Finansiella effekter 2002

Finansiella effekter 2002 Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarknaden och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta. När fonderna minskar i värde påverkas även skattesituationen i vissa fall. Sammantaget medför detta en engångseffekt på rörelseresultatet. Under fjärde kvartalet 2002 bedöms den sammanlagda negativa finansiella effekten på rörelseresultatet utanför USA hamna inom intervallet 0,4 till 0,6 miljarder SEK. Fram till tredje kvartalet var finansiella effekter utanför USA negativa med 1,8 miljarder SEK. Den sammanlagda resultatbelastningen under 2002 utanför USA bedöms därmed uppgå till ett intervall mellan 2,2 till 2,4 miljarder SEK. Effekter av försäljningen av American Skandia Den 20 december 2002 träffades en överenskommelse med Prudential Financial, Inc. (US) som innebär att Prudential Financial förvärvar American Skandia. I samband med detta kommer rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2002 att belastas med 6,1 miljarder SEK, medan resultatet efter skatt påverkas negativt med 4,1 miljarder SEK. För att underlätta jämförbarhet kommer koncernöversikten i samband med bokslutskommunikén att presenteras enligt bifogad tabell. Information till aktiemarknaden Från och med år 2003 kommer Skandias rapportering av försäljningsinformation att anpassas till vad som är praxis på sparmarknaden. I enlighet med detta kommer därför den månatliga rapporteringen av försäljningen att upphöra. Skandia kommer även fortsättningsvis att lämna sedvanlig kvartalsvis information om finansiella effekter som uppkommer på grund av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Den informationen kommer att lämnas cirka en vecka före respektive kvartalsrapport. Skandias bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 12 februari 2003. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Format för koncernöversikt i kommande bokslutskommuniké KONCERNÖVERSIKT - KVARTALSVIS 2002 2002 2002 2002 2001 MSEK 9 mån Kv 3 Kv 2 Kv 1 12 mån Försäljning Fondförsäkring 40 576 13 185 13 638 13 753 53 494 Fondsparande 13 213 4 147 5 220 3 846 14 012 Livförsäkring 928 408 273 247 1 276 Direktförsäljning fonder 1 919 591 264 1 064 3 781 Verksamheter 339 95 118 126 414 Summa försäljning exklusive USA 56 975 18 426 19 513 19 036 72 977 USA 35 331 10 981 12 436 11 914 60 827 Summa försäljning inklusive USA 92 306 29 407 31 949 30 950 133 804 Total årlig nyförsäljning, fondförsäkring exklusive USA 1) 6 858 2 064 2 361 2 433 10 819 Total årlig nyförsäljning, fondförsäkring inklusive USA 1) 9 657 2 980 3 338 3 339 15 038 Resultatsammandrag Fondförsäkring 2 232 724 733 775 3 397 Fondsparande -201 -56 -87 -58 -105 Livförsäkring 114 35 20 59 111 Verksamheter -141 -85 -69 13 41 Koncernens kostnader -390 -122 -159 -109 -469 Operativt resultat exklusive USA 1 614 496 438 680 2 975 Finansiella effekter -1 810 -898 -792 -120 -525 fondförsäkring Jämförelsestörande poster 2 016 - 2 016 - - Rörelseresultat exklusive USA 1 820 -402 1 662 560 2 450 USA -4 129 -2 267 -1 472 -390 -3 539 Rörelseresultat inklusive USA -2 309 -2 669 190 170 -1 089 1) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar