Skandia Liv - delårsrapport januari-juni 2004

Skandia Liv - delårsrapport januari-juni 2004 · Nyteckning--en uppgick under första halvan av året till 5 598 (8 606) MSEK.- Skandia Livs marknadsandel uppgår till 22,5 procent. · Periodens resultat före skatt uppgick till 6 384 (6 541) MSEK. Förändringen förklaras av lägre premieinkomst, som vägs upp av en förbättrad kapitalavkastning netto samt av något lägre driftskostnader. · Premieinkomsten uppgick under perioden till 6 031 (6 572 ) MSEK, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2003. · Driftskostnaderna uppgick under perioden till 680 (710) MSEK. Driftskostnaderna delas upp i anskaffnings- och administrationskostnader. Administrationskostnaderna uppgick till 544 (534) MSEK och anskaffningskostnaderna uppgick till 136 (176) MSEK. · Totalavkastningen uppgick till 4,0 (4,0) procent. Den svenska aktieportföljen utvecklades bäst och gav en avkastning på 12,3 procent medan den utländska aktieportföljen gav en avkastning på 2,8 procent. Ränteportföljerna gav en positiv avkastning på 2,3 procent. · Solvensgraden är på samma nivå som vid årsskiftet, 145 procent. Den kollektiva konsolideringsgraden som vid årsskiftet uppgick till 95 procent, har förbättrats under första halvåret främst tack vare en god kapitalavkastning under de första två månaderna och uppgår till 97 procent. Alla siffror i kvartalsrapporten avser Skandia Liv Sverige om ej annat anges. Kommentar av Urban Bäckström, verkställande direktör Skandia Liv är ett finansiellt mycket starkt företag. Den goda solvensen skapar frihet att placera livspararnas kapital på bästa sätt för att uppnå en god, balanserad och långsiktig totalavkastning. Under de senaste tio åren(1994 - 2003) har totalavkastningen i genomsnitt uppgått till 9,3 procent. Skandia Liv befinner sig i början av en omfattande nysatsning på den strategiska kapitalförvaltningen. Att säkerställa en hög och trygg totalavkastning för våra kunder är Skandia Livs huvuduppgift. Under det första halvåret har flera viktiga nyrekryteringar gjorts till kapitalförvaltningen. Vår placeringshorisont är lång och resultaten från nysatsningen ska ses i ett sådant långsiktigt perspektiv. Utöver en god totalavkastning måste förvaltningskostnaden hållas låg. Skandia Livs totala drifts- och kapitalförvaltningskostnader hör till de allra lägsta i branschen. Sedan mer än ett år tillbaka har arbete pågått för att samordna Skandias svenska verksamheter. Detta görs för att bättre kunna stödja våra kunders och distributörers behov av konkurrenskraftiga erbjudanden och rådgivning. Det kommer även att innebära effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Det arbetet kommer att presenteras i detalj senare och kommer att börja genomföras under hösten. Skandia Liv behåller självklart det fulla ansvaret för sin kärnverksamhet och för våra kunder. Utvecklingen för Skandia Liv har under det första halvåret präglats av minskad premieinkomst och lägre nyteckning. Läget för såväl Skandia Liv som branschen i dess helhet påverkas fortsatt, om än i avtagande utsträckning, av den stora börsnedgången som började under 2000, och av branschens förtroendeproblem. En mycket viktig uppgift är att återställa det tidigare stora förtroende våra kunder visat oss, och att lyckas med detta är avgörande för att varumärket Skandia Liv ska återfå sin tidigare mycket starka position. Det är ett mödosamt arbete men steg för steg går vi mot en alltmer gynnsam inställning från kunderna. Det framgår bland annat av de löpande nöjd-kund-mätningar som görs, där en positiv trend ses. Genom ett så kallat skiljeavtal i juni i år med moderbolaget om tvisten kring kapitalförvaltningsavtalet, har tvisten hanterats på ett sätt som ger oss möjlighet att satsa fullt ut på utveckling av Skandia Liv. Dom i tvisten väntas under 2005. Mycket arbete återstår fortfarande för oss. Jag är dock säker på att utvecklingen framöver gradvis kommer att te sig alltmer positiv. Stockholm den 23 augusti 2004 Urban Bäckström Verkställande direktör Delårsrapporten finns i sin helhet på Skandia Livs hemsida www.skandia.se/liv. För ytterligare information Urban Bäckström, VD Skandia Liv, tel 08-788 21 41 Bengt-Åke Fagerman, Vice VD, tel 08-788 21 50 Pia Marions, Ekonomichef, tel 08-788 19 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040820BIT21400/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar