Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Skandia

KALLELSE TILL Ordinarie bolagsstämma i Skandia Aktieägarna i FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 april 2003, kl. 16.00. Lokal: Globen, Annexet, Arenatorget, entré 2, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i stämman skall · vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per fredagen den 4 april 2003, samt · ha anmält sin avsikt att delta i stämman till Skandia, Corporate Law, skriftligen under adress Skandia, "Bolagsstämman", SE-103 50 Stockholm, per telefon 08-788 29 63, 08-788 30 68 eller 08-788 25 99, per telefax 08-788 15 50 eller via internet http://www.skandia.com/stamma. Anmälan skall ha inkommit senast torsdagen den 10 april 2003 kl. 16.30. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas per telefax eller via internet. De uppgifter som lämnas kommer enbart att användas för bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, senast fredagen den 4 april 2003 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före den 4 april. ÄRENDEN OCH BESLUTSFÖRSLAG 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman Nomineringskommitténs förslag: Advokat Claes Beyer. 3. Anförande av VD Lars-Eric Petersson 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 6. Beslut om justering av röstlängden 7. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 8. Föredragning av årsredovisningen samt av koncernredovisningen för 2002 9. Föredragning av revisionsberättelsen samt av koncernrevisions berättelsen för 2002 10. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2002 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för aktieutdelning 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2002 års förvaltning 13. Beslut om styrelsens arvodering Nomineringskommitténs förslag: · Ordförande 1 000 000 kr. (oför.) · Vice ordförande 450 000 kr. (oför.) · Ledamot 300 000 kr. (oför.) Något krav på obligatoriskt köp av Skandiaaktier skall till skillnad mot tidigare år inte gälla. Något arvode skall inte utgå till ledamöter som är anställda hos Skandiakoncernen. Därutöver föreslås att bolagsstämman anvisar 500 000 kr. (oför.) att fördelas enligt styrelsens bestämmande bland styrelseledamöterna i samband med deras kommitté arbete. 14. Beslut om antalet styrelseledamöter som stämman skall välja Nomineringskommitténs förslag: Åtta ordinarie ledamöter (oför.). 15. Val av ordinarie styrelseledamöter (Mandattiden, som enligt bolagsordningen är två år, löper ut för Oonagh McDonald, Lars-Eric Petersson, Clas Reuterskiöld och Günter Rexrodt. Günter Rexrodt har avböjt omval. Vidare har Lars Ramqvist och Melker Schörling meddelat att de önskar lämna styrelsen i samband med bolagsstämman.) Nomineringskommitténs förslag: Omval av · fil. dr Oonagh McDonald, · direktör Lars-Eric Petersson och · direktör Clas Reuterskiöld, samt nyval av · direktör Bengt Braun, samtliga för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2005, och nyval av · direktör Björn Björnsson och · tekn. lic. Leif Victorin, båda för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2004. Till försäkringstagarrepresentanter i styrelsen efter årets bolags stämma har Konsumentverket och Stockholms Handelskammare, som utser dessa ledamöter, utsett professor Boel Flodgren (omval) resp. direktör Maria Lilja (omval), båda för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2004. 16. Beslut om revisorernas arvodering Nomineringskommitténs förslag: Skäligt belopp enligt räkning. 17. Val av revisorer Nomineringskommitténs förslag: Omval av aukt. revisorn Jan Birgerson, Ernst & Young, och omval av aukt. revisorn Carl Lindgren, KPMG. 18. Val av revisorssuppleanter Nomineringskommitténs förslag: Omval av aukt. revisorn George Pettersson, KPMG, och omval av aukt. revisorn Olof Cederberg, Ernst & Young. 19. Beslut om nomineringskommitté och dess arvodering Nomineringskommitténs förslag: Med ändring av beslut av Skandias ordinarie bolagsstämma 1995 skall nomineringskommittén bestå av sex ledamöter enligt följande: · en representant för envar av de fyra största ägarna (ägargrupperna) i Skandia, att utses av respektive ägare (ägargrupp) · en representant för de små och medelstora aktieägarna i Skandia, att utses av Skandias Aktieägarförening eller motsvarande · en representant för försäkringstagarna i Skandia Liv, att utses av Stockholms Handelskammare Skandias styrelseordförande skall vara adjungerad till kommittén och sammankalla denna, medan representanten för den största ägaren (ägargruppen) skall vara ordförande i kommittén. Representanter för de största ägarna skall utses utifrån ägarförhållandena i Skandia i anslutning till att kvartalsrapporten för tredje kvartalet publiceras och i denna skall också anges vilka personer som utsetts att ingå i nomineringskommittén. Representanten för de små och medelstora aktieägarna skall utses vid samma tid. Mandatet för nomineringskommittén skall vara beredning och framläggande av förslag vad gäller: · val av stämmoordförande · styrelsens arvodering · antalet styrelseledamöter · val av styrelseledamöter · revisorernas arvodering · val av revisorer Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag: Bolagsstämman skall utse nomineringskommitté. 20. Ärenden väckta av aktieägare Ärenden väckta av Ildefonso Escriche, Saltsjö-Boo 20.1 Beslut om att bonus-/personaloptionsprogram i Skandia skall avskaffas 20.2 Beslut om att ingen bonus skall betalas ut för verksamhetsåret 2002 20.3 Beslut om halvering av ersättning och övriga villkor för verkställande direktören samt övriga anställda i arbetsledande ställning i koncernen Ärenden väckta av Anders Johansson, Järfälla 20.4 Beslut om tillsättande av en oberoende kommission för genomgång av transaktioner mellan Skandia och Skandia Liv 20.5 Beslut om att ge uppdrag till revisorerna att kontrollera transaktioner mellan Skandia och Skandia Liv och om att inhämta försäkran från styrelsens ordförande och verkställande direktör i anslutning därtill Ärenden väckta av Sveriges Aktiesparares Riksförbund 20.6 Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté 20.7 Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 20.8 Beslut, i syfte att undersöka om Skandia och/eller dess aktieägare har drabbats av ekonomisk skada, om att utse en sådan särskild granskningsman som avses i 11 kap. 21 § aktiebolagslagen för att granska dels transaktioner mellan Skandia och Skandia Liv, dels ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare, styrelseledamöter samt närstående till dessa, dels principerna för redovisning av s.k. embedded value Inkomna handlingar från de aktieägare som väckt ovanstående frågor hålls tillgängliga hos Skandia, Corporate Law, Sveavägen 44, Stockholm. 21. Stämmans avslutande UTDELNING Styrelsen föreslår att 30 öre per aktie utdelas och att den 22 april 2003 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC AB den 25 april 2003. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 kan rekvireras från Skandia, SE- 103 50 Stockholm, telefon 08-788 10 00, telefax 08-788 28 38 eller laddas ned från hemsidan http://www.skandia.com. ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS This summons to attend the Annual General Meeting of Skandia Insurance Company Ltd (publ), to be held on Tuesday, 15 April 2003, at 4.00 p.m. (Swedish time) at the Globe Arena, Annex, Arenatorget, Entrance 2, Stockholm, Sweden, can also be obtained in English. Please contact Skandia, Corporate Law, "AGM", SE-103 50 Stockholm, Sweden, telephone Int. +46-8-788 29 63, +46-8-788 30 68 or +46-8-788 25 99, or fax Int. +46-8-788 15 50, or visit Skandia's website http://www.skandia.com/agm. For the convenience of non-Swedish speaking shareholders, the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted into English, if so requested in connection with notification of attendance to the Annual General Meeting. Aktieägarna hälsas välkomna till bolagsstämman. Stockholm i mars 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01440/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se