Citat

Det är positivt med ökad satsning på underhåll, men det saknas en långsiktig plan för hur vi skall höja kvaliteten på vägnätet och ökad trafiksäkerhet
Toni Ogemark, ordförande i Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.
Det är glädjande att se att i princip alla riksdagspartier har skrivit välgrundande inlägg rörande väg- och cykelinfrastruktur,
säger Per-Erik Eriksson, företrädare för SVMF i en kommentar
”Infrastrukturen är den största statliga utgiftsposten i årets budget, men Trafikverket måste reformeras för att pengarna skall användas på ett så effektivt sätt som möjligt”,
säger Per-Erik Eriksson, företrädare för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen och Göran Fredriksson, företrädare för Svenska Väg och Broräckesföreningen i ett gemensamt uttalande
"Vi anser att Trafikverket behöver reformeras så att våra gemensamma skattemedel används på bästa sätt. Att år efter år få kritik från Riksrevisionsverket utan att det sker förbättring är inte hållbart. Det drabbar i slutändan trafiksäkerheten och kvaliteten på vägar"
säger Göran Fredriksson och Per-Erik Eriksson.
Vi ser en ökad risk att vissa bolag kommer att slås ut eller upphöra med denna typ av produkt på den svenska marknaden, om inte en konstruktiv dialog och justeringar i prisnivåer från beställarsidan görs under innevarande säsong.
Göran Fredriksson och Per-Erik Eriksson
Cykelmotorvägar är ett intressant alternativ där det är trångt om utrymme (se danska exemplet The Snake i Köpenhamn) Helt planseparerad infrastruktur som ett alternativ som gör det möjligt att kombinera cykel med andra trafikslag.
Per-Erik Eriksson
I vårt remissvar så har vi valt att fokusera på följande 3 huvudområden: Svenska vägnätet, självkörande fordon och den växande trenden kring micromobilitet och behovet av ny cykelinfrastruktur.
Per-Erik Eriksson
- I rollen som företrädare för organisationen skall Per-Erik Eriksson fortsätta utvecklingen för SVMF och tillvarata medlemmarnas intressen i Sverige, Danmark och Norge. I detta så ingår att ha dialog och påverka politiker och myndigheter om vikten att det avsätts tillräckligt med resurser för vägmarkeringar och trafiksäkerhet.
Toni Ogemark, ordförande för SVMF
En viktig fråga för oss är hur vi kan öka anslagen till vägmarkeringar, så att vi kan få en ökad trafiksäkerhet på våra vägar samt förbereda infrastrukturen för framtiden. Tillståndsmätningar som görs årligen, visar att endast 25% av vägmarkeringarna i Sverige lever upp till minimum nivåer i vått väglag, vilket innebär en ökad risk för olyckor och ger ökad stress i trafiken.
Toni Ogemark
Detta ska bli ett intressant och spännande uppdrag, säger Per-Erik Eriksson. Att få möjlighet att öka förståelsen kring vägmarkeringar och hur viktiga de är för trafiksäkerheten är ett viktigt område. Här är vägmarkeringar en viktig pusselbit i regeringens nollvision för antalet döda i trafiken. Jag ser också fram emot en dialog med fordonsindustrin kring självkörande fordon och hur branschen kan vara en naturlig del av den utvecklingen.
Per-Erik Eriksson