Finansiella effekter till och med mars 2003

Finansiella effekter till och med mars 2003 Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarknaden och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta. När fonderna minskar i värde påverkas även skattesituationen i vissa fall. Sammantaget medför detta en engångseffekt på rörelseresultatet. Under första kvartalet 2003 bedöms den sammanlagda negativa finansiella effekten på rörelseresultatet hamna inom intervallet 250 till 350 MSEK. Jämförelsetal avseende American Skandia Den 1 maj 2003 meddelades att överenskommelsen med Prudential Financial, Inc. (US) som innebär att Prudential Financial förvärvar American Skandia har slutförts. Eftersom transaktionen slutfördes enligt överenskomna villkor uppstår ingen resultateffekt under första kvartalet 2003. För att underlätta jämförbarhet kommer koncernöversikten i samband med första kvartalet (liksom i årsredovisningen 2002) att presenteras exklusive USA, om ej annat anges. Formatet framgår av bifogad tabell. Skandias delårsbokslut för första kvartalet 2003 publiceras den 21 maj 2003. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Format för koncernöversikt i kommande delårsbokslut KONCERNÖVERSIKT - KVARTALSVIS 2002 2002 2002 2002 2002 MSEK 12 mån Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Försäljning 1) Fondförsäkring 53 967 13 391 13 185 13 638 13 753 Fondsparande 16 963 3 750 4 147 5 220 3 846 Direktförsäljning fonder 2 344 425 591 264 1 064 Livförsäkring 1 638 710 408 273 247 Övriga verksamheter 453 114 95 118 126 Summa försäljning 75 365 18 390 18 426 19 513 19 036 Resultatsammandrag Fondförsäkring (enligt embedded 3 027 795 724 733 775 value metoden) Fondsparande -291 -90 -56 -87 -58 Livförsäkring 119 5 35 20 59 Övriga verksamheter -182 -41 -85 -69 13 Koncernens kostnader -569 -179 -122 -159 -109 Operativt resultat 2 104 490 496 438 680 Finansiella effekter -2 267 -457 -898 -792 -120 fondförsäkring (enligt embedded value metoden) Jämförelsestörande poster 1 566 -450 - 2 016 - Rörelseresultat 1 403 -417 -402 1 662 560 Övriga jämförelsetal Total årlig nyförsäljning, 9 176 2 318 2 064 2 361 2 433 fondförsäkring 2), MSEK Vinstmarginal nyförsäljning, 13,5 13,4 14,9 12,9 13,1 fondförsäkring, % Resultaträkning (enligt årsredovisningslagen) Resultat efter skatt, inklusive -4 298 -4 505 -1 451 1 498 160 USA, MSEK Resultat efter skatt, exklusive 2 555 -101 615 1 745 296 USA, MSEK Vinst per aktie, inklusive USA, -4,20 -4,40 -1,42 1,46 0,15 SEK Vinst per aktie, exklusive USA, 2,50 -0,10 0,60 1,70 0,29 SEK 1) Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder. 2) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00620/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar