Ökad försäljning 22 kvartal i rad

Report this content

Ökad försäljning 22 kvartal i rad Skandias försäljning för januari till och med september 2000 ökade med 62 procent och uppgick till 154,1 (95,0) miljarder SEK. Försäljningen av fondförsäkring ökade till 108,8 (65,8) miljarder SEK och försäljningen av fondsparandeprodukter till 42,8 (25,7) miljarder SEK. Försäljningen ökade för tjugoandra kvartalet i rad mätt på rullande 12-månadersbasis. Skandias målsättning är att genom global expansion minska beroendet av enskilda marknader. Tredje kvartalets försäljning ökade med 32 procent till 43,0 (32,6) miljarder SEK. Det är framförallt Storbritannien, Sverige, Tyskland, Schweiz, Österrike och Japan som bidrar till försäljningsökningen. Trendmässigt är försäljningen högre under årets första kvartal jämfört med det andra och tredje kvartalet, vilket förklaras av säsongsmässiga fluktuationer och cykliska faktorer. Under september uppgick försäljningen till 14,0 (10,1) miljarder SEK. Jämfört med motsvarande månader förra året ökade tillväxttakten successivt till 39 procent under september mot 35 procent under augusti och 23 procent under juli. Nyförsäljningen, mätt enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier, växer snabbare än försäljningen mätt som inbetalningar. Det beror på den höga tillväxttakten i Storbritannien och Sverige där försäljningen till betydande del består av löpande årligen återkommande premier medan exempelvis försäljningen i USA till övervägande del består av engångsinbetalningar. I USA ökade försäljningen till 10,2 (7,2) miljarder USD och fördelar sig mellan fondförsäkring (variable annuities) 6,9 (5,0) och fondsparande (mutual funds) 3,3 (2,2) miljarder USD. Försäljningen påverkades under tredje kvartalet av negativa marknadsförutsättningar som gynnar produkter med fast ränta. American Skandias produktutbud baseras främst på aktierelaterade fondförsäkrings- och sparprodukter som långsiktigt möter våra avkastningskrav. I Storbritannien fördubblades försäljningen till 3,0 (1,5) miljarder GBP. Genom en försäljningstillväxt som betydligt överstiger marknadens ökar Skandia Lifes andel av koncernens totala försäljning under tredje kvartalet till 31 procent jämfört med 21 procent för helåret 1999. Skandia Link i Sverige ökade sin försäljning till 8,1 (4,1) miljarder SEK vilket överträffar marknadens tillväxt. Endast en mindre del av Skandias försäljning är i svenska kronor. Försäljningen omräknat till periodens genomsnittliga valutakurser har påverkats positivt med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Kommande ekonomiska rapporter: 1 november 2000, delårsrapport januari-september 10 november 2000, försäljning oktober 11 december 2000, försäljning november Eventuella frågor: Ulf Spång, ekonomidirektör, telefon 08-788 2905 Harry Vos, chef Investor Relations, tel. 08-788 3643 Bilaga: Försäljning per månad 1999 och 2000 Försäljning per månad 2000 1999 (miljarder SEK) Januari 16,8 7,1 Februari 18,7 8,6 Mars 24,0 11,6 April 18,6 12,0 Maj 17,4 11,4 Juni 15,6 11,7 Juli 14,2 11,5 Augusti 14,8 11,0 September 14,0 10,1 Oktober 10,0 November 12,5 December 16,4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00580/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar