Kommentar av Urban Bäckström i samband med utnämningen till ny verkställade direktör i Livförsäkringsaktiebolaget Skandi

Kommentar av Urban Bäckström i samband med utnämningen till ny verkställande direktör i livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia Liv) Det är med stor ödmjukhet som jag accepterat uppdraget att bli verkställande direktör i Skandia Liv. Jag är tacksam för det förtroende som styrelsen visat mig. Samtidigt är jag fullt på det klara med att den verkliga utmaningen är att också vinna försäkringsspararnas förtroende. Jag har sett den ilska och besvikelse som många kunder har givit uttryck för under senare tid och har stor förståelse för den. Jag inser att det är en mödosam uppgift att återvinna spararnas förtroende. Jag måste säga att jag har tvekat att ta på mig den här uppgiften och haft ett antal krav för att detta ska vara ett aktuellt uppdrag för mig. *För det första, har jag velat förvissa mig om att frågetecknen i Skandia Liv och i förhållandet mellan Skandia och Skandia Liv reds ut grundligt, seriöst och med uppriktiga ambitioner. Jag har fört ingående samtal med såväl Skandia Livs ordförande, Lars Eric Ericsson, som med ordföranden i Skandia, Bengt Braun och tycker mig ha mött en sådan vilja att gå till botten med det som hänt. *För det andra, att Skandia Liv ska ha en klar och distinkt uppgift från ägarens sida - Skandia - att självständigt göra det bolaget ska göra, nämligen förvalta långsiktigt trygghetssparande för kunderna till låga kostnader och med bra avkastning till en rimlig riskexponering. Inga andra uppgifter eller hänsyn ska få stå i vägen för det uppdraget. Den punkten tycker jag mig ha fått säkrad genom intentionerna med den ägarinstruktion som moderbolaget Skandia håller på att arbetas fram. En sådan instruktion binder Skandia Liv tydligt till sitt uppdrag och skyddar dess integritet och självständighet i utförandet. *För det tredje, ska Skandia Liv och dess ledning ha ett tydligt mandat att organisera verksamheten och inriktningen så att den står i överensstämmelse med uppdraget. Det gäller synen på riskhantering, investeringsinriktning, rättvisa mellan olika sparkollektiv och självfallet bolagets organisation och verksamhet liksom en kompetens kapitalförvaltning. Det mandatet har jag fått bekräftat såväl av Skandia Livs styrelse som av ägaren Skandia. Det är i ljuset av att dessa krav uppfyllts som jag bestämde mig för att svara ja på frågan om jag kunde tänka mig att bli verkställande direktör i Skandia Liv. Det är ett intressant, stimulerande och viktigt uppdrag, men jag vill inte förringa det faktum att jag också ser det som en svår uppgift. Problembilden är komplex i livförsäkringssektorn Att förtroendet är skadat för Skandia Liv råder det ingen tvekan om. Det handlar om internaffärerna. Men det handlar också om etik, moral och anständighet och det är viktigt nog i en bransch som är beroende av människors tilltro till dem de anförtrott sina sparmedel. Det finns även en vidare dimension på problemen. Det som behöver göras handlar om Skandia Liv men berör enligt min mening i mångt och mycket även branschen i stort. Den traditionella livförsäkringsbranschen har levt en tillvaro i skuggan av först inflationsekonomin under 1970- och 1980-talen och sedan av aktiemarknadens kursrusningar under 1990-talet som ledde aktiebubblan. Dessa två fenomen skapade förhållanden som inte är sunda och som idag inte är giltiga. I en sådan miljö riskerar synen på avkastning och risk att definieras på ett orimligt sätt. Därmed riskerar också prissättningen på olika produkter att bli fel med korsvisa subventioner och orättvisor mellan sparandekollektiv som följd. Till detta kommer att ägare till livförsäkringsbolag haft en frestelse att använda livbolagens stora kapital till investeringar för egna affärs- och maktambitioner på bekostnad av en sund trygghetsförvaltning. Jag har inte kunskapen att närmare peka på i vilken utsträckning detta har förekommit, i så fall i vilka bolag och i vilka affärer. Det jag kan säga är att det inte ska förekomma i Skandia Liv framöver. Frågetecknen måste rätas ut. En tydlig tankeram ska skapas för bolagets uppdrag och det ska skötas med hög integritet och självständighet I mitt kommande arbete i Skandia Liv ser jag inledningsvis det som angeläget att ta itu med två viktiga uppgifter: 1. Först handlar det om att bilda mig en uppfattning om de tidigare förhållandena i Skandia Liv samt förhållandet mellan Skandia Liv och moderbolaget Skandia. Det gäller att granska och värdera olika fakta. Här finns redan en del material framme. Bland annat finns en rapport som den av Skandia Liv tillsatta oberoende utredningsgruppen presenterade den 17 september 2003. Det finns även anledning för mig som ny verkställande direktör att undersöka om det kan finnas ytterligare aspekter som behöver belysas och lyftas fram. Det är viktigt att alla fakta kommer fram på bordet. Därefter är det dags att överväga hur det som inträffat ska hanteras. Jag kan inte på det här stadiet ge mig in på en närmare diskussion om detta. Jag utgår dock ifrån att om försäkringstagarna har lidit skada av de kritiserade affärerna kommer styrelsen i Skandia Liv att rikta krav på kompensation. Till sist gäller det att skapa en ordning som säkrar att det som hänt inte kan hända igen. 2. Den andra och mer strategiska uppgiften är att för framtiden skapa en tydlig tankeram för vad uppdraget från försäkringsspararna innebär och hur det ska skötas. I grund och botten är det fråga om att förvalta ett långsiktigt trygghetssparande. Andra uppgifter kan rensas bort och verksamheten i bolaget renodlas. Ett tydligt mål ska definieras, mot vilket bra eller dåliga prestationer ska kunna mätas. Ett sådant mål måste handla om att skapa en absolut avkastning med inriktning på lång sikt och med måttlig risk. För att klara den uppgiften kommer arbetet med att bygga upp kvalificerad kompetens inom riskhantering och kapitalförvaltning i bolaget att fortsätta. Som jag ser det är just kapitalförvaltningen en central del i ett företag som av kunderna anförtrotts uppdraget att handa ett långsiktigt trygghetssparande. Uppdraget att förvalta försäkringstagarnas medel måste skötas med stor integritet och hög kompetens samt med en instruktion från ägaren som ligger fast och som inte lämnar utrymme för tveksamheter. Skandia Liv är inte ett ömsesidigt försäkringsbolag utan ett dotterbolag till Skandia som drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att Skandia Liv ska, utan att kompromissa med sitt uppdrag och integritet, kunna samarbeta med andra delar av Skandiakoncernen. Det kan sänka kostnaderna, ge tillgång till mer kompetens och ge kunderna tillgång till en rik flora av produkter. Inte minst det senare är angeläget i en tid när det blir allt viktigare att kunna erbjuda fullständiga lösningar snarare än enskilda produkter. För ytterligare frågor: Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97 eller 070-575 75 78 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar