 Konsolideringskapital 34 532 37 236 Förlagslån 1 059 214 Riskbärande kapital 35 591 37 450 FÖRÄNDRING I KONSOLIDERINGSKAPITAL OCH EGET KAPITAL Konsoliderings- Eget kapital kapital 2002 2002 2001 MSEK 30 sept. 30 sept. 30 sept. Ingående värde 37 236 20 538 20 749 Rörelseresultat/Resultat före skatt -2 309 -340 -282 Inkomstskatt 1) 108 524 61 Förändring övervärden obligationer 17 - - Uppskjuten skatt, övervärden i 114 - - fondförsäkringsbestånd 1) Utdelning -307 -307 -614 Omräkningsdifferenser valutakurser -350 -371 640 Minoritetens andel av periodens 23 23 -9 resultat Utgående värde 34 532 20 067 20 545 1) Under perioden har en uppskjuten skatteintäkt på ca 450 MSEK redovisats och uppskjuten skatteskuld reducerats i motsvarande mån. Beloppet har tidigare beaktats i övervärde i fondförsäkring, vilka redovisas efter skatt. RESULTATRÄKNING 2002 2001 2002 2001 2001 MSEK 9 mån 9 mån Kv 3 Kv 3 12 mån Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter, f.e.r. 321 296 110 104 398 Kapitalavkastning överförd från 29 31 9 10 41 finansrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r. -231 -191 -83 -54 -248 Driftskostnader -123 -82 -39 -31 -135 Skadeförsäkringsrörelsens -4 54 -3 29 56 tekniska resultat Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Premieinkomst, f.e.r. 66 662 71 392 21 928 20 375 92 982 Kapitalavkastning inklusive -85 294 -108 863 -50 788 -70 831 -68 579 orealiserade värdeförändringar Försäkringsersättningar, f.e.r. -39 153 -35 731 -11 970 -11 049 -48 798 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för vilka 62 881 76 876 42 191 62 216 29 209 livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Driftskostnader 1) 2) -8 774 -7 255 -4 173 -2 497 -9 889 Förändring av CARVM-avdrag 1) 299 2 473 226 1 434 3 251 Övriga försäkringstekniska 1 736 2 433 701 483 3 623 avsättningar Livförsäkringsrörelsens -1 643 1 325 -1 885 131 1 799 tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Kapitalavkastning inklusive 559 246 344 106 370 orealiserade värdeförändringar Finansieringskostnader -412 -590 -119 -192 -775 Fondsparande -230 -4 -87 -39 -19 Övriga verksamheter -83 87 -70 45 -5 Avskrivning av goodwill -153 -83 -47 -31 -117 Strukturkostnader -80 -69 -21 -37 -94 Koncernens -310 -233 -101 -73 -322 förvaltningskostnader Jämförelsestörande poster 2 016 - - - - Resultatandel If - -1 015 - -654 -1 015 Resultat före skatt -340 -282 -1 989 -715 -122 Betald och uppskjuten skatt 3) 524 61 529 202 64 Minoritetens andel av 23 -9 9 -3 3 periodens resultat Periodens resultat 207 -230 -1 451 -516 -55 (f.e.r. = för egen räkning) Nyckeltal Genomsnittligt antal aktier 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 före utspädning, milj st Genomsnittligt antal aktier 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 efter utspädning, milj st 4) Vinst per aktie före 0,20 -0,22 -1,42 -0,50 -0,05 utspädning, kr Vinst per aktie efter 0,20 -0,22 -1,42 -0,50 -0,05 utspädning, kr 5) 6) Direktavkastningsprocent 1,5 1,7 2,7 Totalavkastningsprocent -0,4 -0,9 1,5 1) För den amerikanska verksamheten redovisas förutbetalda anskaffningskostnader netto efter ett så kallat "CARVM-avdrag", vilket approximerar det lägsta av uttag och andra fondavgifter. I dagsläget påverkas CARVM-avdraget i första hand av fondvärdet, så att en reduktion i fondvärdet i sin tur reducerar CARVM-avdraget. 2) Varav förändring förutbetalda anskaffningskostnader -1 336 MSEK per 0209, +365 MSEK per 0109, -1 672 MSEK per Kv 3 02, - 201 per Kv 3 01 och +830 MSEK per 0112. 3) Under perioden har en uppskjuten skatteintäkt på ca 450 MSEK redovisats och uppskjuten skatteskuld reducerats i motsvarande mån. Beloppet har tidigare beaktats i övervärde i fondförsäkring, vilka redovisas efter skatt. 4) Uppgifterna om antalet aktier efter utspädning beaktar Skandias stock option-program omfattande åren 2000-2002 i den mån det inneburit utspädning. 5) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 beräknas effekten av utspädning om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. 6) Vinst per aktie beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. RÖRELSERESULTAT MSEK Jämförel se- 2002 Koncer störande Rörels Fond- Fond- Liv- Verk- nens Skade- e- 9 mån För spar För Sam kostna För poster result säkr säkr heter der säkr at Tekniskt resultat Skade -33 29 -4 försäkring Liv -1 763 120 -1 643 försäkring Icke-tekniskt resultat Kapital 662 -74 -29 559 avkastning Finansierings -602 -6 196 -412 kostnader Förändring övervärden i -1 969 -1 969 fondförsäkring Fondsparande -230 -230 Övriga -83 -83 verksamheter Avskrivning -6 -147 -153 goodwill Struktur -80 -80 kostnader Koncernens -310 -310 förvaltnings kostnader Jämförelsestö 2 016 2 016 rande poster Rörelse -3 672 -236 114 -141 -390 0 2 016 -2 309 resultat Därav förändring över- värden 1 969 1 969 fondförsäkring Resultat före -1 703 -236 114 -141 -390 0 2 016 -340 skatt Jämförel se- 2001 Koncer störande Rörels Fond- Fond- Liv- Verk- nens Skade- e- 9 mån För spar För Sam kostna För poster result säkr säkr heter der säkr at Tekniskt resultat Skadeförsäkring 23 31 54 Livförsäkring 1 239 86 1 325 Icke-tekniskt resultat Kapital 401 -124 -31 246 avkastning Finansierings -691 -6 107 -590 kostnader Förändring övervärden i -5 419 -5 419 fondförsäkring Fondsparande -4 -4 Övriga 87 87 verksamheter Avskrivning -49 -34 -83 goodwill Strukturkostnader -69 -69 Koncernens -233 -233 förvaltnings kostnader Rörelse -4 470 -10 86 44 -336 0 -4 686 resultat Därav förändring över- värden 5 419 5 419 fondförsäkring Kapitalavkast ning, resultatandel -1 015 -1 015 i If Resultat före 949 -10 86 44 -336 -1 015 -282 skatt BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK 1 000 2002 2001 Eget kapital, 2002 2001 Tillgångar 30 sept. 31 dec. avsättningar 30 sept. 31 dec. och skulder Immateriella 3,4 1,3 Eget kapital 20,1 20,5 tillgångar Andelar i 0,0 4,5 Minoritets 0,1 0,0 intresseföretag 4) intressen Placerings 24,6 26,3 Efterställda 1,1 0,2 tillgångar 3) 4) skulder 2) Placerings 397,1 503,7 Försäkringstekni 21,3 22,1 tillgångar ska avsättningar fondförsäkring 1) Återförsäkrares Avsättning 381,7 487,1 andel av för- fondförsäkring 1) säkringstekniska 11,3 17,9 Skulder i bank avsättningar 1) och Tillgångar i bank finansbolag 2) 37,1 29,5 och finansbolag 39,7 32,4 Uppskjuten 5,5 4,7 skatteskuld Fordringar 5,4 4,4 Upplåning 2) 10,3 17,3 Materiella 0,7 0,8 Depåer från 12,3 19,0 tillgångar återförsäkrare Kassa och bank 4,2 4,6 Övriga skulder 6,5 6,7 Övriga tillgångar 0,1 0,5 Återförsäkrares andel av förut- Förutbetalda betalda 0,5 0,6 anskaffningskost nader 1) anskaffningskostnad 11,1 13,1 Övriga upplupna er 1) 5) kostnader och Övriga förutbetalda förutbetalda 2,3 2,9 kostnader intäkter och upplupna 1,2 1,1 intäkter Eget kapital, Tillgångar 498,8 610,6 avsättningar och 498,8 610,6 skulder 1) Försäkringstekniska avsättningar netto, efter avdrag för förutbetalda anskaffningskostnader Livförsäkring 12,6 14,2 Fondförsäkring 367,6 463,7 Skadeförsäkring 0,9 0,9 Totalt 381,1 478,8 2) Koncernens upplåning, exklusive förlagslån i Försäkrings AB Skandia Upplåning enligt balansräkningen, inklusive 11,4 17,5 efterställda skulder Därutöver upplåning i 0,0 0,1 finansbolag och bank Upplåning brutto 11,4 17,6 Avgår förlagslån i -1,1 -0,2 Försäkrings AB Skandia Upplåning netto 10,3 17,4 3) Placeringstillgångar till verkligt värde Placeringstillgångar enligt 24,6 26,3 balansräkningen Omräkning till verkligt 0,7 0,7 värde Kassa och bank 4,2 4,6 Fondlikvidfordringar netto 0,0 0,5 Upplupna ränteintäkter 0,3 0,3 Skuldderivat 0,0 -0,1 Totalt 29,8 32,3 Varav: Placeringstillgångar 13,9 15,4 livförsäkring Placeringstillgångar 9,0 8,9 fondförsäkring Placeringstillgångar 0,6 0,8 fondsparande Övriga placeringstillgångar 5,7 3,5 Deponerat för förvärvet av - 3,2 Bankhall Valutaderivat 0,6 0,5 Depåer hos företag som 0,0 0,0 avgivit återförsäkring Totalt 29,8 32,3 4) Skandia äger från och med 2002 19 % av If, vilket innebär att If inte längre redovisas enligt kapitalandelsmetoden. If redovisas därför i balansräkningen som en placeringstillgång. 5) Förutbetalda anskaffningskostnader Förutbetalda anskaffningskostnader 18,5 21,9 före CARVM-avdrag CARVM-avdrag* -7,4 -8,8 Totalt 11,1 13,1 * Se sida 16 not 1 för förklaring. OPERATIVT RESULTAT VERKSAMHETER 2002 2001 2001 MSEK 9 mån 9 mån 12 mån SkandiaBanken 17 55 79 Bankhall 2) -38 Lifeline -33 40 74 Skandia Bank (Switzerland) -109 -118 -122 Global Business Development -137 -5 -13 Treasury 1) 91 75 77 Kapitalavkastning 1) 108 -59 19 Finansbolag 4 5 9 Asset Management 15 66 17 Övrigt -59 -15 -99 Totalt -141 44 41 1) Group Treasury har delats upp på Treasury och Kapitalavkastning. 2) Goodwillavskrivning för Bankhall uppgår till -100 MSEK per 0209. KONCERNENS KOSTNADER 2002 2001 2001 MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Avskrivning goodwill -34 -53 Strukturkostnader -80 -69 -94 Koncernens -310 -233 -322 förvaltningskostnader Totalt -390 -336 -469 VALUTAKURSER 2002 2002 2002 2001 2001 SEK 30 sept. 30 juni 31 mar. 31 dec. 30 sept. EUR Balansdagskurs 9,16 9,08 9,04 9,33 9,72 EUR Genomsnittskurs 9,17 9,14 9,14 9,29 9,22 GBP Balansdagskurs 14,58 14,01 14,75 15,32 15,68 GBP Genomsnittskurs 14,71 14,73 14,98 15,01 14,91 USD Balansdagskurs 9,27 9,19 10,36 10,58 10,67 USD Genomsnittskurs 9,94 10,18 10,51 10,43 10,37 JPY Balansdagskurs 0,076 0,077 0,078 0,081 0,090 JPY Genomsnittskurs 0,079 0,079 0,079 0,086 0,086 Genomsnittskurser avser fastställda genomsnittskurser för perioden första januari till respektive bokslutsdatum under år 2002 och 2001. Ordlista Finansiella effekter: Effekten på nuvärdet av framtida intäkter till följd av att förändringen på de finansiella marknaderna skiljer sig från antaganden om fondtillväxt och ränteläge. Fonder under förvaltning: Förvaltade tillgångar för fondförsäkring och fondsparande. Justerat konsolideringskapital: Konsolideringskapital efter avdrag för uppskjuten skatt netto och investering i If. Konsolideringskapital: Eget kapital enligt balansräkningen, netto uppskjuten skatteskuld, övervärden i fondförsäkringsbestånd efter avdrag för uppskjuten skatt samt orealiserade värdeförändringar i räntebärande värdepapper. Mervärde från verksamheten (fondförsäkring): Operativt resultat för fondförsäkringsverksamheten exklusive finansieringskostnader, kostnader för etableringar, övriga omkostnader och finansiella effekter. Operativt resultat: Rörelseresultat exklusive finansiella effekter i fondförsäkring och jämförelsestörande poster. Premieinkomst: Summa premier influtna under perioden eller upptagna som fordran vid dess slut. Premieintäkt: Den del av premieinkomsten som hänför sig till perioden, det vill säga premieinkomst med avdrag för avgivna återförsäkringspremier, justerat för den del av premien som ännu ej är intjänad. Rörelseresultat: Resultat före skatt med tillägg för förändring i övervärden fondförsäkringsbestånd. Rörelseresultatet för 2001 inkluderar ej Skandias andel av Ifs resultat. Skuldsättningsgrad: Upplåning för investering i dotterbolag i förhållande till summan av konsolideringskapital (efter avdrag för övervärden i fondförsäkringsbestånd och goodwill), förlagslån och upplåning för investering i dotterbolag. Sysselsatt kapital: Konsolideringskapital, upplåning för investeringar i dotterbolag samt minoritetsintressen. Solvenskapital: Kapitalkravet för att bedriva försäkringsverksamhet enligt gällande regler i respektive land. Tekniskt resultat livförsäkring: Resultat livförsäkring, inklusive direkt kapitalavkastning och värdeförändringar på placeringstillgångar tillhörande försäkringsrörelsen. Tekniskt resultat skadeförsäkring: Premieintäkt minus skade- och driftskostnader, med tillägg för den kapitalavkastning som tillförs från det icke-tekniska resultatet. Täckningsbidrag: Fondförsäkringsavgifter efter avdrag för erforderliga avsättningar för aktuariella risker. Årlig nyförsäljning: Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Övervärden fondförsäkringsbestånd: Nuvärdet av beräknade framtida överskott från de avgifter nuvarande försäkringstagare betalar årligen enligt ingångna avtal. Koncernens rörelseresultat inkluderar periodens förändring av dessa övervärden. Nyckeltal Avkastning på eget kapital: Den senaste 12-månadersperiodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på justerat konsolideringskapital: Den senaste 12-månadersperiodens rörelseresultat med tillägg för övriga övervärdesförändringar, med avdrag för aktuell och uppskjuten skatt samt minoritetens andel i förhållande till justerat genomsnittligt konsolideringskapital. Direktavkastningsprocent: Direktavkastning (före avdrag för förvaltningskostnader) i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas verkliga värde. Operativ avkastning på konsolideringskapital: Den senaste 12-månadersperiodens operativa resultat i förhållande till genomsnittligt konsolideringskapital justerat för investeringar i intresseföretag. Totalavkastningsprocent: Summan av direktavkastning (före avdrag för förvaltningskostnader) samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas verkliga värde. Vinstmarginal: Nuvärdet av årets nytecknade affär i förhållande till total årlig nyförsäljning. Vinst per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021029BIT00990/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021029BIT00990/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar