Global osäkerhet på råvarumarknaden för material till svenska vägar

Report this content

De senaste månaderna har marknadssituationen för råvaror som används för tillverkning av vägmarkeringsmaterial och väg- och broräcken upplevt kraftiga störningar på den globala marknaden. Det innebär svårigheter att få tag på material som krävs till våra svenska vägar. Den snabba utvecklingen innebär risker för förseningar i leveranser och höjda priser, säger Per-Erik Eriksson, företrädare för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen och Göran Fredriksson, företrädare för Svenska Väg och Broräckesföreningen i ett gemensamt uttalande.

När pandemin slog till i början av 2020 så beslutade många stålverk att stänga masugnarna. Ett 70-tal ugnar runt hela världen stängdes då det förmodades bli ett mindre behov av stål till industrin. Under hösten 2020 startade endast ett 20 tal ugnar upp och stållagren runt om i världen minskade mycket fort. Under november/ december 2020 blev det panik på marknaden och stålpriset rusade när det inte fanns tillgång till råmaterial. Priserna på stål ökade med upp till 40 % under en månad. Sammantaget så har detta fått till följd att slutprodukten har på kort tid ökat med ca 40 till 50% som i dag inte går att reglera mot kund/slutkund, säger Göran Fredriksson från Svenska Väg- och Broräckesföreningen.

Materialbristen har också lett till kraftiga prisökningar på ingående komponenter till vägmarkeringsmaterial och i vissa fall har priserna vissa råmaterial ökat med flera 100% bara de senaste månaderna, säger Per-Erik Eriksson från Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.

Statistiska centralbyrån räknar månadsvis på index för branschen: Vi räknar med att genomsnitt på index stiger med 7% respektive 5% på helåret jämfört med 2020 på vägmarkeringsmaterialet (1098) respektive entreprenadindex (246). Om uppskattningen stämmer så kommer vi få de högsta månadsindex och årsindex sedan dessa blev implementerade 2011. En återgång till en mer normal leveranssituation är inte trolig under innevarande år, säger Per-Erik Eriksson från Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen.

Frågan kring materialbrist har också uppmärksammats av den europeiska branschorganisation European Road Federation. De poängterar att
på internationell nivå finns starka störningar i den globala produktionen av viktiga råvaror för vägindustrin såsom bindemedel, hartser och titandioxid som är nödvändiga för tillverkning av vägmarkeringsmaterial. Detta bidrar till brist på materialleveranser som genererar betydande förseningar i den globala leveranskedjan.

Denna situation påverkar inte bara vägmarkeringsindustrin utan hela den globala marknaden för färg, lack och beläggning med konsekvenser som allokering och Force Majeure.
Obalans i tillgång och efterfrågan på petrokemiska produkter pga. ändrade beteenden kopplade till COVID-19. Vi reser mindre vilket påverkat produktion av råolja och sin tur förädlade produkter. Samtidigt så är behovet annorlunda med fokus på renoveringar där exempelvis färger har blivit en bristvara.  Flera större kemiska företag har till följd av naturkatastrofer förklarat Force majeure och detta innebär både högre priser och svårigheter att få tag på ingående komponenter.

Kostnadsökningar av detta slag har i dag inte möjligt för mindre bolag att hantera. Inom räckesbranschen är det dessutom vanligt att beställaren förväntar sig fasta priser och långa giltighetstider i entreprenadprojekt, som kan löpa under flera år. En situation som är ohanterlig och mycket riskfylld för leverantörerna.

Vi ser en ökad risk att vissa bolag kommer att slås ut eller upphöra med denna typ av produkt på den svenska marknaden, om inte en konstruktiv dialog och justeringar i prisnivåer från beställarsidan görs under innevarande säsong, avslutar Göran Fredriksson och Per-Erik Eriksson

Hela pressreleasen från European Road Federation finner ni här:
https://erf.be/uncategorized/tensions-and-uncertainties-on-the-worldwide-market-of-raw-materials-supply-for-road-markings-materials/

Göran Fredriksson                                                Per-Erik Eriksson
företrädare SVBRF                                               företrädare SVMF                                                
070-441 92 54                                                      Tel 0730–207550

Fakta om branschorganisationerna
Svenska Väg- och Broräckesföreningen är en intresseorganisation som vill främja trafiksäkerheten i Sverige genom ett tydligt regelverk och sprida kunskap om gällande krav för räckesprodukter. Vår verksamhet riktar sig till samtliga aktörer på den svenska marknaden för väg- och broräcken. Vi har ett 40-tal medlemsföretag i Sverige.

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen är en intresseorganisation för företag och organisationer verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Vi är en medlemsorganisation med 35 företag verksamma i Skandinavien. Föreningens mål är att företräda branschen inför stat, kommun och andra myndigheter i frågor gällande vägmarkeringar, samt genom forskning och utvecklingsarbete främja utvecklingen inom branschen.

Prenumerera

Citat

Vi ser en ökad risk att vissa bolag kommer att slås ut eller upphöra med denna typ av produkt på den svenska marknaden, om inte en konstruktiv dialog och justeringar i prisnivåer från beställarsidan görs under innevarande säsong.
Göran Fredriksson och Per-Erik Eriksson