Försäljningen i september 8,9 miljarder SEK

Report this content

Försäljningen i september 8,9 miljarder SEK 1) Försäljningen under september månad Försäljningen utanför USA uppgick till 5,7 (4,9) miljarder SEK. Under augusti uppgick försäljningen utanför USA till 6,1 miljarder SEK. Den fortsatta osäkerheten och nedgången på världens aktiemarknader under september månad påverkar både försäkringsbranschen i allmänhet och efterfrågan på aktierelaterade produkter. Den sammanlagda försäljningen uppgick till 8,9 (8,3) miljarder SEK. Under augusti 2002 var den sammanlagda försäljningen 9,9 miljarder SEK. Den amerikanska försäljningen domineras av engångsbetalda produkter, som i större utsträckning påverkas av börsnedgången. Nyförsäljning fondförsäkring Den sammanlagda nyförsäljningen inom fondförsäkring för perioden januari- september 2002 minskade med 17 procent jämfört med samma period år 2001. Försäljning till och med september Försäljningen utanför USA ökade till 57,0 (55,7) miljarder SEK. På flera marknader kompenseras bortfallet av inbetalningar från engångsbetalda produkter av ett större inslag av årligen återkommande inbetalningar. Den sammanlagda försäljningen uppgick till 92,3 (104,1) miljarder SEK. Försäljningen redovisas exklusive inbetalda premier till Skandia Liv om 10,0 (10,9) miljarder SEK. I försäljningen ingår fondförsäkring med 67,4 (71,8) miljarder SEK, fondsparandeprodukter med 21,7 (27,9) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 1,9 (3,2) miljarder SEK. Försäljningen av fondförsäkring i USA uppgick till och med september till 26,9 (31,0) miljarder SEK och fondsparande till 8,5 (17,3) miljarder SEK. Under de senaste kvartalen har American Skandias marknadsandel inom fondförsäkring successivt ökat och uppgår enligt senast tillgänglig statistik för andra kvartalet 2002 till 3,3%. I Storbritannien är försäljningen stabil och uppgick till 30,7 (31,6) miljarder SEK. I Sverige uppgick SkandiaLinks försäljning till 7,4 (8,1) miljarder SEK. Enligt senast tillgänglig statistik har SkandiaLink ökat sin marknadsandel för första halvåret 2002 till 33,1 procent. Försäljningen på övriga marknader fortsätter att öka och uppgår till 16,6 (12,5) miljarder SEK. Jämfört med de genomsnittliga valutakurser som gällde för helåret 2001 har försäljningen till och med september minskat med cirka 3 procent på grund av valutakursförändringar. Övriga frågor I känslighetsanalysen i samband med delårsrapporten för andra kvartalet 2002 beskrivs att en procentenhets ökning/minskning i de för Skandia relevanta aktieindexen påverkar resultatet med +/- 170 MSEK. Den 23 oktober 2002 kommer Skandia att ge information om finansiella effekter och den påverkan som dessa har haft på rörelseresultatet till och med tredje kvartalet 2002. De finansiella effekterna orsakas främst av förändringar på de finansiella marknaderna under perioden. Trots nedgången på de finansiella marknaderna är koncernens solvensmarginal fortfarande mer än tillfredsställande. Följaktligen bekräftar Skandia att det inte föreligger något behov av nyemission. Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2002. Försäljningen för oktober månad kommer att presenteras den 13 november 2002. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Definitioner försäljning Försäljning Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. Nyförsäljning Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2002 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. 1) Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. Försäljning per 2002 2001 månad Januari 10,6 12,6 Februari 9,7 11,7 Mars 10,7 13,6 April 11,9 12,9 Maj 11,1 12,4 Juni 8,9 12,4 Juli 10,6 10,6 Augusti 9,9 9,6 September 8,9 8,3 Delsumma 92,3 104,1 Oktober 9,5 November 9,4 December 10,8 Totalt 133,8 Jämförelsetalen för 2001 har omräknats med hänsyn till försäljningen av delar av fondverksamheten inom Skandia Asset Management till Den norske Bank. Storbritannien avser verksamheter med säte i Storbritannien och inkluderar därmed även Royal Skandia, filialerna i Finland och Norge samt försäljningen av produkten Critical Illness i Tyskland. Valuta- 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 kurser 30 31 aug 30 31 30 31 aug 30 sept juni dec sept juni SEK EUR Balansdagskurs 9,16 9,21 9,08 9,33 9,72 9,49 9,22 EUR Genomsnittskurs 9,17 9,17 9,14 9,29 9,22 9,16 9,08 GBP Balansdagskurs 14,58 14,52 14,01 15,32 15,68 15,16 15,31 GBP Genomsnittskurs 14,71 14,72 14,73 15,01 14,91 14,81 14,69 USD Balansdagskurs 9,27 9,39 9,19 10,58 10,67 10,45 10,89 USD Genomsnittskurs 9,94 10,02 10,18 10,43 10,37 10,33 10,26 JPY Balansdagskurs 0,076 0,079 0,077 0,081 0,090 0,088 0,087 JPY Genomsnittskurs 0,079 0,079 0,079 0,086 0,086 0,085 0,085 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00180/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar