Oberoende utredningsgrupp granskar relationerna mellan Skandia Liv och Skandia

Oberoende utredningsgrupp granskar relationerna mellan Skandia Liv och Skandia Skandia Livs styrelse har beslutat tillsätta en oberoende utredningsgrupp i syfte att granska affärshändelser och därigenom bringa större tydlighet i arbetsrelationerna mellan Skandia Liv, med dess ansvar gentemot livspararna och moderbolaget Skandia, med dess ansvar mot aktieägarna. Bakgrunden är den kritik som framförts i massmedia, och som skapat diskussion om huruvida affärshändelser i Skandia Liv och mellan Skandia och dess dotterbolag Skandia Liv genomförts korrekt eller varit till förfång för Skandia Liv och dess försäkringstagare. Utredningsgruppen får därför i uppdrag att granska dessa affärshändelser och om de genomförts på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning eller på annat sätt varit till förfång för Skandia Liv. Gruppen får också möjlighet att föreslå förbättringar som kan förhindra osäkerhet i dessa frågor i framtiden. Skandia Livs styrelse anser att det är angeläget med en sådan granskning från utomstående och oberoende personer med hög integritet och kompetens, trots att dessa affärshändelser tidigare är granskade utan erinran av såväl Skandia Livs och Skandias revisorer som Finansinspektionen. Skandia Livs styrelse har beslutat att granskningsgruppen skall bestå av professorn emeritus Jan Ramberg, auktoriserade revisorn Ulla Nordin Buisman och civilekonomen Lennart Låftman. Granskningsgruppen skall granska hur relationerna mellan Skandia Liv och Skandia har hanterats och särskilt de transaktioner som uppmärksammats i media eller på annat sätt varit av känslig art. Granskningsgruppen skall också ha möjlighet att granska andra frågor som gruppen finner känsliga eller av annat skäl angelägna att granska. Om gruppen finner skäl till det bör den också ge mer allmänna anvisningar om hur relationerna mellan Skandia Liv och Skandia bör utformas för framtiden för att undvika kritik. Granskningsgruppens arbete skall utmynna i en skriftlig rapport till Skandia Livs styrelse. Gruppens slutsatser kommer att offentliggöras. Kommentar av Skandia Livs styrelseordförande Lars Eric Ericsson: Beslutet att tillsätta den oberoende granskningsgruppen är det andra steget i ett åtgärdsprogram, som syftar till att stärka förtroendet för Skandia Liv. Skandia Liv är inte ett ömsesidigt bolag, men drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att allt överskott som uppkommer i livförsäkringsverksamheten skall återgå till försäkringstagarna i form av återbäring. Det var för att markera denna särställning för livbolaget inom Skandiakoncernen som jag vid bolagsstämman i juni förra året utsågs till oberoende styrelseordförande. En majoritet av livbolagets styrelseledamöter har numera en i förhållande till Skandia oberoende ställning. Då många företeelser som Skandia Liv kritiserats för även gäller för andra svenska livförsäkringsbolag skrev jag för tre veckor sedan till regeringen med en hemställan om att regeringen låter göra en översyn av hela livbolagsbranschen i syfte att värna förtroendet för det långsiktiga livförsäkrings- och pensionssparandet. Med tillsättningen av granskningsgruppen, som ska se över relationen mellan Skandia och Skandia Liv, tar vi nu det andra steget i ett åtgärdsprogram för förtroendeskapande åtgärder. Ett tredje steg är beslutet i Skandia Livs styrelse om stramare principer för anvisning av lägenheter för fastighetsbolaget Diligentia, som ägs av Skandia Liv. De nya riktlinjerna innebär bl.a. att närstående till Skandiaanställda inte kan få lägenheter via Diligentia. I övrigt skall restriktivitet iakttas vid förmedling av lägenheter till Skandiaanställda. Ett fjärde steg i vårt åtgärdsprogram är att tillföra styrelsen ytterligare extern kompetens. Som ett femte steg i åtgärdsprogrammet kommer informationen till spararna att förbättras ytterligare. Bl.a. kommer alla sparare i Skandia Liv att inbjudas till kundträffar, som kommer att hållas på ett antal platser i landet senare i år. För ytterligare information: Lars Eric Ericsson, styrelseordförande, Skandia Liv, tel 070-328 90 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar