DELÅRSRAPPORT januari - september 2004 *)

Jämförelser exklusive verksamheter under avveckling TREDJE KVARTALET • Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 13 procent i lokal valuta. • Den totala försäljningen ökade med 29 procent i lokal valuta till 24,1 miljarder SEK. • Under fjärde kvartalet 2004 kommer en avsättning för omstrukturerings-kostnader att göras med sammanlagt cirka 350 MSEK, varav cirka 300 MSEK är hänförligt till den svenska verksamheten (se vidare sidan 10). • Resultat före skatt (enligt Årsredovisningslagen) förbättrades till 375 (-244) MSEK. • Resultat och avkastningsmått enligt embedded value-metoden: - Det operativa resultatet uppgick till 756 (493) MSEK. - Rörelseresultatet uppgick till 696 (234) MSEK. - Den beräknade vinstmarginalen för nyförsäljning inom fondförsäkring uppgick till 18,3 procent jämfört med 17,8 procent under andra kvartalet 2004. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 miljarder SEK jämfört med -0,3 miljarder SEK under andra kvartalet 2004. PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER • Försäljning och fonder under förvaltning: - Försäljningen ökade med 33 (11) procent i lokal valuta och uppgick till 72,9 miljarder SEK. - Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 13 (3) procent i lokal valuta. - Fonder under förvaltning ökade till 368 miljarder SEK (309 miljarder SEK vid senaste årsskiftet). • Resultat enligt årsredovisningslagen: - Resultat före skatt ökade till 1 017 (-183) MSEK. - Resultat per aktie uppgick till 0,84 (-0,21) SEK. • Resultat och avkastningsmått enligt embedded value-metoden: - Det operativa resultatet uppgick till 2 366 (1 595) MSEK. - Rörelseresultatet ökade till 2 551 (1 496) MSEK. - Den beräknade vinstmarginalen för nyförsäljning inom fondförsäkring uppgick till 17,5 procent. Vinstmarginalen för helåret 2003 omräknat till nya antaganden uppgick till 19,6 procent. Marknader med en lägre vinstmarginal än genomsnittet visade en starkare tillväxt (se vidare avsnitt C). - Den operativa avkastningen före skatt på konsolideringskapitalet inom fondförsäkring ökade till 12,0 procent jämfört med 11,3 procent för helåret 2003 (exklusive engångseffekter). • Kassaflödet från den löpande verksamheten belastades, som tidigare meddelats, med utbetalningar av engångskaraktär på -0,8 miljarder SEK och uppgick till -1,7 (-1,5) miljarder SEK. • Koncernens finansiella ställning stärktes: - Konsolideringskapitalet ökade med 8 procent till 32,9 miljarder SEK. - Eget kapital ökade med 11 procent till 17,1 miljarder SEK. - Upplåningen minskade till 3,3 miljarder SEK (4,0 miljarder SEK vid senaste årsskiftet). - Försäljningen av If slutreglerades den 6 maj 2004, vilket innebar en likviditetsförbättring med 4,5 miljarder SEK. Väsentliga händelser efter periodens utgång • Den 26 oktober 2004 meddelade Skandia att pågående undersökningar från myndigheter i USA avseende ”market timing” sannolikt kommer att leda till antingen process eller förlikning. Det är för närvarande inte möjligt att bedöma vilken finansiell påverkan detta kommer att ha på Skandia. • Den 29 oktober 2004 meddelades att Skandia och Skandias f.d. vice vd Ulf Spång har ingått en förlikning under pågående skiljeprocess. PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER Inklusive verksamheter under avveckling Verksamheter under avveckling avser för 2004 den japanska verksamheten och för 2003 även den amerikanska verksamheten samt bankverksamheten i Schweiz. • Försäljningen till och med september uppgick till 72 862 (66 780) MSEK, varav verksamheter under avveckling utgjorde – (12 553) MSEK. • Resultatet efter skatt (enligt Årsredovisningslagen) uppgick till 1 695 (-217) MSEK. I resultatet ingår jämförelsestörande poster och resultat för verksamheter under avveckling med 834 (3) MSEK. Vinsten vid försäljningen av den japanska verksamheten uppgick till 834 MSEK. • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,66 (-0,21) SEK. *) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga avkastningsmått på eget kapital, konsolideringskapital och sysselsatt kapital per september 2004 avser rullande 12-månaderstal. Samtliga jämförelsetal avser september 2003 om inget annat anges. Frågor avseende delårsbokslutet besvaras av: Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 08-788 3720 Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643 Frågor avseende tvister i avsnitt F. besvaras av: Björn Björnsson, vice ordförande, telefon 08-788 2500

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar